Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands  
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dierlijke producten > Dierlijke bijproducten > Documentatie
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Documentatie : Dierlijke bijproducten (niet voor menselijke consumptie)


Omzendbrieven

Omzendbrief met betrekking tot het ontvangst van kadavers afkomstig uit het buitenland.

Omzendbrief met betrekking tot de temperatuursvoorschriften tijdens de opslag en het transport van dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie.

Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet voor menselijke consumptie bestemd

zijn.

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen / bodemverbeterende middelen die dierlijke bijproducten bevatten.

Omzendbrief met betrekking tot het verzenden en gebruik van melkproducten als diervoeder bij veehouders onder nationale voorwaarden.

Omzendbrief van de FOD volksgezondheid betreffende het gebruik van de vaste fractie van mest als ligbedmateriaal in de veehouderij.

Instructies

Voor de certificatie van dierlijke bijproducten via Traces INTRA, dient in oktober 2021 te worden overgestapt naar Traces-NT. Meer informatie kan u vinden via deze link : TRACES (TRAde Control and Expert System).

Instructie intracommunautaire verzending van niet-verwerkte mest.

!!! De aanvragen moeten tijdig ingediend worden volgens de instructies van de LCE.


Instructie veterinaire controle bij invoer uit derde landen van voor onderzoek en diagnose bestemde monsters van dierlijke oorsprong.


Instructie veterinaire controle bij invoer uit 3de landen van handelsmonsters en tentoonstellingsmateriaal (demonstratiemateriaal).


Instructie intracommunautaire verzending of verwerving van verwerkte dierlijke eiwitten, vleesbeendermeel en dierlijke vetten van categorie 2 bestemd voor diervoeding, meststoffen of bodemverbeteraars.

Nota’s

  • Nota ter verduidelijking (PDF) van de mogelijkheden om voormalige voedingsmiddelen te verzamelen, vervoeren en verwijderen volgens de bepalingen van de verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EU) nr. 142/2011.
  • Nota ter verduidelijking (PDF) van dierlijke bijproducten in afvalwater (gemeenschappelijke nota van alle betrokken gewestelijke overheden)
  • Nota ter verduidelijking (PDF) van de verschillende schakels in de productieketen van champost alsook de afzetmogelijkheden van champost in Vlaanderen (gemeenschappelijke nota van alle betrokken administraties)
  • Nota ter verduidelijking (PDF) van de regelgeving in Vlaanderen omtrent intracommunautair handelsverkeer van digestaat (naar verzamelpunt).
Model EU handelsdocument

HANDLEIDING HANDELSDOCUMENT DIERLIJK BIJPRODUCTEN

Checklists


Wetgeving

- Europese
- Belgische

Links en FAQ's
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.05.2022   |   Naar boven
 


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet