Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Export naar derde landen


Registratieprodecure bij de Chinese overheid


  China

Registratiemodaliteiten zijn bijgewerkt op 16/12/2021 !


De LCE beschikken niet over meer informatie dan wat op deze pagina opgenomen is. Het is dus zinloos hen te contacteren om meer details te verkrijgen.

In geval van vragen, gelieve eerst de Q&A te raadplegen (zie hieronder). Als het niet uw vraag beantwoordt, gelieve een mail te sturen naar

registration_Cn@favv-afsca.be

De operatoren die betrokken zijn bij de productie en de opslag van producten uitgevoerd naar China kunnen, met het in voege treden van Decreet 248 van de Chinese overheid, onderworpen zijn aan een verplichte registratie bij de Chinese overheid.

De registratieplicht is afhankelijk van de aard van de producten uitgevoerd naar China.

Tabel die de betrokken producten beschrijft

Operatoren die in de tabel opgenomen producten bestemd voor China produceren, (her)verpakken en/of opslagen dienen zich verplicht te registreren bij de Chinese overheid.

Indien een product niet opgenomen is in de tabel, dan is er geen verplichting tot registratie bij de Chinese overheid.

DISCLAIMER :

Deze tabel wordt door het FAVV ter informatie aan de operatoren verstrekt op basis van de gegevens waarover ze beschikt na de inwerkingtreding van decreet 248 dat door de Chinese overheid is gepubliceerd.

Het FAVV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie. De operator wordt geacht bij zijn importeur na te gaan of de informatie voldoet aan de verwachtingen van de Chinese overheid

Registratiemodaliteiten

Type 1 procedure : verplichte registratie op het SINGLEWINDOW platform, ZONDER validatie door de bevoegde overheid van het land van export

 • Op het platform wordt gevraagd om een “Registration number” te verstrekken. De operator wordt verzocht het FAVV erkennings/toelatings-/registratienummer in te vullen, zoals vermeld op www.foodweb.be, waaronder de operator de producten waarvoor hij de registratie aanvraagt vervaardigt/opslaat. Het betreft hier in geen geval het ondernemingsnummer (10 cijferig nummer 0.xxx.xxx.xxx).
 • Vanaf 1 januari 2022 is export slechts mogelijk nadat de registratie is voltooid door de operator en deze gevalideerd is door de Chinese overheid. Het is de verantwoordelijkheid van de exporterende operator om ervoor te zorgen dat alle operatoren die betrokken zijn voor het product dat hij uitvoert, deze registratie hebben vervolledigd.
 • De registratie is beperkt in de tijd (5 jaar vanaf de datum van validatie door de Chinese overheid). Het is de verantwoordelijkheid van de operator om deze registratie tijdig te hernieuwen (3 à 6 maanden voor de vervaldatum): elke vertraging in de hernieuwing van de registratie van één van de betrokken schakels voor de uitgevoerde producten kan leiden tot een blokkering van deze producten aan de grens.

Bij aanvragen van een hernieuwing van de registratie dient dezelfde aanpak te worden gevolgd als bij een initiële registratie.

Procédure de type 2 : verplichte registratie in CIFER via het SINGLEWINDOW platform, MET validatie door de bevoegde overheid van het land van export

 • Voor de producten waarvoor er een specifieke instructiebundel bestaat (varkensvlees, zuivelproducten en visserijproducten), zie de modaliteiten beschreven in deze bundels.
 • Voor de andere producten :
  • Indien de operator zijn producten zelf al heeft uitgevoerd naar China vóór 31 oktober 2021 en hij het FAVV vóór 25 november had geïnformeerd van zijn wens om te worden geregistreerd, dan voldoen normaalgezien de lijsten die het FAVV eind november 2021 heeft overgemaakt voor de initiële registratie van deze operator voor deze productcategorie.
  • In alle andere gevallen (onder andere operatoren die nooit hebben uitgevoerd naar China of operatoren die nieuwe producten – met een HS code ander dan de producten die ze al uitvoeren – willen uitvoeren naar China) moet de operator het FAVV op de hoogte brengen van zijn wens om zich te registreren in CIFER via het SINGLEWINDOW platform. Hiervoor stuurt hij een mail naar Registration_Cn@favv-afsca.be. Onderwerp van de mail: 248_productcategorie (zie kolom 4 van bovenvermelde tabel)_naam van de inrichting waarvoor de registratie wordt aangevraagd_login-aanvraag voor CIFER-SINGLEWINDOW.

Na ontvangst van een dergelijke verzoek maakt het FAVV het profiel aan in CIFER en verstrekt de aldus gecreëerde loginreferenties aan de operator.

De operator registreert zich nadien in CIFER via het SINGLEWINDOW platform.

Op het platform wordt gevraagd om een “Registration number” te verstrekken. De operator wordt verzocht het FAVV erkennings/toelatings-/registratienummer in te vullen, zoals vermeld op www.foodweb.be, waaronder de operator de producten waarvoor hij de registratie aanvraagt vervaardigt/opslaat. Het betreft hier in geen geval het ondernemingsnummer (10 cijferig nummer 0.xxx.xxx.xxx).

  • De operator vult de documenten in of uploadt de documenten die het platform hem eventueel vraagt om in te vullen / up te loaden. De ingevulde / geüploade documenten moeten in het Engels zijn.
  • Eens de registratie voltooid is, stuurt de operator een mail naar Registration_Cn@favv-afsca.be om het FAVV te informeren dat een registratie-aanvraag in CIFER via SINGLEWINDOW gevalideerd moet worden.
   • Onderwerp van de mail : 248_productcategorie (zie kolom 4 van bovenvermelde tabel)_naam van de inrichting waarvoor de registratie wordt aangevraagd_registratie-aanvraag.
   • Een verklaring toevoegen, die ondertekend is door de bedrijfsleider, die afgedrukt is op een document met de hoofding van de aanvragende inrichting en die opgesteld is op basis van het hieronder verschafte model
   • Verklaringsmodel_inrichting procedure type 2
  • Vanaf 1 januari 2022 is export pas mogelijk nadat de registratie is voltooid door de operator en deze gevalideerd is door de Chinese overheid. Het is de verantwoordelijkheid van de exporterende operator om ervoor te zorgen dat alle operatoren die betrokken zijn voor het product dat hij uitvoert, deze registratie hebben vervolledigd.
  • De registratie is beperkt in de tijd (5 jaar vanaf de datum van validatie door de Chinese overheid). Het is de verantwoordelijkheid van de operator om deze registratie tijdig te hernieuwen (3 à 6 maanden voor vervaldatum): elke vertraging in de hernieuwing van de registratie van één van de betrokken schakels voor de uitgevoerde producten kan leiden tot een blokkering van deze producten aan de grens.

  Bij aanvragen van een hernieuwing van de registratie dient dezelfde aanpak te worden gevolgd als bij een initiële registratie.

Chinees registratienummer

Aan elke inrichting die zich bij de Chinese overheid registreert wordt door de Chinese overheid een Chinees registratienummer toegekend bij validatie van de registratie-aanvraag.

 • Dit nummer heeft het volgende formaat: C-BEL-xxxxxxxxx (getal met 14 cijfers).
 • De operator kan dit nummer terugvinden in zijn dossier via SINGLEWINDOW.
 • De uitgevoerde producten moeten het Chinees registratienummer dragen van de operator waar de finale (her)verpakkingsstap plaatsvindt. Het registratienummer moet op de kleinste verpakking bestemd voor individuele verkoop worden aangebracht.
  • Producten vervaardigd vóór 1 januari 2022 zullen nog worden aanvaard zonder vermelding van dit nummer.
  • Producten vervaardigd na 1 januari 2022 zullen sowieso dit nummer moeten dragen.

!!Opgelet!!!

Momenteel is het nog mogelijk om het Belgisch nummer (m.a.w. het nummer dat als “Registration number” wordt opgegeven bij de registratie in SINGLEWINDOW) aan te brengen op de verpakking. Op termijn zal deze mogelijkheid verdwijnen ten gunste van het Chinese registratienummer.

Q&A
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.03.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet