Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Plantaardige productie > Gewasbeschermingsmiddelen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen
   

Introductie


Definities


Bevoegheden


Wetgeving

 

Erkenning, toelating en registratie

Classificatie en toelating

Erkende verkopers, erkende gebruikers en fytolicenties

Opslag van de producten

NVGM of NBGM

Gebruik

Vooroogstcontrole

Registers en traceerbaarheid

Technische keuring van spuittoestellen

FAVV-controles

Berekening PSTI –Risicoevaluatie voor de consument bij overschrijding van de MRL

 


Naar bovenIntroductie

Gewasbeschermingsmiddelen (insecticiden, fungiciden, herbiciden,...) en toevoegingsstoffen worden gebruikt om planten te beschermen tegen schadelijke organismen of voor onkruidbestrijding. Deze producten hebben hun stempel gedrukt op de recente geschiedenis van onze landbouw. Zo stond de Europese landbouw na de tweede wereldoorlog voor een zeer grote uitdaging : zorgen voor voldoende productie om de hele bevolking te voeden. Gewasbeschermingsmiddelen hebben hun bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een performantere landbouw. Na deze uitdaging staat de moderne landbouw momenteel voor andere uitdagingen, waarvan niet de minste het zorgen voor een kwaliteitsvolle productie is en waarbij zowel de menselijke als de dierlijke gezondheid als ook het milieu moet worden gerespecteerd.

De commercialisering en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen zijn strikt gereglementeerd. De wettelijke bepalingen die hierop betrekking hebben zijn de laatste jaren sterk geëvolueerd, zowel door de opsplitsing van de erkenningen op Belgisch vlak, als door de nieuwe Europese reglementering betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen of door de kaderrichtlijn met het oog op een pesticidengebruik dat verenigbaar is met duurzame ontwikkeling.

Het is de bedoeling om op deze pagina een overzicht te geven van de voorschriften die van toepassing zijn op het in de handel brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en op de controle ervan.Naar boven


Definities

Pesticiden : term die de gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen evenals de biociden omvat

Gewasbeschermingsmiddelen : dit zijn de producten zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1107/2009 die hoofdzakelijk worden gebruikt voor de bescherming van planten en voor onkruidbestrijding.  Zij omvatten fungiciden, insecticiden, herbiciden en groeiregulatoren,...

Toevoegingsstoffen: dit zijn de producten zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1107/2009 bestemd om te worden gemengd met een gewasbeschermingsmiddel (benattingsmiddelen, anti-schuimmiddelen,...)

Biociden : dit zijn de producten zoals gedefinieerd in het KB van 22 mei 2003 die bestemd zijn om een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten ervan te voorkomen of het op andere wijze te bestrijden. Hieronder vindt men diverse producten terug zoals insectendodende middelen en knaagdierbestrijdingsmiddelen voor huishoudelijk of industrieel gebruik, houtbeschermingsproducten, ontsmettingsmiddelen,...

NBGM (niet bruikbare gewasbeschermingsmiddelen) : Dit zijn de gewasbeschermingsmiddelen die niet langer mogen worden gebruik, omwille van verschillende redenen :

• Het gebruik ervan is niet langer toegelaten;

• Er bestaat onzekerheid over het product (onleesbaar, verdwenen etiket,...) ;

•  De fysico-chemische toestand is gewijzigd (door vorst, neerslag,...) of de vervaldatum is overschreden.

NVGM (niet verkoopbare gewasbeschermingsmiddelen) : Dit zijn de gewasbeschermingsmiddelen die niet langer in de handel mogen worden gebracht.

Professioneel gebruiker : elke fysieke of rechtspersoon die gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in het kader van zijn beroepsactiviteit, meer bepaald de operatoren, technici, werkgevers en zelfstandigen uit de landbouwsector of andere.Naar boven


Bevoegheden

De toelating van gewasbeschermingsmiddelen, toevoegingsstoffen en biociden valt onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

De controle op het in de handel brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gebeurt door het FAVV.

De Federale overheidsdienst Volksgezondheid - DG Leefmilieu, Inspectiedienst voert de controle uit op het in de handel brengen en op het gebruik van biociden, evenals bijkomende controles op gewasbeschermingsmiddelen.Naar boven


Wetgeving

 • Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen
 • Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong
 • Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong
 • Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden
 • Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne 
 • Koninklijk besluit van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen
 • Koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de technische keuring van spuittoestellen
 • Ministerieel besluit van 26 april 2011 tot erkenning van keuringsdiensten waaraan de taken in verband met de keuring van spuittoestellen door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen worden gedelegeerd
 • Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV.
 • Ministerieel besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de aanvullende maatregelen die getroffen worden in het kader van de controle op de aanwezigheid van nitraten en van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in en op sommige groente- en fruitsoorten.
 • Koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.
 • Koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende de erkenning en de toelating van ondernemingen die bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik vervaardigen, invoeren, uitvoeren of verpakken

De Belgische teksten kunnen worden geraadpleegd op de website van de FOD Justitie :

http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm

De Europese teksten kunnen worden geraadpleegd op de website EUR-lex :

http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=nlNaar boven


Erkenning, toelating en registratie van de operatoren die actief zijn bij het in de handel brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

In toepassing van het KB van 16 januari 2006 moeten de fabrikanten en verpakkers van gewasbeschermingsmiddelen beschikken over een FAVV-erkenning. In- en uitvoerders van gewasbeschermingsmiddelen, evenals inrichtingen die door een derde producten laten verpakken, bereiden of produceren met als doel deze te commercialiseren onder hun eigen naam, moeten beschikken over een FAVV-toelating. De andere operatoren moeten bij het FAVV geregistreerd zijn.

Bijkomende informatie en nuttige links :

  Code Inrichting
  Erkenning 12.1 Bereiders of fabrikanten van bestrijdingsmiddelen met inbegrip van transformators, voorbereiders en formulators (pdf)
  Erkenning 12.2 Verpakkers van bestrijdingsmiddelen (pdf)
  Toelating 15.1 Invoerders van bestrijdingsmiddelen (pdf)
  Toelating 15.2 Uitvoerders van bestrijdingsmiddelen (pdf)
  Toelating 15.3 Inrichtingen die bestrijdingsmiddelen door derden laten verpakken, bereiden of vervaardigen met het doel de producten onder de naam van de operator in de handel te brengen (pdf)


Naar boven


Classificatie en toelating van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen

Sinds de opsplitsing van de erkenningen die op 18 augustus 2012 van kracht werd, zijn gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen geklasseerd onder producten voor professioneel gebruik en producten bestemd voor niet-professioneel gebruik (hobbytelers). Deze nieuwe classificatie heeft als doel producten ter beschikking te stellen van de gebruikers die aangepast zijn aan hun noden. Er worden bij de producten die bestemd zijn voor de hobbytelers strikte criteria nageleefd voor de samenstelling, de verpakking (de grootte van de verpakking is beperkt tot de behandeling van een oppervlakte van 5 are, ze hebben een veiligheidsdop en er zit een maatbeker bij,...) en de etikettering ervan.

Meer informatie : http://www.fytoweb.fgov.be >  info voor de gebruiker > FAQ splitsing van erkenningen.

Enkel door de FOD Volksgezondheid toegelaten (erkende) producten mogen in België gebruikt en verhandeld worden. Een in België toegelaten product kan herkend worden aan zijn toelatingsnummer dat verplicht op het etiket van de verpakking moet staan. Het toelatingsnummer bestaat uit 4 of 5 cijfers gevolgd door de letters « P/B » of « G/B » waarbij wordt verwezen naar het professioneel (P - professional) of niet-professioneel (G = Garden) gebruik van het product.  Het nummer van de toegelaten producten ingeval van parallelinvoer is samengesteld uit 3 of 4 cijfers gevolgd door de hoofdletters «P/P» of « G/P ».

 

 
Toelatingsnummer
Gebruik
Verkoop
Gebruik
 
xxxxxP/B
Producten bestemd voor professioneel gebruik
Erkende verkopers
Professionele gebruikers
 
xxxxP/P
Producten ingeval van parallelinvoer bestemd voor professioneel gebruik
 
xxxxxG/B
Producten bestemd voor niet-professioneel gebruik
Vrij
Vrij
 
xxxxG/P
Producten ingeval van parallelinvoer bestemd voor niet-professioneel gebruik
 

De lijst met in België toegelaten producten kan op de website http://www.fytoweb.fgov.be worden geraadpleegd.

In voorkomend geval kan de toelating van een product worden ingetrokken. De intrekking van de toelating die betrekking kan hebben op volledige of enkel specifieke toepassingen van het product, wordt meegedeeld op de website fytoweb en wordt over het algemeen door de gespecialiseerde pers overgenomen.Naar boven


Erkende verkopers, erkende gebruikers en fytolicenties

In het KB van 28 februari 1994 wordt gespecificeerd dat de producten die bestemd zijn voor een professioneel gebruik enkel mogen verkocht worden door erkende verkopers en slechts mogen gebruikt worden door erkende of speciaal erkende gebruikers. Landbouwers die deze producten enkel gebruiken in hun bedrijf genieten van een afwijking en moeten niet beschikken over een erkenning als erkende gebruiker. De producten bestemd voor niet-professioneel gebruik mogen door eender wie verkocht en gebruikt worden. 

De erkenning van erkende verkopers en gebruikers wordt door de FOD Volksgezondheid afgeleverd.

Meer informatie : http://www.fytoweb.fgov.be >  info voor de gebruiker > FAQ splitsing van erkenningen. 

Vanaf 25 november 2015 mogen producten voor professioneel gebruik enkel nog worden verkocht of gebruikt door diegenen die over een fytolicentie beschikken. Deze fytolicentie, die het systeem zal vervangen van erkende verkoper en gebruiker dat momenteel in voege is, maakt deel uit van maatregelen voorzien in de Europese richtlijn 2009/128/EG. Een voorwaarde voor het verkrijgen van de fytolicentie is de kennis van het goede gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en door voortdurende opleidingen kan die behouden blijven.

Meer informatie :Naar boven


Opslag van de producten

De gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen moeten bewaard worden in een geschikt opslaglokaal. Het KB van 28 februari 1994 bepaalt de voorwaarden waaraan het "fytolokaal" moet voldoen.

De erkende verkopers en gebruikers moeten de producten die voor professioneel gebruik toegelaten zijn bewaren overeenkomstig de erkenning die door de FOD Volksgezondheid aan hen werd afgeleverd.

De volgende algemene voorwaarden moeten in alle gevallen in acht worden genomen voor de bewaring van professionele producten :

 • Het lokaal moet bestemd zijn voor de bewaring van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen. Er wordt evenwel aanvaard dat er eveneens andere producten worden bewaard in gesloten verpakkingen (biociden, chemische producten,...). Er mogen in geen enkel geval levensmiddelen, geneesmiddelen, diervoeders of andere stoffen bestemd voor menselijke consumptie of dierlijke voeding terug te vinden zijn.
 • Het lokaal moet op slot zijn.
 • Het moet op een doeltreffende manier verlucht worden, droog zijn, in een goede staat van onderhoud en netheid verkeren en aan alle voorwaarden voldoen zodat de producten op een goede manier bewaard worden.

Er moet worden opgemerkt dat vanaf 25 november 2015 en het in werking treden van de fytolicentie, de volgende vermeldingen moeten worden aangebracht aan de toegang van het lokaal :

  • "Verboden toegang voor onbevoegden" en een overeenkomstig symbool
  • aanduiding van een gepast gevarenteken
  • de identiteit en de coördinaten van de beheerder van het lokaal

De producten moeten steeds in hun oorspronkelijke verpakking bewaard worden en voorzien zijn van hun etiket om elke verwarring te vermijden.

 

Opgelet, dit zijn federale voorschriften. In het kader van de gewestelijke wetgeving kunnen bijkomende voorwaarden van toepassing zijn.

 

Meer informatie :Naar boven


Producten die niet meer mogen worden verkocht (NVGM) of worden gebruikt (NBGM)

Het verhandelen, gebruiken en houden van gewasbeschermingsmiddelen die niet of niet langer erkend zijn, is verboden bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 en bij het KB van 28 februari 1994. Deze producten, ook NVGM of NBGM genoemd, moeten derhalve in het opslaglokaal worden bewaard, apart van andere producten en duidelijk identificeerbaar zijn als producten die niet meer mogen verkocht of gebruikt worden (bijvoorbeeld door middel van een affiche met "NBGM", "vervallen",...).  Zij moeten aan Phytofar Recover worden meegegeven tijdens hun ophaalcampagnes voor NBGM en NVGM die om de twee jaar worden georganiseerd (www.phytofarrecover.eu).

 

De toleranties die het FAVV toepast en de in acht te nemen voorwaarden voor de opslag van NBGM door de landbouwers zijn beschreven in de omzendbrief betreffende het in voorraad houden van NBGM door professionele gebruikers (PCCB/S1/JFS/625325).Naar boven


Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen

Een gewasbeschermingsmiddel of een toevoegingsstof mag enkel gebruikt worden voor datgene waartoe het erkend is. Men moet dus niet enkel aandacht schenken aan het feit of het product zelf toegelaten is, maar ook of het voor de gewenste toepassing toegelaten is (soort gewas, soort bestrijding,...).

Om te voorkomen dat de maximale residulimiet (MRL) overschreden wordt die bepaald is in de wetgeving, is het eveneens noodzakelijk de gebruiksdosissen en de wachttijd (termijn vóór het oogsten) die op het etiket van het product vermeld zijn na te leven. Hetzelfde geldt voor de toepassingsfrequentie (het maximum aantal toepassingen per gewas) die in geen geval mag worden overschreden.

Ter bescherming van het aquatische milieu en drinkwater worden bufferzones, waarin gewasbeschermingsmiddelen en toevoeginstoffen niet mogen toegepast, vastgesteld. Deze stemmen overeen met de afstand tussen de laatste spuitdop van het spuittoestel en de rand van het wateroppervlak. Het KB van 19 maart 2013 legt een minimale bufferzone van 1 meter vast in geval van verticaal neerwaarts gerichte bespuitingen en van 3 meters in geval van andere dan verticaal neerwaarts gerichte bespuitingen. Bovendien mogen ook bufferzones vastgelegd worden tijdens de erkenning van producten naargelang het risico van producten voor het waterleven. Deze specifieke bufferzones zijn aangeduid op het etiket van het product en moeten natuurlijk worden gerespecteerd.

 

Een brochure met verklaring over de bufferzones is beschikbaar op de website fytoweb (www.fytoweb.fgov.be  > Info voor de gebruiker > Maatregelen ter beperking van verontreinigen oppervlaktewateren)

Er moet worden opgemerkt dat de Gewesten eveneens bijkomende bufferzones ter bescherming van het milieu kunnen vaststellen.
Naar boven


Vooroogstcontrole

Sommige teelten (diverse slasoorten, veldsla, en selderij die in kassen worden geteeld) zijn aan een vooroogstcontrole onderworpen om na te gaan of de maximale residulimieten van pesticiden en de nitraatnormen die in de wetgeving bepaald zijn worden nageleefd. Deze controle is geformaliseerd in het KB van 13 juli 2014 en het MB van 22 december 2005. Al naargelang het analyseresultaat wordt de oogst toegelaten of uitgesteld opdat het residugehalte in de teelt zou verminderen. De vooroogstcontroles worden uitgevoerd door erkende organisaties van producenten (veilingen) of door het FAVV voor producenten die niet aangesloten zijn bij erkende organisaties van producenten. In het laatste geval moet de oogst van gewassen die aan een vooroogstcontrole onderworpen zijn gemeld worden aan de Locale controle-eenheid van het Agentschap en dit 10 dagen voor de geplande oogstdatum.

Bijkomende informatie en nuttige links :Naar boven


Bijhouden van registers en traceerbaarheid

Teneinde de traceerbaarheid te garanderen en zo maximaal de negatieve gevolgen te beperken in geval van een problematisch product (gewasbeschermingsmiddel van slechte kwaliteit, MRL van een levensmiddel is overschreden,...) is het verplicht om verschillende registers in het bedrijf bij te houden.

Bij Verordening 1107/2009 en het KB van 14 november 2003 worden de distributeurs verplicht garantie te geven over de traceerbaarheid van de gewasbeschermingsmiddelen die zij op de markt brengen. Daarom moeten ze de gegevens van de binnenkomende en uitgaande producten van hun vestigingseenheid registreren en de samenhang ervan verzekeren.

Bij de Verordening 1107/2009 en het KB van 22 december 2005 wordt aan de professionele gebruikers het bijhouden van een gebruiksregister voor gewasbeschermingsmiddelen opgelegd.

De te registreren gegevens worden verduidelijkt in de omzendbrief met betrekking tot het bijhouden van registers voor gewasbeschermingsmiddelen door professionele gebruikers en distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen ingevolge de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 110/2009 (PCCB/S1/JFS/676013).


Naar boven


Technische keuring van spuittoestellen

Sinds 1995 is er in België een technische keuring
ingevoerd om de goede werking van spuittoestellen te garanderen. Alle toestellen die kunnen worden gebruikt om gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen moeten om de drie jaar gekeurd worden.

De keuring van spuittoestellen valt onder de bevoegdheid van het FAVV. In de praktijk wordt dit echter overgedragen aan twee erkende keuringsinstellingen :

 • het « Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux (CRA-W) », voor de

Waalse provincies 

Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W)

Département Productions et Filières

Unité Machines et infrastructures agricoles

Chaussée de Namur, 146

5030 Gembloux

tel: 081 627 168 - fax: 081 615 847

E-mail: servicepulverisateur@cra.wallonie.be

 • het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) te Gent voor de

Vlaamse provincies en het Brusselse Gewest

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie & Voeding – Agrotechniek

Burgemeester Van Gansberghelaan 115

9820 Merelbeke-Lemberge

tel: 09 272 27 57 - fax: 09 272 28 02

E-mail: keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be

Deze keuringsinstellingen voeren tal van tests uit in overeenstemming met het KB van 13 maart 2011 om de werking van het toestel na te gaan. Als het toestel aan de voorschriften voldoet, wordt een zelfklever aangebracht op de spuittank waaruit blijkt dat het toestel de technische keuring heeft ondergaan. Bij niet goedkeuring wordt de eigenaar verzocht de nodige afstellingen of herstellingen uit te voeren en zijn toestel later opnieuw ter keuring aan te bieden. De technische keuring is drie jaar geldig. Tegen het einde van die termijn wordt aan de verantwoordelijke een uitnodiging gestuurd om zijn spuittoestel opnieuw ter keuring aan te bieden.

Een spuittoestel met een gunstige keuring kan gedurende de geldigheid van het keuringscertificaat gebruikt worden.

De keuringsdienst (CRA-W of ILVO, al naargelang welk gewest bevoegd is) moet binnen de 30 dagen in kennis worden gesteld door de koper en verkoper samen wanneer een spuittoestel wordt aangekocht, verkocht of buiten gebruik wordt gesteld. Als een toestel buiten gebruik wordt gesteld, moet de eigenaar de spuitboom van het toestel of de spuitkrans in het geval van een boomspuit, demonteren.

Tijdens zijn inspecties gaat het FAVV na of de spuittoestellen voorzien zijn van een geldige zelfklever waarbij wordt aangetoond dat de technische keuring is uitgevoerd. 

Er moet worden opgemerkt dat bij Richtlijn 2009/128/EG de technische keuring in Europa zal worden ingesteld tegen eind 2016. Vanaf dat moment zullen alle spuittoestellen die door professionelen in alle lidstaten worden gebruikt moeten worden gekeurd.

Bijkomende informatie en nuttige links :Naar boven


FAVV-controles

Inspecties bij de distributeurs en gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen

 

Het FAVV voert inspecties uit bij de distributeurs en gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen om na te gaan of de wetgeving gerespecteerd werd. De inspecties gebeuren door middel van controlechecklists.

Bijkomende informatie en nuttige links :

 

Controle op residuen van pesticiden

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de productie van groenten, fruit en granen kan aanleiding geven tot de aanwezigheid van residuen in levensmiddelen en diervoeder.

De maximale residulimieten (MRL) van pesticiden die in de Europese Gemeenschap worden toegepast zijn vastgelegd bij Verordening (EG) nr. 396/2005. De MRL laten toe het goede gebruik van gewasbeschermingsmiddelen na te gaan (gebruik van toegelaten producten in de teelt, naleving van de gebruiksdosissen en van de termijnen vooraleer geoogst wordt,...) en de gezondheid van de consument te beschermen. Levensmiddelen waarin deze MRL niet nageleefd worden, mogen niet op de markt gebracht worden.

Het FAVV stelt een controleprogramma op voor residuen van pesticiden in levensmiddelen en in diervoeders. Het is ontwikkeld op basis van het risico en er wordt dus bijzondere aandacht geschonken aan levensmiddelen die MRL-overschrijdingen kunnen vertonen. Een overschrijding van de MRL betekent niet noodzakelijk - en zelfs zelden - een gevaar voor de consument, maar is een teken van verkeerd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In geval van overschrijding van de MRL wordt een risico-evaluatie voor de consument uitgevoerd. Deze is gebaseerd op de Europese aanpak die de residuhoeveelheid ingenomen door consumenten inschat en die dan aan de toxicologische referentiegegevens toetst. Via een berekeningsbestand PSTI (zie link onderaan de pagina) met alle nuttige gegevens is het mogelijk het risico voor de consument in te schatten bij overschrijding van de MRL.

Indien er voor de consument een potentieel risico met betrekking tot de overschrijding van de MRL wordt aangetoond, worden maatregelen getroffen om de consumptie van het betrokken voedingsmiddel te vermijden (uit de handel nemen, persbericht en recall bij de consument). Bovendien vindt een inspectie plaats bij de verantwoordelijke van het levensmiddel (Belgische producent of invoerder) om de reden van overschrijding van de MRL vast te stellen en bijkomende analyses uit te voeren. Al naargelang de ernst van de inbreuk krijgt de verantwoordelijke operator een waarschuwing of een PV.

In toepassing van Verordening (EG) nr. 669/2009 zijn voor bepaalde levensmiddelen uit sommigen derde landen verhoogde controles ingesteld. Deze lijst wordt om de drie maand herzien op basis van de controleresultaten.

 

Bijkomende informatie en nuttige links :

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.02.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet