Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Frankrijk heeft een haard van blauwtong serotype 8...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Frankrijk heeft een haard van blauwtong serotype 8 bevestigd in het “Département du Nord” (17/02/2017)

Frankrijk heeft deze donderdag een haard van blauwtong serotype 8 bevestigd in de gemeente Estourmel (Département du Nord) op ongeveer 40 km van de grens met de provincie Henegouwen.

Aangezien de vector van blauwtong momenteel niet actief is, heeft het FAVV besloten om in België nog geen beperkingsgebied af te bakenen. Dit zal pas gebeuren indien er nieuwe besmettingen opduiken die aantonen dat het virus actief circuleert nabij onze grens.

Een beperkingsgebied betekent dat herkauwers een dergelijk gebied pas mogen verlaten na vaccinatie of nadat door laboratoriumanalyses aangetoond is dat ze immuun of niet besmet zijn. Drachtige dieren moeten voor de dekking of inseminatie gevaccineerd of getest zijn geweest. Voor slachtdieren gelden soepelere voorwaarden.

Ter herinnering, vaccinatie is het enige doeltreffende middel om herkauwers te beschermen tegen een besmetting met blauwtong.

De Minister van Landbouw Willy Borsus : "Dit geval bevestigt de wetenschappelijke adviezen waarin voorspeld werd dat de ziekte België nadert en/of in België uitbreekt. Ik kan de fokkers enkel aanraden de dieren die momenteel op stal staan zoveel mogelijk te vaccineren : de zomer en de besmette muggen moeten niet afgewacht worden. Bovendien heb ik onlangs groen licht gegeven om de huidige voorraad te vernieuwen, er zijn dus voldoende dosissen. Ik wens dat deze vaccinatiecampagne, die uitgewerkt is in overleg met de stakeholders, sereen kan verdergezet en verspreid worden over de laatste weken van de winterstalling van de dieren, zodat dat onze veestapel maximaal beschermd is om de gezondheid van de dieren en de uitvoer te garanderen.

VACCINATIE TEGEN BLAUWTONG IN 2017
Herinnering aan de informatie die werd meegegeven in de newsletter van 18 januari:

Het Sanitair Fonds stelt voldoende vaccins ter beschikking om in 2017 de vaccinatie van onze hele veestapel tegen blauwtong serotype 8 (FCO8) uit te voeren.

Het FAVV raadt vaccinatie sterk aan omdat de dreiging vanuit Frankrijk er zeker niet minder op geworden is. Het risico bestaat immers nog altijd dat het virus ook bij ons opduikt en zal het hoogst zijn op het einde van de lente of tijdens deze zomer.

Een correct gevaccineerd dier is beschermd tegen een besmetting. Het dier zal ook, eens er beperkingsgebieden in België moeten afgebakend worden omdat er besmettingen bij ons of vlakbij onze grens opduiken, vanuit zo’n beperkingsgebied verhandeld kunnen worden naar ziektevrij gebied. Deze verplaatsingsmogelijkheid zal er niet zijn voor een dier dat niet gevaccineerd is of waarvan de vaccinatie niet gecertificeerd is door de dierenarts die de vaccinatie heeft uitgevoerd !

Wie wil vaccineren, moet zeker niet op dat moment wachten, maar de vaccinatie in de komende weken uitvoeren op het moment dat alle dieren nog op stal staan. Op die manier kan de vaccinatie worden uitgevoerd onder de beste omstandigheden.
De vaccinatie beschermt het dier voor minstens één jaar. Dieren die deze winter gevaccineerd worden, zullen dus gedurende het volledige beweidingsseizoen beschermd zijn wanneer de knijten die het virus verspreiden actief zijn.

De modaliteiten van de vaccinatiecampagne zijn dezelfde als in 2016. Het Sanitair Fonds stelt het vaccin nog steeds gratis ter beschikking. Een veehouder die zijn dieren wil vaccineren, moet zijn dierenarts aanspreken. Deze kan de benodigde vaccins putten uit de voorraad die hij nog ter beschikking heeft of nieuw vaccin bestellen via zijn gebruikelijke groothandelaar-verdeler. De toediening van het vaccin mag niet gedelegeerd worden aan de veehouder, de dierenarts moet de vaccinatie zelf uitvoeren.

Na elke toediening van vaccin, dient de dierenarts de toegediende doses in Sanitel (via Veeportaal) te registreren. Deze registratie is absoluut noodzakelijk, niet alleen om het gebruik van het ter beschikking gestelde vaccin te rechtvaardigen, maar ook om de voorraad die in België nog beschikbaar is en de bij de fabrikant aan te kopen hoeveelheden correct te kunnen inschatten. Daarbij moet een goed evenwicht gevonden worden tussen enerzijds het beschikken over een voldoende grote voorraad en anderzijds een zo klein mogelijk verlies van vaccin doordat doses niet kunnen opgebruikt worden voor het verstrijken van de vervaldatum. Het FAVV gaat daarom bij het valideren van nieuwe bestellingen steeds na of een dierenarts de reeds geleverde doses correct heeft gebruikt en geregistreerd. Aangezien er een voldoende grote voorraad aan vaccin is om elke bestelling binnen de 5 werkdagen af te werken, is het niet meer nodig dat een dierenarts zelf een grote voorraad vaccin aanlegt.
Het FAVV zal daarom enkel een nieuwe bestelling goedkeuren, indien de dierenarts meer dan 80% van de reeds geleverde doses al toegediend en geregistreerd heeft!
Het FAVV voert ook controles uit bij de dierenartsen.

Indien de doses die werden toegediend in 2016 nog niet geregistreerd zijn, dan de dierenarts dit nog altijd doen in Sanitel. Het is nog niet te laat !

In geval van problemen of vragen, kunt u steeds terecht op het adres vaccin@favv.be.

Ondertussen is ook de winterscreening op onze rundveehouderijen gestart. Daarbij worden voor blauwtong telkens 10 dieren van 500 niet-gevaccineerde bedrijven (op basis van de geregistreerde gegevens) bemonsterd om de situatie voor BTV8 in ons land correct te kunnen inschatten.
Het is belangrijk dat de dierenarts enkel niet-gevaccineerde dieren uit de twee juiste leeftijdsgroepen (12 tot 24 maanden en 24 tot 60 maanden) bemonstert.
Als er aangekochte dieren in de te bemonsteren groep zitten, is het dus goed uitkijken dat deze niet gevaccineerd werden voor de aankoop!
Indien de dieren die geselecteerd zijn in deze bedrijven al gevaccineerd werden en dit niet werd gerapporteerd in Sanitel, dan dient de dierenarts de registratie van de vaccinatiegegevens in orde te brengen en dit te melden aan vaccin@favv.be. De monsterneming voor blauwtong dient dan niet te gebeuren.     Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
     DG Controlebeleid – FAVV

     Dienst Crisispreventie en -beheer


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.02.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet