Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Overstromingen Juli 2021 - Ondersteuning van bedrijven...
Mededeling (20/08/2021) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


ONDERSTEUNING VAN BEDRIJVEN EN OPSCHORTING VAN NIET-ESSENTIELE CONTROLES

  Op verzoek van minister David Clarinval neemt het FAVV maatregelen om de operatoren die werden getroffen door overstromingen te ondersteunen en schort het agentschap niet-essentiële controles op.

Reeds op 16 juli was de Federale minister van Landbouw David Clarinval zich bewust van de omvang van de ramp en gaf hij de aanzet tot een reeks maatregelen die het FAVV zal nemen, dit in overleg met de landbouwverenigingen: “Ik heb met hoogdringendheid het FAVV gevraagd om een afwijking toe te kennen voor rundvee- en schapenhouders wiens beslagen moesten worden gehuisvest buiten de overstroomde gebieden; deze afwijking is geldig tot 31/10/2021.

Vervolgens heb ik een vergadering met de landbouwverenigingen en het FAVV georganiseerd. Deze vergadering heeft met name toegelaten om de meest pertinente maatregelen die de getroffen operatoren kunnen helpen in kaart te brengen: hen ondersteunen in hun risicobeoordeling om de kwaliteit van hun dierlijke en plantaardige productie die afkomstig is uit de overstroomde gebieden te valideren en de opschorting gedurende de komende 6 maanden van de niet-essentiële controles van het FAVV bij operatoren die het slachtoffer zijn geworden van het noodweer.”

Ondersteuning van de operatoren
Opschorting van niet-essentiële controlesOndersteuning van de operatoren

De uitzonderlijke overstromingen van 14 en 15 juli 2021 hebben aanzienlijke schade veroorzaakt, onder meer bij bepaalde operatoren die hun activiteiten niet meer in adequate omstandigheden kunnen uitoefenen.

Alle sectoren werden getroffen: dieren werden meegesleurd door het water, gewassen op velden werden overspoeld en het water is binnengedrongen in verwerkingsbedrijven, restaurantkeukens, opslagplaatsen van levensmiddelen en winkels. In meerdere gevallen gaat het om gebouwen en materiaal dat gedeeltelijk of volledig werd vernield en die niet meer voldoen aan de geldende regelgeving.

De regelgeving verplicht de operatoren om in hun autocontrolesysteem rekening te houden met de mogelijke impact van het noodweer op de levensmiddelen, planten of dieren waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Bovendien moeten zij de eventueel nodige maatregelen treffen om de risico’s die ze hebben geïdentificeerd te verhelpen.

Het FAVV is zich bewust van de moeilijke taak voor operatoren
om het risico van tal van potentiële gevaren te beoordelen, terwijl ze ook het hoofd moeten bieden aan vele andere problemen en soms ook hun naasten en andere slachtoffers moeten helpen.

Het FAVV heeft dus besloten om de operatoren die de risicobeoordeling in het kader van hun autocontrole niet alleen kunnen uitvoeren, te ondersteunen.

Op welke manier kunt u deze ondersteuning aanvragen?


Om te kunnen genieten van deze ondersteuning moeten de betrokken operatoren contact opnemen met hun Lokale Controle Eenheid (LCE).

Dit aanvraagformulier bevat de informatie die nodig is om een risicobeoordeling uit te voeren. Indien nodig kan de LCE operatoren helpen bij het invullen van dit formulier.


Op basis van dit formulier zullen de centrale diensten van het FAVV de risicobeoordeling uitvoeren en worden aanbevelingen geformuleerd wat betreft de uit te voeren analyses op producten en/of de te nemen maatregelen om het risico van het (de) geïdentificeerde gevaar (gevaren) te vermijden.

Ten slotte heeft de veroorzaakte schade ook geleid tot vertragingen bij de uitvoering van bepaalde verplichte taken i.v.m. de identificatie van de dieren, het uitvoeren van verplichte analyses (diergezondheid, plantengezondheid, diervoeders) of administratieve taken. Wij raden operatoren die getroffen zijn door deze vertraging aan om zo snel mogelijk, al naargelang het geval, hun dierengezondheidsvereniging (ARSIA/DGZ), de OCI’s of hun LCE op de hoogte te brengen.Opschorting van niet-essentiële controles

Om de door het noodweer getroffen operatoren te ontlasten, heeft het FAVV besloten om de niet-essentiële controles in de door overstromingen getroffen gebieden op te schorten gedurende een periode van 6 maanden.

Het FAVV wil zo de betrokken operatoren de mogelijkheid bieden om zich te wijden aan dringende taken m.b.t. het herstel van hun installaties zodat ze hun activiteiten zo snel mogelijk en onder de best mogelijke omstandigheden kunnen hervatten. Bovenal, wil het Agentschap hen echter de kans geven om zich te bekommeren om hun naasten en hun eigen huisvesting.

De volgende documenten worden beschouwd als bewijs dat de operator het slachtoffer is geworden van noodweer en moeten, indien nodig, kunnen worden geraadpleegd door het FAVV:
- de aanvraag voor schadevergoeding bij de verzekeringsmaatschappij
- de aanvraag voor tegemoetkoming bij het Rampenfonds
- de aangifte van schade/problemen aan de dierengezondheidsverenigingen (ARSIA/DGZ)/de OCI’s
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.08.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet