Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Export naar derde landen


Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie


  Canada

REGISTRATIE VAN OPERATOREN BIJ DE CANADESE OVERHEID

Operatoren die wensen goedgekeurd te worden door de Canadese overheid voor de uitvoer van vlees en vleesproducten, moeten een Canadese registratieformulier invullen (toegankelijk via link hieronder), en deze bij hun LCE indienen samen met de erkenningsaanvraag voor export.

Zie de specifieke instructiebundel voor elk product, voor meer informatie betreffende de erkenningsaanvraag voor export.

>> Canadese registratieformulier

De operatoren moeten rekening houden met de volgende richtlijnen wanneer ze hun formulier invullen.

 • Het formulier kan in het Frans of in het Engels worden ingevuld.
 • De 3 eerste in te vullen vakken (lijnen 5 tot en met 9 van het Excel bestand) zijn al ingevuld, gelieve hieraan niets te veranderen.
 • Kolom ‘Establishment name / Nom de l’établissement’ : de exacte naam vermelden waaronder de inrichting geregistreerd is in Foodweb (geen SPRL, NV of andere toevoegen als dit niet in Foodweb is vermeld)
 • Kolom ‘Establishment registration number / Numéro d’enregistrement de l’établissement’ : het erkenningsnummer van de inrichting zoals deze in Foodweb staat vermeld (geen EG voor of achter toevoegen)
 • Kolom ‘Also doing business as / Mène également ses activités sous le nom de’ : men kan in dit vakje een variatie van de naam van de inrichting vermelden, zoals die somst voorkomt op documenten (facturen bijvoorbeld). Dit kan bijvoorbeeld de naam van de inrichting zijn met NV, BVBA, enz. erachter. Het vakje mag ook leeg worden gelaten.
 • Kolom ‘Species / Espèce’ : de diersoort vermelden waarvoor de goedkeuring gevraagd wordt. Kiezen tussen cattle-bovins, calves-veaux, sheep-moutons, goats-chèvres, swine-porcs, horses-chevaux, poutry-volailles, rabbits-lapins, others-autres
 • Kolom ‘ Location address & telephone number / Adresse et numéro de téléphone’ : het exacte adres vermelden waaronder de vestiging geregistreerd is in Foodweb.
 • Kolom ‘Mailing address & telephone number / Adresse postale et numéro de téléphone’ : een alternatieve adres (voor het ontvangen van brieven) kan hier worden evrmeld. une adresse alternative (pour la réception de courrier) peut être mentionnée ici. Het vakje mag ook leeg worden gelaten.
 • Kolom ‘Activity / Activité’ : invullen rekening houdend met de codes gebruikt door CFIA (zoals beschreven op het formulier).
  • Een varkensslachthuis zal bijvoorbeeld de code 1.d moeten vermelden.
  • Een uitsnijderij voor varkensvlees of rundvlees zal bijvoorbeeld de code 3.x moeten vermelden
 • Kolom ‘Effective date / Date d’entrée en vigueur’ : de startdatum vermelden van de erkenning opgenomen in kolom ‘Establishment registration number / Numéro d’enregistrement de l’établissement’, zoals die is aangegeven in Foodweb. (02/12/2022)
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 02.12.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet