Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Verplichtingen in het geval van splitsing van partijen...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Mededeling


Verplichtingen in het geval van splitsing van partijen van gecertificeerd aardappelpootgoed (23/03/2017)

In geval van splitsing van de partijen van gecertificeerd aardappelpootgoed moet de operator (handelaar, groothandelaar, producent, enz.) daarvoor een aanvraag indienen bij de gewestelijke certificeringsinstelling (voor het Vlaamse Gewest, contacteer Guido Mussche: guido.mussche@lv.vlaanderen.be) en aan deze dienst vragen om vervangingsplantenpaspoorten af te leveren voor de partijen die voortkomen uit deze splitsing (of nieuwe plantenpaspoorten).


Normale procedure

Het pootgoed wordt ontzegeld in het bijzijn van een controleur van de certificeringsinstantie. De afgifte van vervangingspaspoorten gebeurt aan de hand van het originele plantenpaspoort. Het originele plantenpaspoort wordt steeds meegenomen door de certificeringsinstelling; een kopie wordt niet aanvaard.
De paspoorten die het originele paspoort vervangen, vermelden de naam van de bevoegde gewestelijke instantie die de sluiting uitgevoerd heeft.
Wanneer het pootgoed ter plaatse door de eindgebruiker of door een derde die, in diens naam handelt, wordt meegenomen, worden de vervangingspaspoorten onmiddellijk aan hen overhandigd. Het exacte gewicht moet worden vermeld op het vervangingspaspoort (of, in voorkomend geval, op het nieuwe plantenpaspoort).


Partij die een behandeling moet ondergaan die een fytosanitaire impact kan hebben

Als de te splitsen partij een nieuwe behandeling (sorteren, kalibreren, fytofarmaceutische behandeling...) moet ondergaan, blijft de normale procedure nog steeds van toepassing. Bovendien gebeurt de splitsing onder toezicht van de bevoegde regionale certificerende instantie in de inrichting van een erkende bereider, overeenkomstig de wetgeving van deze instantie.


Partij die geen behandeling moet ondergaan die een fytosanitaire impact kan hebben

 

a) Operator erkend voor het gebruik van het plantenpaspoort (Erk. 17.1.)

De splitsing van gecertificeerde partijen pootgoed kan, op vraag van een operator, onder bepaalde voorwaarden, gebeuren zonder de aanwezigheid van de certificerende instantie. Hiertoe stelt de certificerende instantie de vervangingspaspoorten (of, in voorkomend geval, de nieuwe plantenpaspoorten) ter beschikking van de operator. De operator neemt alle verantwoordelijkheid op zich voor de fytosanitaire controle.

Hiervoor luiden de voorwaarden als volgt:

  • De operator is erkend onder 17.1 voor de afgifte van het plantenpaspoort (erkenning 17.1. zonder jaarlijks opvolgingsbezoek).
  • Met het oog op een a-posterioritraceerbaarheidscontrole houdt de operator het volgende ter beschikking van de certificerende instantie:
    • Het originele plantenpaspoort;
    • Het respectievelijke gewicht van de te splitsen partij en van de partijen afkomstig uit de splitsing (weegbonnen); het totale gewicht van de partijen afkomstig uit de splitsing mag het gewicht van de initiële partij niet overschrijden;
    • De namen van de operatoren voor wie de gesplitste partijen bestemd zijn.
    • De hoeveelheden die elk van deze operatoren ontvangen heeft.


De operator die verantwoordelijk is voor de splitsing moet een kopie van het originele plantenpaspoort voorzien voor alle bestemmelingen van een deel van de partij, in afwachting van het ontvangen van de vervangingspaspoorten (of, in voorkomend geval, de nieuwe plantenpaspoorten) van de gewestelijke diensten tijdens de a-posterioricontrole.


b) Splitsing van een partij door een operator die nog geen 17.1-erkenning heeft.

In afwijking van de normale procedure, indien de splitsing van een partij pootgoed gevraagd wordt door een operator die nog geen 17.1.-erkenning heeft, kan de gewestelijke certificerende instantie eveneens de controles a posteriori uitvoeren volgens de hierboven vermelde voorwaarden. Ze voert deze dan uit samen met het in conformiteit stellen van het erkenningsdossier van de operator.

 

Contactadres voor het Vlaamse Gewest

Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant
De heer Guido Mussche, Sectorverantwoordelijke Pootaardappelen
Koning Albert I – laan 1.2, bus 102
8200 Brugge
Tel.: 050 24 76 10
GSM: 0499 77 23 14
e-mail: guido.mussche@lv.vlaanderen.be


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 28.03.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet