Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
20/10/2017 Version française en-dessous


HET FAVV ZET DE BEWAKING VAN DE BIJENGEZONDHEID VERDER

Het FAVV hecht veel belang aan de bijengezondheid. Daarom startte het in september 2016 met een nieuw bewakingsprogramma voor de bijengezondheid, genaamd “HealthyBee”. Het hoofddoel van dit programma is het objectief bepalen van de bijensterfte. Daarnaast worden mogelijke verbanden tussen de bijensterfte en de factoren die het vaakst vernoemd worden als mogelijke oorzaak ervan onderzocht. Gezien de noodzaak om de beschikken over objectieve cijfers omtrent de bijengezondheid en wegens de positieve commentaren die ontvangen werden gedurende de uitvoering van het project, besliste het FAVV om de monitoring van de bijengezondheid op een permanente basis onder te brengen in zijn meerjarig controleprogramma. Deze monitoring maakt deel uit van het Federaal Bijenplan 2017-2019.


Organisatie

In september 2017 werd gestart met een nieuwe cyclus van 3 bezoekreeksen bij imkers. Per bezoekreeks zullen telkens ongeveer 200 imkers bezocht worden. Elke cyclus bestaat uit een eerste bezoek in het najaar om de initiële gezondheid van de bijenstand te bepalen. Daarna volgen een tweede en een derde bezoekreeks in de lente en de zomer van het daaropvolgende jaar waarbij de winter- en seizoenssterfte van de opgevolgde kolonies zal nagegaan worden.


Bijenziekten en voeding

Alle kolonies zullen tijdens elk bezoek gecontroleerd worden op symptomen van de officiële bijenziekten zoals vuilbroed en er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een actieve bewaking op de kleine bijenkastkever en de Tropilaelapsmijt te voorzien. Verder zal ook andere relevante informatie omtrent de bijengezondheid geregistreerd worden, waaronder de varroabestrijding, wintervoeding, enz.


Chemische residuen

In elke bijenstand zal ook een honingstaal genomen worden voor analyse op chemische residuen (van o.a. pesticiden, fungiciden,…). Bedoeling van dit onderzoek is om in eerste instantie een overzicht te krijgen van de residuen die actueel aanwezig zijn in de bijenkast. In een tweede fase zal getracht worden na te gaan in hoeverre er een mogelijk verband bestaat tussen de aanwezigheid van bepaalde residuen en de vaststelling van bepaalde afwijkingen of van sterfte bij de opgevolgde bijenvolken.


Voor actuele informatie over de bijengezondheid en de meest recente resultaten van de bijenbewaking kan u terecht op de website van het FAVV:
http://www.favv.be/bijenteelt/dierengezondheid/


FAVV-AFSCA Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV


L’AFSCA POURSUIT LA SURVEILLANCE DE LA SANTÉ DES ABEILLES

L’AFSCA accorde une grande importance à la santé des abeilles. Ainsi, en septembre 2016, elle a entamé un nouveau programme de surveillance appelé « HealthyBee ». Le but principal de ce programme est de déterminer d’une manière objective la mortalité des abeilles. On examine également les liens éventuels entre la mortalité des abeilles et les facteurs le plus souvent cités comme cause potentielle de cette mortalité. Vu la nécessité de disposer de chiffres objectifs en ce qui concerne la santé des abeilles et en raison des commentaires positifs reçus lors de la réalisation du projet, l’AFSCA a décidé de reprendre le monitoring de la santé des abeilles de manière permanente dans son programme de contrôle pluriannuel. Ce monitoring est intégré au Plan fédéral Abeilles 2017-2019.


Organisation

En septembre 2017, un nouveau cycle de 3 séries de visites chez les apiculteurs a été entamé. Par série de visites, environ 200 apiculteurs sont visités. Chaque cycle comporte une première visite en automne afin de déterminer la santé initiale du rucher. Une deuxième et une troisième série de visites suivront au printemps et en été de l’année suivante. Lors de ces visites, les mortalités hivernale et saisonnière des colonies suivies seront contrôlées.


Maladies et nutrition

Lors de chaque visite, toutes les colonies seront contrôlées quant à la présence de symptômes des maladies officielles des abeilles telles que la loque. On profitera de l’occasion pour effectuer une surveillance active du petit coléoptère des ruches et de l’acarien Tropilaelaps. De plus, d’autres informations pertinentes sur la santé des abeilles comme la lutte contre les varroas, la nourriture d’hiver etc. seront enregistrées.


Résidus chimiques

Un échantillon de miel sera également prélevé dans chaque rucher pour effectuer une analyse des résidus chimiques (e.a. de pesticides, fongicides...). L’objectif de cette analyse est dans un premier temps d'obtenir un aperçu des résidus qui sont actuellement présents dans la ruche. Dans un second temps, on essayera d'examiner dans quelle mesure il existe un lien éventuel entre la présence de certains résidus et la constatation de certaines anomalies ou d'une mortalité chez les colonies d'abeilles suivies.


Pour des informations actuelles sur la santé des abeilles et les résultats les plus récents de la surveillance des abeilles, vous pouvez consulter le site web de l’AFSCA:
http://www.afsca.be/apiculture/santeanimale/


FAVV-AFSCA La Direction « Santé des Animaux et Sécurité des Produits Animaux »
DG Politique de Contrôle – AFSCA

 
 

Copyright © 2017 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française