Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Export naar derde landen > Algemene leidraad export
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Wat moet ik doen om te kunnen exporteren? 

U wilt product X exporteren naar een derde land Y. Welke voorbereiding dient u te treffen voordat u een contract met een handelspartner ondertekent ?

 
  Algemeen
 

A. Export van planten en plantaardige producten
(bijvoorbeeld: groenten, aardappelen, sierbomen, …)

  B. Export van voedingsmiddelen en andere producten
(bijvoorbeeld: koekjes, pralines, dranken, …)
 

C. Export van producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie
(bijvoorbeeld: vlees, gelatine voor humane consumptie, melk en zuivelproducten, …)

 

D. Export van levende dieren / sperma / embryo’s / broedeieren / eicellen

  E. Export van diervoeders
(bijvoorbeeld: gelatine of verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor gebruik als voedermiddel, toevoegingsmiddelen, voormengsels, voeder voor gezelschapsdieren, …)
  F. Export van producten van dierlijke oosprong niet bestemd voor humane of dierlijke consumptie
(bijvoorbeeld: huiden of bloedproducten bestemd voor technisch gebruik, meststoffen, …)
   
De producten bevinden zich niet meer op de voorziene plaats van controle/laadplaats. Kan er voor deze producten nog een certificaat worden afgeleverd ?
 
Kosten verbonden aan het afleveren van een certificaat
 
Invoerweigering
 
Wederinvoer
 
Embargo
 
Waarvoor bent u verantwoordelijk bij de aanvraag van een exportcertificaat?
 
Beveiligd draagpapier
   
U wenst meerdere exemplaren van een certificaat
 
Gesloten lijsten - exporterkenning
 
Vervanging van een afgeleverd certificaat
 
 

Naar boven

U wilt product X exporteren naar een derde land Y. Welke voorbereiding dient u te treffen voordat u een contract met een handelspartner ondertekent ?


Voordat u een contract met een handelspartner ondertekent, is het belangrijk dat u nagaat of de invoer van het product dat u naar dat derde land wenst te exporteren, is toegestaan en of er een certificaat wordt geëist door de bevoegde overheid van het invoerende derde land.

   
 

De bevoegde overheden van derde landen kunnen immers eisen dat het FAVV garandeert dat producten die vanuit België worden uitgevoerd aan bepaalde sanitaire en/of fytosanitaire eisen en/of voedsel- en/of voederveiligheidseisen voldoen.

Deze garantie wordt afgeleverd onder de vorm van een certificaat.

   
 

Er bestaan 2 types certificaten, namelijk:

 • Certificaten waarin de identificatie en de voorwaarden waaraan de producten van de zending moeten voldoen, worden beschreven en die de zending dienen te vergezellen, namelijk:
  • Algemeen certificaat: een algemeen certificaat is een certificaat dat bedoeld is voor de export van bepaalde producten/levende dieren vanuit België naar verschillende derde landen. Een algemeen certificaat is opgemaakt door het FAVV en is gebaseerd op de Europese/Belgische wetgeving. Voor de meeste producten/levende dieren is een algemeen certificaat beschikbaar. In sommige algemene certificaten is de mogelijkheid voorzien om aanvullende verklaringen toe te voegen.
  • Landspecifiek certificaat: een landspecifiek certificaat is een certificaat voor de uitvoer van een bepaald product/levend dier naar één bepaald derde land en bevat specifieke eisen die door de bevoegde overheid van het derde land van bestemming worden gesteld.
 • Certificaten voor registratie:
  • Certificaten voor registratie van een product (= certificaat van vrije verkoop/free sale certificaat): een certificaat voor registratie van een product is een voor een derde land bestemd certificaat dat aangeeft dat een product ofwel in België vrij in de handel mag worden gebracht ofwel mag worden uitgevoerd voor zover het derde land de invoer toelaat. In dit certificaat dient geen identificatie van een lot te worden opgegeven en het is dus niet bedoeld om een zending te vergezellen.
  • Certificaat van registratie van een inrichting: een certificaat van registratie van een inrichting is een voor een derde land bestemd certificaat dat aangeeft dat een inrichting is geregistreerd bij de bevoegde overheid en op gepaste tijdstippen wordt onderworpen aan officiële controles door de bevoegde overheid
   
   Naar boven

  Algemeen
     
 

Elke aanvraag tot certificering dient u tijdig schriftelijk of via de gepaste applicatie in te dienen bij de Lokale Controle-eenheid (LCE) die bevoegd is voor de certificering op de locatie waar de zending beschikbaar is voor controle.

De LCE moet de mogelijkheid hebben om een materiële controle van de zending uit te voeren en er gelden bijgevolg minimale termijnen tussen het indienen van de aanvraag en het moment waarop de  materiële controle kan worden uitgevoerd. De concrete termijnen per product kunnen opgevraagd worden bij de betrokken LCE.

De minimum termijnen zijn steeds uitgezonderd zaterdag, zondag en feestdagen.

De zending mag de voorziene plaats van controle/laadplaats (aangegeven in de aanvraag) niet verlaten tenzij het certificaat is afgeleverd.

U dient aan de certificerende agent het correcte model van certificaat voor te leggen, waar nodig ingevuld, evenals alle andere noodzakelijke documenten die nodig zijn om aan te tonen dat de producten voldoen aan de eisen vermeld in het certificaat.

Indien een invoervergunning deel uit maakt van de noodzakelijke documenten voor een invoer, dan valt het onder de verantwoordelijkheid van de operator om de nodige stappen te ondernemen voor het bekomen van deze invoervergunning. Het FAVV komt hierin niet tussen.

Om het correcte model van certificaat te bepalen, dient u de volgende beslissingsboom te volgen:

(Let op: deze beslissingsboom is niet van toepassing op het fytosanitair certificaat).
     
   
     
   

In sommige gevallen dienen de certificaten afgeleverd door het FAVV gelegaliseerd te worden. Deze legalisatie valt onder de bevoegdheid van de FOD Buitenlandse Zaken. Meer info op: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten

 

Indien van toepassing, moet deze legalisatie aangevraagd worden aan de loketten van de dienst Legalisatie bij de FOD Buitenlandse Zaken aangezien het FAVV niet aan het systeem van online aanvragen deelneemt.

Indien u geen informatie vindt omtrent een certificaatmodel op de website van het FAVV, betekent dit dat het FAVV niet op de hoogte is van de certificatie-eisen van het derde land.  In dergelijk geval dient u de specifieke eisen zelf op te vragen bij de bevoegde overheid van het derde land van bestemming. U kan hiervoor zelf contact opnemen met de bevoegde overheid of u kan beroep doen op:

Nadat u in het bezit bent van de specifieke eisen, kan u indien nodig, een aanvraag tot marktopening indienen door contact op te nemen met uw LCE of kan u aan uw beroepsfederatie vragen uw aanvraag bij het FAVV in te dienen.

Beroepsfederaties die een aanvraag bij het FAVV wensen in te dienen, nemen contact op met de Stafdirectie Internationale Zaken.

Om de efficiëntie van de exportdienstverlening te verhogen, behandelt het FAVV preferentieel dossiers die worden ingediend door beroepssectoren. Een individuele operator wordt dan ook aangeraden zoveel mogelijk zijn/haar aanvraagdossier(s) in te dienen via de beroepsfederatie waarvan hij/zij lid is.

     
 
A. Export van planten en plantaardige producten
     
 

Bepaalde derde landen laten de invoer van planten en plantaardige producten enkel toe als de zending vergezeld is van een fytosanitair certificaat.

Het fytosanitair certificaat bevat een algemene verklaring die garandeert dat de planten/plantaardige producten voldoen aan de fytosanitaire eisen van het land van bestemming. Het certificaat bevat tevens een vak waarin de mogelijkheid is voorzien om aanvullende verklaringen toe te voegen.

In toepassing van het Koninklijk besluit van 22 februari 2021 betreffende beschermende maatregelen tegen quarantaineorganismen bij planten en plantaardige producten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake schadelijke organismen, dient u op de hoogte te zijn van de invoereisen van het invoerende derde land en deze aan de certificerende agent voor te leggen.

Meer informatie inzake de fytosanitaire invoereisen en de informatiebronnen die kunnen worden geraadpleegd ten einde deze te kennen, vindt u onder volgend link:

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/planten/#algemene

Iedere aanvraag voor fytosanitaire certificering dient u minimaal 48 u op voorhand schriftelijk of via de gepaste applicatie in te dienen bij de Lokale Controle-eenheid (LCE) die bevoegd is voor de certificering op de locatie waar de zending beschikbaar is voor controle (behoudens uitzondering, cf. Bericht boomstammen).

U legt de invoereisen in het Frans, Nederlands of Engels, en anders voorzien van een beëdigde vertaling naar het Frans of Nederlands (afhankelijk van de locatie waar de zending zich bevindt) en, indien vereist door het derde land van bestemming, de inspectie- en/of analyseresultaten voor aan de certificerende agent van de LCE van de locatie waar de zending zich bevindt.

Indien aan de invoereisen is voldaan, levert de certificerende agent u het fytosanitair certificaat af.

Indien aan de invoereisen niet kan worden voldaan of indien het derde land voorafgaand een Pest Risk Analysis (PRA) oplegt en het fytosanitair certificaat bijgevolg niet kan worden ondertekend en u wenst een aanvraag in te dienen voor het openen van een nieuwe markt, kan u deze aanvraag indienen door contact op te nemen met uw LCE of kan u aan uw beroepsfederatie vragen uw aanvraag bij het FAVV in te dienen.

Beroepsfederaties die een aanvraag bij het FAVV wensen in te dienen, nemen contact op met de Stafdirectie Internationale Zaken.

Om de efficiëntie van de exportdienstverlening te verhogen, behandelt het FAVV preferentieel dossiers die worden ingediend door beroepssectoren. Een individuele operator wordt dan ook aangeraden zoveel mogelijk zijn/haar aanvraagdossier(s) in te dienen via de beroepsfederatie waarvan hij/zij lid is.

De mogelijkheid bestaat dat derde landen naast het fytosanitair certificaat eisen dat de zending eveneens vergezeld wordt van volgend(e) certificaat (certificaten):

 • gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voedingsmiddelen en andere producten,
 • gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels zonder enig product van dierlijke oorsprong of een landspecifiek certificaat voor de uitvoer van diervoeders.

Bijkomend is bij de uitvoer van verse aardappelen, groenten en fruit een normcontrolecertificaat of bewijs van kennisgeving nodig dat aangeeft dat de producten voldoen aan de geldende handelsnormen. Dit normcontrolecertificaat of bewijs van kennisgeving is ten behoeve van de douane om de uitklaring van de producten mogelijk te maken en vergezelt de zending niet naar het land van bestemming (omzendbrief PCCB/S1/LSW/597024).

Meer informatie over de export van planten en plantaardige producten vindt u onder volgende link:

https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/planten/
 

Naar boven

  

 
B. Export van voedingsmiddelen en andere producten
     
   

Bepaalde derde landen laten de invoer van voedingsmiddelen en bepaalde andere producten enkel toe als de zending vergezeld is van het gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voedingsmiddelen en andere producten.

Het gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voedingsmiddelen en andere producten is een algemeen certificaat waarbij de mogelijkheid is voorzien om aanvullende verklaringen toe te voegen.

De door het FAVV gekende aanvullende verklaringen zijn vermeld op de FAVV-website. U kijkt onder het betreffende land of er aanvullende verklaringen worden gevraagd voor het product dat u wenst te exporteren en voegt deze desgevallend toe in het gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voedingsmiddelen en andere producten in het daarvoor voorziene vak.

Indien u onder het betreffende land geen informatie vindt over de producten die u wenst te exporteren, gaat u bij de bevoegde overheid van het derde land na of er aanvullende verklaringen door het FAVV moeten worden afgeleverd en vraagt u desgevallend de aanvullende verklaringen op bij de bevoegde overheid van het derde land.

U kan dit doen via uw potentiële klant, via de beroepsfederatie waarvan u lid bent of u kan hiervoor beroep doen op de gewestelijke exportbevorderende organismen (die de Belgische diplomatieke post bevoegd voor het desbetreffende derde land kunnen bevragen).

Iedere aanvraag voor certificering dient u minimaal 24u op voorhand schriftelijk of via de gepaste applicatie in te dienen bij de Lokale Controle-eenheid (LCE) die bevoegd is voor de certificering op de locatie waar de zending beschikbaar is voor controle.

U legt het gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voedingsmiddelen en andere producten met desgevallend de aanvullende verklaringen, samen met een beëdigde vertaling naar het Frans of Nederlands van deze aanvullende verklaringen (afhankelijk van de locatie waar de zending zich bevindt) en, indien vereist, de analyseresultaten voor aan de certificerende agent van de LCE van de locatie waar de zending zich bevindt.

Indien aan de aanvullende verklaring niet kan worden voldaan en bijgevolg het gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voedingsmiddelen en andere producten niet kan worden ondertekend en u wenst een aanvraag in te dienen voor het openen van een nieuwe markt, kan u deze aanvraag zelf indienen door contact op te nemen met uw LCE of kan u aan uw beroepsfederatie vragen uw aanvraag bij het FAVV in te dienen.

Beroepsfederaties die een aanvraag bij het FAVV wensen in te dienen, nemen contact op met de Stafdirectie Internationale Zaken.

Om de efficiëntie van de exportdienstverlening te verhogen, behandelt het FAVV preferentieel dossiers die worden ingediend door beroepssectoren. Een individuele operator wordt dan ook aangeraden zoveel mogelijk zijn/haar aanvraagdossier(s) in te dienen via de beroepsfederatie waarvan hij/zij lid is.

De mogelijkheid bestaat dat derde landen naast het gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voedingsmiddelen en andere producten eisen dat de zending eveneens vergezeld wordt van een fytosanitair certificaat.

Meer informatie over de export van voedingsmiddelen en andere producten en de door het FAVV gekende bijkomende verklaringen vindt u onder volgende link: https://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/voedingsmiddelen/

 

Naar boven

   

 
C. Export van producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie
     
   

Voor de export van producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie gaat u eerst na of er een landspecifiek certificaat beschikbaar is op de FAVV-website.

Voor ieder landspecifiek certificaat dat beschikbaar is op de FAVV-website is een bijhorende

instructie opgemaakt. In deze instructie staan de producten vermeld die zeker onder het toepassingsgebied van het landspecifieke certificaat vallen, zodat u kan nagaan of er een landspecifiek certificaat van toepassing is voor het product dat u wenst te exporteren.

Er kunnen zich vervolgens de volgende drie situaties voordoen :

 • Er bestaat een landspecifiek certificaat op de FAVV-website :

De landspecifieke certificaten die zich op de FAVV-website bevinden, zijn meestal het resultaat van onderhandelingen tussen het FAVV en de bevoegde overheid van het derde land en bevatten de sanitaire en voedselveiligheidsvoorwaarden waaraan uw product moet voldoen om te kunnen worden uitgevoerd naar het derde land. Deze voorwaarden kunnen afwijken van de Belgische en Europese wetgeving.

Vervolgens gaat u volgende zaken na:

 1. u gaat na of het product dat u wenst te exporteren voldoet aan de voorwaarden die zijn vermeld in het landspecifieke certificaat;
 2. u gaat na of u aan alle voorwaarden voldoet die staan vermeld in de bijhorende instructie.

Als u van mening bent dat aan de twee zaken is voldaan, legt u het landspecifieke certificaat en, indien vereist, de bijkomende documenten voor aan de certificerende agent van de LCE van de locatie waar de zending zich bevindt.

Iedere aanvraag voor certificering dient u minimaal 24u op voorhand schriftelijk of via de gepaste applicatie in te dienen bij de Lokale Controle-eenheid (LCE) die bevoegd is voor de certificering op de locatie waar de zending beschikbaar is voor controle.

 

 • Er bestaat geen landspecifiek certificaat op de FAVV-website:

Indien er op de FAVV-website geen landspecifiek certificaat voorhanden is, gaat u in de lijst na of er in de LCE een landspecifiek certificaat voorhanden is. Indien u in de lijst een geschikt certificaat vindt, neemt u contact op met de LCE van de locatie waar de zending zich bevindt.
Indien er geen landspecifiek certificaat op de FAVV-website voorhanden is en u vindt geen geschikt landspecifiek certificaat in de lijst, gaat u na of er een algemeen certificaat op de FAVV-website beschikbaar is.


Op de FAVV-website zijn algemene certificaten beschikbaar voor diverse producten van dierlijke oorsprong geschikt voor humane consumptie. De sanitaire en voedselveiligheidsvoorwaarden die vermeld staan in deze algemene certificaten zijn gebaseerd op de Europese wetgeving.

U gaat vervolgens na of het algemene certificaat door de bevoegde overheid van het derde land waarnaar u wenst uit te voeren, wordt aanvaard. U kan hiervoor via uw potentiële klant contact opnemen met de bevoegde overheid van het derde land of u kan hiervoor beroep doen op de gewestelijke exportbevorderende organismen.

Indien het algemene gezondheidscertificaat door het derde land waarnaar u wenst te exporteren, wordt aanvaard, legt u het algemene certificaat voor aan de certificerende agent van de LCE van de locatie waar de zending zich bevindt.

 

 • Er is geen landspecifiek noch een algemeen certificaat beschikbaar of het landspecifieke / algemene certificaat wordt niet aanvaard:

U vraagt bij de bevoegde overheid van het derde land de sanitaire en voedselveiligheidsvoorwaarden op. U kan hiervoor via uw potentiële klant contact opnemen met de bevoegde overheid van het betreffende derde land of u kan hiervoor beroep doen op de beroepsfederatie waarvan u lid bent of op de gewestelijke exportbevorderende organismen (die de Belgische diplomatieke post bevoegd voor het desbetreffende derde land kunnen bevragen).

Indien de bevoegde overheid de voorwaarden onder de vorm van een landspecifiek certificaat ter beschikking stelt, legt u dit landspecifieke certificaat samen met een beëdigde vertaling naar het Frans of Nederlands (afhankelijk van de locatie waar de zending zich bevindt) en, indien vereist, de nodige documenten voor aan de certificerende agent van de LCE van de locatie waar de zending zich bevindt.

Indien aan de voorwaarden niet kan worden voldaan en het landspecifieke certificaat bijgevolg niet kan worden ondertekend en u wenst een aanvraag in te dienen voor het openen van een nieuwe markt, kan u deze aanvraag zelf indienen door contact op te nemen met uw LCE of kan u aan uw beroepsfederatie vragen uw aanvraag bij het FAVV in te dienen.


Beroepsfederaties die een aanvraag bij het FAVV wensen in te dienen, nemen contact op met de Stafdirectie Internationale Zaken.

Om de efficiëntie van de exportdienstverlening te verhogen, behandelt het FAVV preferentieel dossiers die worden ingediend door beroepssectoren. Een individuele operator wordt dan ook aangeraden zoveel mogelijk zijn/haar aanvraagdossier(s) in te dienen via de beroepsfederatie waarvan hij/zij lid is.

Meer informatie over de export van producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie vindt u onder volgende link:

http://www.afsca.be/exportderdelanden/productendierlijkeoorsprong/


 

Naar boven

   

 
D. Export van levende dieren / sperma / embryo's / broedeieren / eicellen :
     
   

Voor de export van levende dieren / sperma / embryo’s / broedeieren / eicellen gaat u eerst na of er een landspecifiek certificaat beschikbaar is op de FAVV-website.

Voor ieder landspecifiek certificaat dat beschikbaar is op de FAVV-website, is een bijhorende
instructie
opgemaakt. In deze instructie staan de levende dieren/producten vermeld die onder het
toepassingsgebied van het certificaat vallen, zodat u kan nagaan of er een landspecifiek certificaat
van toepassing is voor de levende dieren/producten die u wenst te exporteren.

Er kunnen zich vervolgens de volgende drie situaties voordoen:

 • Er bestaat een landspecifiek certificaat op de FAVV-website :
  De landspecifieke certificaten die zich op de FAVV-website bevinden, zijn meestal het resultaat van onderhandelingen tussen het FAVV en de bevoegde overheid van het derde land en bevatten de sanitaire voorwaarden waaraan de levende dieren/producten moeten voldoen om te kunnen worden uitgevoerd naar het betreffende derde land. Deze sanitaire voorwaarden kunnen erg afwijken van de Belgische en Europese wetgeving.


Vervolgens gaat u volgende zaken na :


1. u gaat na of de levende dieren/producten die u wenst te exporteren voldoen aan de sanitaire voorwaarden zoals deze zijn vermeld in het landspecifieke certificaat ;
2. u gaat na of u aan alle voorwaarden kan voldoen die staan vermeld in de bijhorende instructie.


Als u van mening bent dat aan de twee zaken is voldaan, legt u het landspecifieke certificaat en, indien vereist, de bijkomende documenten voor aan de certificerende agent van de Lokale Controle-eenheid (LCE) van de locatie waar de zending zich bevindt.

 • Er bestaat geen landspecifiek certificaat op de FAVV-website :
  Indien er op de FAVV-website geen landspecifiek certificaat voorhanden is, gaat u in de lijst na of er in de LCE een landspecifiek certificaat voorhanden is. Indien u in de lijst een geschikt certificaat vindt, neemt u contact op met de LCE van de locatie waar de zending zich bevindt.
  Indien er geen landspecifiek certificaat op de FAVV-website voorhanden is en u vindt geen geschikt landspecifiek certificaat in de lijst, gaat u na of er een algemeen certificaat op de FAVV-website beschikbaar is.


Op de FAVV-website zijn algemene certificaten beschikbaar voor diverse levende dieren en producten. De sanitaire voorwaarden die vermeld staan in deze algemene certificaten zijn gebaseerd op de Europese wetgeving.


Vervolgens gaat u volgende zaken na :


1. u gaat na of de levende dieren/producten die u wenst te exporteren voldoen aan de sanitaire voorwaarden vermeld in het algemene certificaat;
2. u gaat na of aan alle voorwaarden kan worden voldaan die staan beschreven in de bijhorende instructie;
3. u gaat na of het algemene certificaat door de bevoegde overheid van het betreffende derde land wordt aanvaard. U kan hiervoor via uw potentiële klant contact opnemen met de bevoegde overheid van het derde land of u kan hiervoor beroep doen op de gewestelijke exportbevorderende organismen.


In de algemene certificaten voor levende dieren en producten is de mogelijkheid voorzien om aanvullende verklaringen toe te voegen. Indien de bevoegde overheid van het derde land aanvullende verklaringen wenst toe te voegen, voegt u deze aanvullende verklaringen toe in het vak dat daarvoor is voorzien en legt deze, samen met een beëdigde vertaling van deze aanvullende verklaringen naar het Frans of Nederlands (afhankelijk van de locatie waar de zending zich bevindt) en, indien vereist, de nodige documenten voor aan de certificerende agent van de LCE van de locatie waar de zending zich bevindt.

 • Er is geen landspecifiek noch een algemeen certificaat beschikbaar of het landspecifieke/algemene certificaat wordt niet aanvaard :


U vraagt bij de bevoegde overheid van het derde land de sanitaire voorwaarden op. U kan hiervoor via uw potentiële klant contact opnemen met de bevoegde overheid of u kan hiervoor beroep doen op de beroepsfederatie waarvan u lid bent of op de gewestelijke exportbevorderende organismen (die de Belgische diplomatieke post bevoegd voor het desbetreffende derde land kunnen bevragen).


Indien de bevoegde overheid de sanitaire eisen onder de vorm van een landspecifiek certificaat ter beschikking stelt, legt u dit landspecifiek certificaat samen met een beëdigde vertaling naar het Frans of Nederlands (afhankelijk van de locatie waar de zending zich bevindt) en, indien vereist, analyseresultaten voor aan de certificerende agent van de LCE van de locatie waar de zending zich bevindt.


Indien aan de sanitaire voorwaarden in het landspecifieke certificaat of aan de aanvullende verklaringen in een algemeen certificaat niet kan worden voldaan en het landspecifieke certificaat of de aanvullende verklaringen bijgevolg niet kunnen worden ondertekend en u wenst een aanvraag in te dienen voor het openen van een nieuwe markt, kan u deze aanvraag zelf indienen door contact op te nemen met uw LCE of kan u aan uw beroepsfederatie vragen uw aanvraag bij het FAVV in te dienen.


Beroepsfederaties die een aanvraag bij het FAVV wensen in te dienen, nemen contact op met de Stafdirectie Internationale Zaken.


Om de efficiëntie van de exportdienstverlening te verhogen, behandelt het FAVV preferentieel dossiers die worden ingediend door beroepssectoren. Een individuele operator wordt dan ook aangeraden zoveel mogelijk zijn/haar aanvraagdossier(s) in te dienen via de beroepsfederatie waarvan hij/zij lid is.


Meer informatie over de export van levende dieren / sperma / embryo’s / broedeieren / eicellen vindt u onder volgende link: http://www.afsca.be/exportderdelanden/levendedieren/

 

Naar boven

     

 
E. Export van diervoeders
     
   

Informatie inzake de keuze van het model van certificaat voor de export van diervoeders vindt u in de instructie tot certificering voor de uitvoer van diervoeders. U vindt deze instructie onder volgende link: https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/diervoeders/#aflevering 

Indien er geen specifiek certificaatmodel en geen landspecifieke informatie voor de derde land-product combinatie beschikbaar is op de website van het FAVV en het betrokken derde land  het algemeen certificaat niet aanvaardt en u wenst een aanvraag in te dienen voor het openen van een nieuwe markt, kan u deze aanvraag zelf indienen door contact op te nemen met uw LCE of kan u aan uw beroepsfederatie vragen uw aanvraag bij het FAVV in te dienen.

Beroepsfederaties die een aanvraag bij het FAVV wensen in te dienen, nemen contact op met de Stafdirectie Internationale Zaken.

Om de efficiëntie van de exportdienstverlening te verhogen, behandelt het FAVV preferentieel dossiers die worden ingediend door beroepssectoren. Een individuele operator wordt dan ook aangeraden zoveel mogelijk zijn/haar aanvraagdossier(s) in te dienen via de beroepsfederatie waarvan hij/zij lid is.

Meer informatie over de export van diervoeders vindt u onder volgende link: https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/diervoeders/

AANDACHT: Bovenop de sanitaire voorwaarden die worden opgelegd door de bevoegde autoriteit van het derde land van bestemming, worden ook sanitaire beperkingen opgelegd door de Europese wetgeving. Verordening (EG) nr. 999/2001 legt beperkingen en EU-voorwaarden op voor de uitvoer naar derde landen van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten. Meer gedetailleerde informatie over deze voorwaarden vindt u onder volgende link: https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/vde/

Voor diervoeders van plantaardige oorsprong bestaat de mogelijkheid dat derde landen naast het sanitair certificaat eisen dat de zending eveneens vergezeld gaat van een fytosanitair certificaat.

 

Naar boven

    

 
F. Export van producten van dierlijke oorsprong niet bestemd voor humane of dierlijke consumptie
     
   

AANDACHT: Bovenop de sanitaire voorwaarden die worden opgelegd door de bevoegde autoriteit van het derde land van bestemming, worden ook sanitaire beperkingen opgelegd door de Europese wetgeving:

 1. Verordening (EG) nr. 999/2001 zoals gewijzigd legt beperkingen en EU-voorwaarden op voor de uitvoer naar derde landen van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten. Meer gedetailleerde informatie over deze voorwaarden vindt u onder volgende link: https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/vde/
 2. Artikel 43 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 verbiedt de uitvoer van dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten bestemd voor verbranding of storten en de uitvoer van dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten naar derde landen die geen lid zijn van de OESO voor gebruik in een biogas- of composteerinstallatie. Verder laat artikel 43 van verordening (EG) nr. 1069/2009 de uitvoer van categorie 1-materiaal, categorie 2-materiaal en daarvan afgeleide producten slechts toe, indien voorwaarden voor uitvoer zijn vastgelegd op Europees niveau. Momenteel zijn op Europees niveau voorwaarden vastgelegd voor de uitvoer van:
  • Verwerkte mest en organische meststoffen, compost of gistingsresiduen van de omzetting in biogas die verwerkte mest bevatten;
  • VDE die verwerkte mest als bestanddeel bevatten of vleesbeendermeel van categorie 2- materiaal dat verwerkte mest als bestanddeel bevat;
  • Bloedproducten en tussenproducten;
  • Vleesbeendermeel van categorie 1- materiaal;
  • Organische meststoffen en bodemverbeteraars die vleesbeendermeel van categorie 2- materiaal bevatten.

Voor de export van producten van dierlijke oorsprong die niet bestemd zijn voor humane of dierlijke consumptie, gaat u eerst na of er een landspecifiek certificaat beschikbaar is op de FAVV-website (http://www.favv.be/exportderdelanden/dierlijkeoorsprongnietgeschikt/).

Voor ieder landspecifiek certificaat dat beschikbaar is op de FAVV-website is een bijhorende instructie opgemaakt. In deze instructie staan de producten vermeld die onder het toepassingsgebied van het certificaat vallen, zodat u kan nagaan of er een landspecifieke certificaat van toepassing is voor het product dat u wenst te exporteren.

Er kunnen zich de volgende drie situaties voordoen:

 • Er bestaat een landspecifiek certificaat op de FAVV-website :

De landspecifieke certificaten die zich op de FAVV-website bevinden, zijn meestal het resultaat van onderhandelingen tussen het FAVV en de bevoegde overheid van het derde land en bevatten de sanitaire voorwaarden waaraan de producten moeten voldoen om te kunnen worden uitgevoerd naar het derde land. Deze sanitaire voorwaarden kunnen erg afwijken van de Belgische en Europese wetgeving.

In voorkomend geval, dient u volgende zaken na te gaan:

  1. U gaat na of het product dat u wenst te exporteren voldoet aan de sanitaire voorwaarden die zijn vermeld in het landspecifieke certificaat;
  2. U gaat na of u aan alle voorwaarden voldoet die staan vermeld in de bijhorende instructie;

Als u van mening bent dat aan bovenvermelde zaken is voldaan, legt u het landspecifieke certificaat en, indien vereist, de bijkomende documenten voor aan de certificerende agent van de Lokale Controle-eenheid (LCE) van de locatie waar de zending zich bevindt.

 • Er bestaat geen landspecifiek certificaat op de FAVV-website:

Indien er op de FAVV-website geen landspecifiek certificaat voorhanden is, gaat u in de lijst na of er in de LCE een landspecifiek certificaat voorhanden is. De landspecifieke certificaten die in deze lijst zijn opgenomen, werden niet onderhandeld tussen het FAVV en de bevoegde overheid van het derde land. Indien u in de lijst een geschikt certificaat vindt, neemt u contact op met de bevoegde LCE en vraagt u het model van certificaat.

Vervolgens gaat u na of:

  1. het product dat u wenst te exporteren voldoet aan de sanitaire voorwaarden die zijn vermeld in het certificaat;
  2. de bevoegde autoriteit van het derde land van bestemming het model van certificaat aanvaardt voor de betrokken producten. U kan hiervoor via uw potentiële klant contact opnemen met de bevoegde overheid van het derde land of u kan hiervoor beroep doen op de gewestelijke exportbevorderende organismen

Indien er geen landspecifiek certificaat op de FAVV-website voorhanden is en u vindt geen geschikt landspecifiek certificaat in de lijst, gaat u na of er een algemeen certificaat op de FAVV-website beschikbaar is.

Op de FAVV-website zijn algemene certificaten beschikbaar voor bepaalde producten van dierlijke oorsprong die niet bestemd zijn voor humane of dierlijke consumptie. Voor ieder algemeen certificaat dat beschikbaar is op de FAVV-website is een bijhorende instructie opgemaakt. De sanitaire voorwaarden die vermeld staan in deze algemene certificaten zijn gebaseerd op de Europese wetgeving.

In voorkomend geval gaat u na of:

  1. het product dat u wenst te exporteren voldoet aan de sanitaire voorwaarden die zijn vermeld in het algemeen certificaat;
  2. u aan alle voorwaarden voldoet die staan vermeld in de bijhorende instructie;
  3. de bevoegde autoriteit van het derde land van bestemming het model van certificaat aanvaard voor de betrokken producten. U kan hiervoor via uw potentiële klant contact opnemen met de bevoegde overheid van het derde land of u kan hiervoor beroep doen op de gewestelijke exportbevorderende organismen

Indien het algemeen certificaat door de bevoegde autoriteit van het derde land waarnaar u wenst te exporteren, wordt aanvaard, legt u het algemeen certificaat, en, indien vereist, de bijkomende documenten voor aan de certificerende agent van de LCE van de locatie waar de zending zich bevindt.

 • Er is geen landspecifiek noch een algemeen certificaat beschikbaar of het landspecifieke/algemene certificaat wordt niet meer aanvaard:

U vraagt bij de bevoegde overheid van het derde land de sanitaire voorwaarden op. U kan hiervoor via uw potentiële klant contact opnemen met de bevoegde overheid van het betreffende derde land of u kan hiervoor beroep doen op de beroepsfederatie waarvan u lid bent of op de gewestelijke exportbevorderende organismen (die de Belgische diplomatieke post bevoegd voor het desbetreffende derde land kunnen bevragen).

Vervolgens legt u deze voorwaarden (vereist certificaat, invoervergunning of wetgeving die de certificatievereisten bevat) samen met een beëdigde vertaling naar het Frans of Nederlands (afhankelijk van de locatie waar de zending zich bevindt) en, indien vereist, de nodige documenten voor aan de certificerende agent van de LCE van de locatie waar de zending zich bevindt.

Indien aan de voorwaarden niet kan worden voldaan en u wenst een aanvraag in te dienen voor het openen van een nieuwe markt, kan u deze aanvraag zelf indienen door contact op te nemen met uw LCE of kan u aan uw beroepsfederatie vragen uw aanvraag bij het FAVV in te dienen.

Beroepsfederaties die een aanvraag bij het FAVV wensen in te dienen, nemen contact op met de Stafdirectie Internationale Zaken.

Om de efficiëntie van de exportdienstverlening te verhogen, behandelt het FAVV preferentieel dossiers die worden ingediend door beroepssectoren. Een individuele operator wordt dan ook aangeraden zoveel mogelijk zijn/haar aanvraagdossier(s) in te dienen via de beroepsfederatie waarvan hij/zij lid is.

Meer informatie over de export van producten van dierlijke oorsprong die niet bestemd zijn voor humane of dierlijke consumptie vindt u onder volgende link: http://www.afsca.be/exportderdelanden/dierlijkeoorsprongnietgeschikt/


Naar boven
De producten bevinden zich niet meer op de voorziene plaats van controle/laadplaats. Kan er voor deze producten nog een certificaat worden afgeleverd ?

Uitzonderlijk kan een certificaat afgeleverd worden voor zendingen die de voorziene plaats van controle/laadplaats verlaten hebben, maar zich nog op het Belgisch grondgebied bevinden. De gevallen waarbij dit toegepast kan worden, dienen geval per geval beoordeeld te worden door de betrokken LCE’s (LCE van de voorziene plaats van controle/laadplaats en LCE waar de goederen zich op dat moment bevinden).

Producten die zich niet meer op het Belgische grondgebied bevinden, kunnen niet meer door het FAVV worden gecontroleerd. Omdat deze producten niet meer door het FAVV kunnen worden gecontroleerd, kan er voor deze producten door het FAVV geen certificaat meer worden afgeleverd.

In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Indien u bij het FAVV een aanvraag wenst in te dienen voor het afleveren van een certificaat voor producten die zich niet meer op het Belgische grondgebied bevinden, moet u uw aanvraag indienen bij uw Lokale Controle-eenheid (LCE) via dit aangevuld formulier samen met de benodigde documenten.

In uw aanvraag zet u de omstandigheden uiteen waarom de zending zonder certificaat is vertrokken.

Indien de voorwaarden waaraan de producten moeten voldoen niet gekend zijn bij het FAVV, dient u deze op te vragen bij de bevoegde overheid van het derde land en toe te voegen bij uw aanvraag. (meer info: U wil product X exporteren naar een derde land Y. Welke voorbereiding dient u te treffen voordat u een contract met een handelspartner ondertekent ?)

Uw aanvraag zal vervolgens worden geëvalueerd.

Indien het FAVV oordeelt dat uw aanvraag ontvankelijk is, zal het FAVV nagaan of de producten voldoen aan de voorwaarden die de bevoegde overheid van het derde land stelt voor de invoer ervan. Het is mogelijk dat dit inhoudt dat er op de plaats waar de zending zich bevindt een controle door een certificerende instelling dient te worden uitgevoerd. Alle hieraan verbonden kosten zijn ter uwer laste.

Indien aan alle voorwaarden is voldaan, zal het FAVV u het gevraagde certificaat afleveren. De datum die op het certificaat zal worden vermeld, zal de feitelijke datum van aflevering zijn.

Het FAVV kan u geen enkele garantie geven dat de bevoegde overheid van het derde land de invoer zal toestaan.

 


Naar boven
Kosten verbonden aan het afleveren van een certificaat

De certificaten voor export zijn betalend overeenkomstig het Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

De retributies voor de geleverde prestatie(s) worden gefactureerd aan de aanvrager.


Naar boven
Invoerweigering

 

Indien uw zending ter hoogte van een punt van binnenkomst wordt geweigerd door de bevoegde overheid van het derde land en u wenst een tussenkomst van de Belgische overheid om de zending te deblokkeren, vindt u op de FAVV-website het document voor melding van een invoerweigering dat u hiervoor moet invullen en de bijhorende instructie.

   

 

Wederinvoer
   
 

De term wederinvoer heeft betrekking op zendingen die vanuit de EU werden uitgevoerd naar een derde land en waarvan u wenst dat ze terugkeren naar de EU.

De volgende situaties kunnen in aanmerking komen voor wederinvoer :

 • een zending of een deel van een zending die ter hoogte van een punt van binnenkomst wordt geweigerd door de bevoegde overheid van het derde land en waarbij het niet lukt om de situatie te deblokkeren (zie invoerweigering);
 • zendingen die onderweg zijn naar het derde land van bestemming maar omwille van een plots invoerverbod niet zullen worden toegelaten tot het grondgebied van het derde land.

In de meeste gevallen is de wederinvoer van levende dieren niet mogelijk omdat dit niet voorzien is in de invoerwetgeving omwille van dierengezondheidsrisico’s.

Levende dieren vormen namelijk het grootste risico bij insleep van dierenziekten en bepaalde zoönosen. 

Voor bepaalde diersoorten uit bepaalde derde landen kan een wederinvoer worden toegelaten, mits ze voldoen aan de EU-voorwaarden voor die invoer en met bepaalde opvolgingsmaatregelen.

Hiervoor worden bijzondere toelatingen (wederinvoermachtigingen) toegekend. 

Deze machtigingen en alle kosten die aan de wederinvoer en de opvolgingmaatregelen zijn verbonden, vallen onder de wetgeving met betrekking de retributies en zijn ten laste van de verantwoordelijke van de dieren

Zendingen die producten bevatten die vallen onder de veterinaire wetgeving en werden uitgevoerd zonder certificaat komen niet in aanmerking voor wederinvoer.

Of de zending bij terugkeer zal onderworpen worden aan een invoercontrole door het FAVV en of er specifieke voorwaarden van toepassing zijn, hangt af van het type product waaruit de zending bestaat.

De volgende situaties kunnen zich voordoen :

 1. De zending bestaat volledig of gedeeltelijk uit producten die bij de reguliere invoer onderworpen zijn aan een veterinaire invoercontrole en de zending was bij uitvoer uit de EU vergezeld van een gezondheidscertificaat afgeleverd door het FAVV.

In dit geval moet u eerst aan het FAVV toestemming vragen om de zending te mogen wederinvoeren. Indien u toestemming krijgt om de zending weder in te voeren ontvangt u een wederinvoermachtiging en moet u de zending aanmelden voor de veterinaire invoercontroles via het gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst (TRACES) en aanbieden bij de grenscontrolepost onder begeleiding van de originele documenten zoals opgenomen in de wederinvoermachtiging.  

Wanneer na de veterinaire invoercontroles, de zending opnieuw wordt toegelaten in de EU, moet de zending terugkeren naar het bedrijf van herkomst waar het gezondheidscertificaat werd afgeleverd.

Voor het verkrijgen van een wederinvoermachtiging, maakt u het ingevulde document aanvraag voor wederinvoermachtiging voor producten over aan het FAVV via het in het document vermelde e-mailadres, samen met de volgende documenten:

 

 • het originele gezondheidscertificaat of een gewaarmerkte kopie ervan;
 • het douanedocument en de vrachtbrief (CMR, AWB of B/L) van vertrek uit de EU;
 • een beschrijving van de reden van weigering / wederinvoer:
  • ofwel een officieel document/ officiële notificatie met de reden van weigering van invoer in het derde land, afgeleverd door de bevoegde overheid van het derde land en desgevallend voorzien van een officiële vertaling in één van de Belgische officiële talen of het Engels;
 • een non-manipulatieverklaring:
  • voor niet-verzegelde containers en voor containers waarbij de verzegeling werd verbroken

een non-manipulatieverklaring, afgeleverd door de bevoegde overheid van het derde land, waarin wordt verklaard dat aan de voorwaarden inzake opslag en vervoer van de producten is voldaan en waarop is gepreciseerd dat de producten geen bewerking hebben ondergaan. Hiervoor kan het document non-manipulatieverklaring worden gebruikt of kan de bevoegde overheid van het derde land zelf een document opmaken.

  • voor verzegelde containers waarbij de verzegeling nog intact is:

een attest van de vervoerder waarin de vervoerder verklaart dat de inhoud niet werd bewerkt of werd uitgeladen.

 • een document, ondertekend door de exploitant van het bedrijf die de producten zal terugnemen, waarin de exploitant verklaart dat hij de producten terugneemt en waarin hij beschrijft wat er met de producten zal gebeuren (analyse, behandeling, nieuwe bestemming, …).
 • de naam van de grenscontrolepost van binnenkomst.

Het FAVV zal uw aanvraag vervolgens onderzoeken en levert u, bij een gunstige beoordeling, een wederinvoermachtiging af waarin de voorwaarden voor wederinvoer zijn opgenomen.

De wederinvoermachtigingen zijn betalend overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. De retributies voor de geleverde prestatie(s) worden gefactureerd aan de aanvrager.

Bij een ongunstige beoordeling zal u hiervan per brief op de hoogte worden gebracht.

Bij een ongunstige beoordeling is wederinvoer niet mogelijk.

2.    De zending bestaat volledig of gedeeltelijk uit producten die bij de reguliere invoer onderworpen zijn aan een niet-veterinaire invoercontrole door het FAVV.


In dit geval moet de zending worden aangemeld voor wederinvoer via het gebruikelijke document voor binnenkomst (zie rubriek invoer) en zal er een invoercontrole door het FAVV worden uitgevoerd. Er moet voor deze producten geen wederinvoermachtiging worden aangevraagd

Onder deze categorie vallen de volgende producten :

  • producten onderhevig aan een fytosanitaire controle
  • diervoeders, levensmiddelen en FCM waarvoor nood-en vrijwaringsmaatregelen bij invoer van toepassing zijn
  • diervoeders die niet vallen onder het toepassingsgebied van producten onderworpen aan een veterinaire controle, noch onder het toepassingsgebied van diervoeders van niet-dierlijke oorsprong die onderworpen zijn aan uitgebreide officiële controle of aan noodmaatregelen.

3.    De zending bestaat uitsluitend uit producten die bij een reguliere invoer niet onderworpen zijn aan invoercontroles door het FAVV. 


Deze producten zijn ook bij wederinvoer niet onderworpen aan invoercontroles door het FAVV. U moet de zending niet aanmelden en u moet voor deze producten geen wederinvoermachtiging aanvragen.

   
Naar boven
Embargo

Een embargo is een door een derde land ingestelde barrière tegen producten afkomstig uit 1 of meerdere landen omwille van sanitaire of fytosanitaire redenen of redenen van voedsel- of voederveiligheid.

Als een derde land een embargo instelt, kunnen de producten waarop het embargo betrekking heeft niet naar dat derde land worden uitgevoerd. Tijdens een embargo worden door het FAVV dan ook geen exportcertificaten afgeleverd voor het betreffende derde land voor de producten waarop het embargo van toepassing is. Het landspecifieke certificaat is ook niet meer beschikbaar op de website van het FAVV, tenzij het product nog onder bepaalde voorwaarden kan worden uitgevoerd (bv. Specifieke thermische behandeling).


Naar boven
Waarvoor bent u verantwoordelijk bij de aanvraag van een exportcertificaat?

U bent verantwoordelijk voor elk van onderstaande punten:

 • Het tijdig aanvragen van een exportcertificaat, zoals beschreven in de desbetreffende instructie en in elk geval vóór de goederen het Belgisch grondgebied verlaten.
 • Het ter beschikking houden van de te exporteren producten voor een pre-exportcontrole door de LCE. U vermeldt daartoe in uw aanvraag waar en van wanneer tot wanneer de goederen ter beschikking zijn voor de pre-exportcontrole.
 • Deze producten moeten voldoen aan de eisen van het derde land van bestemming.
 • Het voorleggen aan de certificerende agent van het correcte model van certificaat en in voorkomend geval de correcte aanvullende verklaringen.

Tevens bent u verplicht om alle noodzakelijke documenten voor te leggen aan de certificerende agent. De documenten die vereist zijn voor de certificering staan beschreven in de desbetreffende instructie (terug te vinden op de productspecifieke pagina’s voor export).

Dit kunnen volgende documenten zijn :

 • Attest van oorsprong
 • Analyseverslagen
 • Etiketten
 • Identificatiedocumenten
 • Intra-EU-fytosanitair communicatiedocument
 • Formulier voor de monsterneming
 • (planten)paspoort
 • Pre-attestatie op het handelsdocument
 • Pre-exportcertificaten
 • Samenstelling van het product
 • Verklaringen van de producent/eigenaar
 • Verklaring van de erkende dierenarts
 • Verklaring van de FAVV-agent
 • VKI met garanties met betrekking tot de uitvoer
 • ….

Deze documenten dienen te voldoen aan de regelgeving en er moet een duidelijke en eenduidige link zijn tussen de voorgelegde documenten en de te exporteren producten van de aangeboden zending.

Het certificaat dat u ter ondertekening aan de certificerende agent voorlegt, moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Het certificaat moet zijn opgesteld in één van de officiële talen van België of in een taal die door de certificerende agent wordt begrepen en in één van de officiële of aanvaarde talen van het land van bestemming en de landen van doorvoer.

De taalwetgeving bepaalt dat de certificerende agent het recht heeft om een vertaling van het certificaat te vragen in de officiële taal van het Gewest waar de zending zich bevindt.

Indien een vertaling van het certificaat nodig is, dient de operator, via een beëdigde vertaler, in te staan voor de vereiste vertalingen.

 • De gegevens met betrekking tot de oorsprong, de aard en de identificatie van het product moeten volledig en duidelijk leesbaar (elektronisch/machineschrift of hoofdletters indien handgeschreven) zijn ingevuld.
 • In het certificaat mogen geen zaken worden geschrapt of worden toegevoegd tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan.
 • Op het certificaat/pre-certificaat mogen geen bedrijfsstempels geplaatst worden tenzij dit expliciet wordt gevraagd door het derde land van bestemming.
 • Indien door het derde land is vereist, dient het certificaat te zijn afgedrukt op beveiligd draagpapier.
 • De bepalingen zoals beschreven in de desbetreffende instructie (terug te vinden op de productspecifieke pagina’s voor export).

 


Naar boven
Beveiligd draagpapier

Sommige certificaten moeten worden afgedrukt op beveiligd draagpapier.

Indien een certificaat moet worden afgedrukt op beveiligd draagpapier, staat dit vermeld in de instructie die bij het certificaat hoort.

Het beveiligde draagpapier bevat kenmerken en eigenschappen die het nabootsen van het draagpapier sterk bemoeilijken hetgeen extra garanties biedt inzake de authenticiteit van het originele afgeleverde certificaat.

Ook indien het originele afgeleverde certificaat wordt gefotokopieerd, gescand of gefaxt zal het duidelijk zijn dat het bekomen document niet het originele afgeleverde certificaat is.

Het certificaat dient door u op beveiligd draagpapier te worden afgedrukt en u dient het beveiligde draagpapier te bestellen bij de Lokale Controle-eenheid (LCE) bevoegd voor de certificatie.

Elk beveiligd draagpapier bevat onderaan een uniek volgnummer.

In de LCE worden de volgnummers genoteerd van de beveiligde draagpapieren die aan u werden overhandigd.

Deze beveiligde draagpapieren mag u niet uitlenen of uitwisselen met andere bedrijven.

Indien een beveiligd draagpapier onbruikbaar is geworden (bv. er werd door u een verkeerde vermelding op het certificaat aangebracht), dient u dit draagpapier onmiddellijk aan de bevoegde LCE terug te bezorgen. In de LCE worden deze draagpapieren geregistreerd als onbruikbaar.

In geval van verlies of diefstal moeten de unieke volgnummers van de verloren/gestolen beveiligde draagpapieren onmiddellijk aan de betrokken LCE worden gemeld.

Tevens dient u bij diefstal een PV te laten opstellen door de politie en dient u het PV-nummer onmiddellijk aan de betrokken LCE te melden.

U dient het beveiligd draagpapier in volgorde te gebruiken bij het afdrukken van de certificaten.

 

 

Naar boven

 

 

U wenst meerdere exemplaren van een certificaat

 

De certificerende agent zal slechts 1 exemplaar van het certificaat ondertekenen en zal u bijgevolg slechts 1 origineel exemplaar afleveren.

Dit origineel ondertekend exemplaar is bestemd om de producten te vergezellen. 

Indien u meerdere exemplaren van een certificaat nodig heeft, kan u kopieën nemen van het origineel ondertekend exemplaar.

De certificerende agent verstrekt geen kopieën, noch een scan van het certificaat.

Indien vereist, kan u de kopieën door de certificerende agent eensluidend laten verklaren.

Bij elke aanvraag van een eensluidend verklaarde kopie, dient u aan de certificerende agent mee te delen voor wie de kopie is bestemd. Diegene voor wie de eensluidend verklaarde kopie is bestemd (bijvoorbeeld de bank), wordt door de certificerende agent op de eensluidend verklaarde kopie vermeld.

Het aantal kopieën dat u eensluidend kan laten verklaren, is beperkt tot maximaal 3 exemplaren. 

Er worden geen kopieën eensluidend verklaard op niet gewettigde vraag van derden (bv klanten).

 

Naar boven

 

Gesloten lijsten – exporterkenning

 

De minimale eis voor de export naar derde landen is dat de inrichting van oorsprong/herkomst een erkenning/toelating/registratie heeft voor het intracommunautair handelsverkeer voor de producten die men wenst te exporteren.

Voor bepaalde derde landen is een erkenning/toelating/registratie van de inrichting voor het intracommunautair handelsverkeer niet voldoende.

Voor deze derde landen kan dit inhouden dat een inrichting bijkomend moet beschikken over een exporterkenning door dat derde land of moeten er specifieke voorwaarden vervuld worden die niet door de erkenning/toelating/registratie voor het intracommunautair handelsverkeer zijn afgedekt.

Alle inrichtingen die bijkomend beschikken over een exporterkenning door een derde land, worden vermeld op de gesloten lijst van dat betreffende land.

Gesloten lijsten van inrichtingen die door het derde land zelf erkend worden, worden gepubliceerd op de FAVV-website.

De andere lijsten worden door de beroepsfederaties beheerd die sectorprocedures voorzien om aan de bijkomende eisen te voldoen.

De procedure voor een aanvraag van een nieuwe exporterkenning / behoud van de exporterkenning / melding van wijzing van gegevens / stopzetting van de exporterkenning / intrekking van de exporterkenning en de bijhorende formulieren vindt u onder volgende link: https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/#algemene

U dient er rekening mee te houden dat deze procedure weken tot maanden in beslag kan nemen.

 

Naar boven

 

Vervanging van een afgeleverd certificaat

 

Omwille van een geldige reden (verlies, beschadiging, wijziging bestemmeling, …) kan door het FAVV een nieuw certificaat worden afgeleverd ter vervanging van een reeds eerder afgeleverd certificaat.

Op het nieuwe certificaat dienen alle gegevens identiek te zijn, behalve, indien nodig, de uitgevoerde correctie. 

Het nieuwe certificaat krijgt een nieuwe referentie en de datum van ondertekenen wordt de datum waarop het nieuwe certificaat wordt afgeleverd.

Op het nieuwe certificaat wordt door de certificerende agent duidelijk vermeld dat het een certificaat is ter vervanging van een eerder afgeleverd certificaat.

U dient het oorspronkelijke certificaat en, in voorkomend geval, de eensluidend verklaarde kopieën terug te bezorgen aan de lokale controle-eenheid (LCE).

In het geval van verlies dient u een bewijs van verlies of een door u op erewoord ondertekende verklaring aan de certificerende agent te bezorgen. 

Indien u, nadat er u een nieuw certificaat werd afgeleverd ter vervanging van een verloren certificaat, het oorspronkelijke certificaat terugvindt, dient u dit oorspronkelijke certificaat terug te bezorgen aan de LCE.

Het nieuwe certificaat is betalend overeenkomstig het Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

De retributies voor de geleverde prestatie(s) worden gefactureerd aan de aanvrager.


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.11.2023   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet