Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Slachthuis VanDrie. Controles dierenwelzijn : Sedert 1 juli ...
Persbericht (14/12/2018) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Slachthuis VanDrie.
Controles dierenwelzijn : Sedert 1 juli 2014 bestaan er geen “federale” controles dierenwelzijn meer.

  Het Voedselagentschap is zoals herhaaldelijk gesteld niet meer bevoegd voor de controles dierenwelzijn in de slachthuizen. Op basis van het samenwerkingsprotocol afgesloten tussen de federale en gewestelijke bevoegde ministers worden controles dierenwelzijn op basis van instructies van de gewestelijke bevoegde diensten uitgevoerd. Deze dierenartsen hebben de opdracht de gewestelijke diensten te verwittigen indien er onregelmatigheden vastgesteld worden m.b.t. dierenwelzijn. Ook de sanctionering van de vaststellingen kan enkel door de bevoegde gewestelijke diensten.

Het FAVV neemt voor wat betreft de slachthuizen enkel de praktische organisatie van de terbeschikkingstelling aan de gewesten van de dierenartsen met opdracht op zich.

De dierenartsen met opdracht moeten, zonder tussenkomst van het FAVV, de gewesten onmiddellijk informeren over vastgestelde inbreuken gerelateerd aan dierenwelzijn, conform de instructies die zij hierover krijgen van de gewesten. Het opleggen van corrigerende maatregelen of sancties naar aanleiding van inbreuken op het dierenwelzijn hoort integraal toe aan de gewesten en staat onder de bevoegdheid van de betrokken regionale ministers.

Op niveau van het slachthuis gebeuren de controles op keuring en aspecten dierenwelzijn door officiële dierenartsen. De dierenartsen controleren beide aspecten maar zijn wat betreft aansturing en rapportering volledig gescheiden.

Uit de informatie waarover het FAVV beschikt blijkt dat de dierenartsen met opdracht wel degelijk onregelmatigheden hebben vastgesteld i.v.m. dierenwelzijn, dit gerapporteerd hebben aan de Vlaamse bevoegde inspectiedienst die reeds maatregelen zouden genomen hebben.

Het FAVV heeft als goede huisvader steeds getracht mee te werken aan een oplossing voor de controles in de slachthuizen. Het FAVV hoopt evenwel dat, gelet op de voortdurende controverse, de gewesten liever vandaag dan morgen de volledige organisatie van de controle dierenwelzijn op zich nemen.  Contactpersoon voor de pers:
Liesbeth Van de Voorde
liesbeth.vandevoorde@favv.be
Tel.: 0479 77 73 04
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.12.2018    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet