www.favv.be       FAVV - AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP)
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL DE  Maatregelen in zones I en II Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 25.01.2021

Deze maatregelen zijn van toepassing bovenop de maatregelen die voorzien zijn voor alle varkensbeslagen in heel België.

Op alle varkenshouderijen binnen zone I en II zijn volgende maatregelen van toepassing:

  • Alle varkens van een beslag moeten op stal worden gehouden en dit compleet van wilde everzwijnen gescheiden.
  • Elke houder moet het nodige doen opdat everzwijnen geen toegang hebben tot materiaal, voeder of strooisel dat vervolgens met de varkens in contact kan komen.
  • Aan de in- en uitgangen van de varkensstallen en van het bedrijf moeten passende ontsmettingsmiddelen worden gebruikt.
  • Bezoekers van het bedrijf passen een adequate reiniging en ontsmetting toe, zeker indien er contact is geweest met (delen van) everzwijnen.
  • Besmette goederen of materiaal mogen niet op het varkensbedrijf worden binnen gebracht.
  • Alle varkens op het bedrijf moeten worden geïnventariseerd.
  • Het bedrijf voldoet aan de eisen van de bioveiligheid en leeft de horizontale maatregelen na beschreven in het KB van 18 juni 2014 houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten.

Naast deze algemene maatregelen gelden ook beperkingen voor het verplaatsen van varkens en varkensproducten. Deze maatregelen variëren naargelang de varkensbedrijven zich in zone I of II bevinden.

In zone II zijn volgende maatregelen van toepassing:

  • De verzending van levende varkens naar buiten de zone is verboden. Afwijkingen zijn mogelijk onder strikte voorwaarden: voorwaarden voor de afvoer van varkens vanuit zone II.
  • Alle dode of zieke varkens die symptomen van AVP vertonen, moeten worden onderzocht en getest op AVP.
  • Het is verboden om sperma, eicellen en embryo’s van varkens te vervoeren naar buiten de zone.
  • Het is verboden om varkensvlees, bereidingen op basis van varkensvlees en producten op basis van varkensvlees en elk ander product dat varkensvlees bevat te vervoeren naar buiten de zone.
  • Het is verboden om dierlijke bijproducten van varkens te vervoeren naar buiten de zone.

In zone I gelden de volgende maatregelen, die alleen betrekking hebben op de internationale handel:

  • Voor het intracommunautaire handelsverkeer: verbod op de verzending van levende varkens naar andere lidstaten. Afwijkingen zijn mogelijk onder strikte voorwaarden: voorwaarden voor de afvoer van varkens vanuit zone I.
  • Voor export: de exportmogelijkheden hangen af van de voorwaarden die door het betrokken derde land zijn vastgesteld. Meer informatie op onze "Export" pagina.

 

Maatregelen oogst

Het Wetenschappelijk Comité heeft op basis van een recente Duitse wetenschappelijke studie naar het risico van overdracht van AVP via geoogste voedergewassen een spoedadvies opgesteld. Hierdoor kan het risico van voedergewassen die in risicozones voor AVP worden geoogst veel lager worden ingeschat.
De maatregelen omtrent de oogst 2020 in de zones en het gebruik van de geoogste gewassen worden daarom versoepeld, vergeleken met vorig jaar.

Concreet houdt dit in:

 • Oogsten in zone II (besmette zone)
  Alle bioveiligheidsmaatregelen voor de gewassen van 2019 blijven van kracht, d.w.z.:
  • Voorafgaande inspectie van de te oogsten percelen ter controle op de aanwezigheid van everzwijnkarkassen;
  • Ontsmetting en reiniging van oogst- en transportmiddelen.

 • Oogsten in Zone I (bufferzone)
  Terugkeer naar "normale" oogstomstandigheden en opheffing van de specifieke bioveiligheidsmaatregelen die het oogsten en vervoeren begeleiden.
 • Opslag van de producten van zone II
  De landbouw- en gewasproducten afkomstig uit AVP-gebieden moeten worden gescheiden van deze uit niet-AVP-gebieden. Deze producten moeten worden opgeslagen gedurende een periode van ten minste 30 dagen voordat zij verhandeld worden via de conventionele kanalen en/of bij varkens worden gebruikt. Deze producten mogen niet voor het verstrijken van die termijn bij varkens worden gebruikt.
  Na 30 dagen stockage worden deze producten als veilig beschouwd en kunnen ze ook tot varkensvoeder verwerkt worden.

  Dit betekent ook dat alle nog resterende voorraden van het jaar 2019 vrij zijn.
 
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

SITES : FAVV Professionelen
FAVV Consumenten
Portail de la Wallonie
Vlaams Gewest
Wetenschappelijk Comité van het FAVV
CONTACT :
Landbouwbedrijven, vervoerders,... Contacteer de LCE van het FAVV
Meldpunt FAVV voor de consumenten
Woordvoerders van het FAVV