Deze bladzijde weergeven in het :  Frans Nederlands  Duits

 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dierlijke producten > Vlees > VKI > Paardensector
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Informatie over de voedselketen (VKI) : Paardensector


  Voor elk paard dat naar het slachthuis wordt gestuurd, dient de paardenhouder de zogenaamde informatie over de voedselketen (korter: voedselketeninformatie of VKI) aan de slachthuisexploitant te bezorgen. De nodige gegevens dient de paardenhouder bij te houden in registers.

  Vanaf wanneer is het systeem van toepassing ?
     
  Wanneer dient de voedselketeninformatie aan het slachthuis te worden bezorgd ?
     
  Onder welke vorm dient de informatie te worden bezorgd ?
     
  Overzicht van de informatie die door de paardenhouder minimaal aan het slachthuis moet worden bezorgd
     
  Omzendbrieven van het FAVV betreffende de VKI in de paardensector
     
  F.A.Q. (PDF) (18/11/2008)
     
  VKI en intracommunautair handelsverkeer
     
     

Naar bovenVanaf wanneer is het systeem van toepassing ?

 

Vanaf 01/01/2009.Naar boven


Wanneer dient de voedselketeninformatie aan het slachthuis te worden bezorgd ?

 

In principe 24 uur op voorhand.

De informatie mag echter tegelijk met de paarden toekomen op het slachthuis.Naar boven


Onder welke vorm dient de informatie te worden bezorgd ?

 

De informatie mag op papier (modelformulier verplicht) of onder elektronische vorm (modelformulier niet verplicht) worden overgemaakt.
Gebruik van het modelformulier: per dier dat naar het slachthuis wordt gestuurd, dient een formulier te worden ingevuld. Het formulier is maximum 3 dagen geldig.

Het formulier is terug te vinden in bijlage 2 van de omzendbrief betreffende de VKI.Naar boven


Overzicht van de informatie die door de paardenhouder minimaal aan het slachthuis moet worden bezorgd
(Bij twijfel: raadpleeg uw bedrijfsdierenarts.)


 
1. Informatie betreffende de gezondheidsstatus van het dier.

  Indien de beslissing om het dier te laten slachten werd genomen omwille van een stoornis in de gezondheidstoestand van het dier, dient te worden vermeld om welke stoornis het ging. Bijvoorbeeld: kreupelheid.
   
   
2. Informatie betreffende de toegediende geneesmiddelen of andere behandelingen.
  Voor alle geneesmiddelen en alle voederadditieven met een verplichte wachttijd (met name de gemedicineerde diervoeders) die werden toegediend in de periode van 1 maand voor het brengen van het dier naar het slachthuis, vermelding van :
  • de namen ;
  • de data of periodes van toediening ;
  • de duur van de wachttijden (uitgedrukt in dagen).
   
   
3. Informatie betreffende de aanwezigheid van ziekten die de veiligheid van het vlees in het gedrang kunnen brengen.

  Wat dient gemeld te worden ?
  1. De bij het paard vastgestelde ziektetekens en aandoeningen. Bijvoorbeeld:
  • algemene ziektetekenen: uitputting, vermagering, geen eetlust, …
  • ademhalingsstoornissen: versnelde ademhaling, hoesten, neusvloei, …
  • bewegingsstoornissen: kreupelheid, …
  • huidletsels: wonden, haaruitval, abcessen, gezwellen, …
  • spijsverteringsstoornissen: diarree, koliek, ...
  • zenuwstoornissen: verlammingen, evenwichtsstoornissen, …
  2. Indien gekend: vermelding van diagnoses en/of ziekteverwekkers. In geval laboratoriumonderzoeken werden uitgevoerd, dienen de conclusies van deze laboratoriumonderzoeken (diagnose) eveneens aan het slachthuis te worden gemeld.

  Over welke periode dient deze informatie te handelen ?
  Deze informatie dient betrekking te hebben op de periode van 1 maand voor het brengen van het dier naar het slachthuis.
   
   
4. De resultaten van laboratoriumonderzoeken die relevant zijn voor de bescherming van de volksgezondheid.
  Het betreft de conclusies van laboratoriumonderzoeken naar ziekteverwekkers, chemische stoffen (bv. lood) en contaminanten (bv. dioxine).
  Alleen de resultaten van onderzoeken die een belang hebben voor de veiligheid van de voedsel-keten dienen te worden gemeld. Onderzoeken m.b.t. sportprestaties of bevruchting zijn in dat opzicht niet altijd belangrijk.

  Welke ziekteverwekkers zijn relevant ?
  • Bacillus anthracis
  • Brucella abortus
  • toxinen van Clostridium botulinum
  • zoönotische Escherichia coli
  • Mycobacterium bovis
  • Staphylococcus aureus (inbegrepen MRSA)
  • Clostridium perfringens drager van het gen cpe (Clostridium perfringens enterotoxine, pathogeen voor de mens)
  • rotavirus
  • Toxoplasma gondii
  • Trichinella spp


  Opgelet : in het kader van de melding van voedselketeninformatie aan het slachthuis, is het niet verplicht al de hierboven vermelde ziekteverwekkers te laten opsporen. In geval laboratoriumonderzoeken werden uitgevoerd, dienen de conclusies van deze laboratoriumonderzoeken (diagnose) wel te worden meegedeeld.
   
   
5. De productiegegevens, wanneer die ziekten aan het licht kunnen brengen.
  Het voornaamste gebruiksdoel dient te worden vermeld. Eén van de volgende mogelijkheden dient te worden meegedeeld: melkerij – recreatie – fokkerij – andere.
  In geval het paard gehouden werd voor melkproductie dient het registratienummer van de melkerij eveneens meegedeeld te worden.
   
   
6. De gegevens van de behandelende dierenarts.
  Verplichte gegevens : naam, adres en telefoonnummer van de behandelende dierenarts.
  Facultatieve gegevens: e-mail en/of faxnummer van de behandelende dierenarts.

  Deze contactgegevens dienen enkel te worden meegedeeld indien er in de periode van 1 maand voor het brengen van het dier naar het slachthuis wachttijden voor toegediende diergeneesmiddelen en voederadditieven bestonden en/of andere behandelingen plaatsvonden.
   
   
7. Bijkomende gegevens.
 • het chipnummer van het paard
 • de contactgegevens van de sanitair verantwoordelijke:
  • verplicht: naam, adres en telefoonnummer
  • facultatief: e-mail en/of faxnummer
 • de periode gedurende dewelke men sanitair verantwoordelijke is van het paard. Eén van de volgende mogelijkheden dient te worden meegedeeld: < 15 dagen - ≥ 15 dagen - > 1 maand - > 6 maanden.
 • de aanwezigheid van een geneesmidddelendepot: er dient vermeld te worden of er op de houderij al of niet een geneesmiddelendepot aanwezig is.


Naar boven


Omzendbrieven van het FAVV betreffende de VKI in de paardensector

 
Omzendbrief aan de beroepsverenigingen van de veehandelaars, paardenhouders en -slachthuizen en aan de exploitanten van slachthuizen van paarden. (PCCB/S2/242709)


Naar boven


VKI en intracommunautair handelsverkeer

 
 1. voor het verzenden van paarden uit een EU-Lidstaat naar een in België gelegen slachthuis.
  De bevoegde autoriteiten van de Lidstaten van waaruit paarden naar België worden verzonden, werden op de hoogte gebracht van het Belgische modelformulier met de vraag dit op te leggen aan de exporteurs naar België. Totdat communautaire of formele bilaterale afspraken met de betrokken lidstaten gemaakt worden, zullen in een overgangsperiode ook de formulieren van het land van verzending aanvaard worden.

 2. voor het verzenden van paarden uit België naar een in een andere EU-Lidstaat gelegen slachthuis.
  Het formulier van het land van bestemming wordt gebruikt. De formulieren zullen, zodra gekend, hier kenbaar worden gemaakt. Bij afwezigheid van specifieke regels, kan de Belgische aanpak worden toegepast.


Specifieke informatie per land :
Duitsland Voor het verzenden van paarden naar een Duits slachthuis dient de Duitse standaardverklaring te worden gebruikt. Duitse standaardverklaring
Nederland Voor het verzenden van paarden naar een Nederlands slachthuis dient de Nederlandse aanpak te worden gebruikt. Link naar de website van PVE.
Spanje Spaans Koninklijk Besluit 361/2009

- Spaanse tekst (PDF)

- Nederlandse vertaling (PDF)Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.07.2019   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet