Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
05/10/2017 Version française en-dessous


BLIJVENDE WAAKZAAMHEID NOODZAKELIJK VOOR RUNDERTUBERCULOSE: VASTSTELLING VAN EEN TWEEDE HAARD IN 2017

Op 31 juli 2017 werd een eerste haard van rundertuberculose bevestigd in het bedrijf van een veehandelaar-vetmester in de provincie Antwerpen met +- 65 runderen. Deze haard werd bevestigd nadat letsels werden vastgesteld op twee runderen in het slachthuis. Nadat een algemene tuberculinatie werd uitgevoerd, werden 4 runderen positief resultaat bevonden en 4 andere runderen waren twijfelachtig. Het hele beslag maakte het voorwerp uit van een stamping out.
Er werden vier contactbedrijven geïdentificeerd en de runderen die daar aanwezig waren, werden onderworpen aan een tuberculinatie.

Naar aanleiding van dit epidemiologisch onderzoek en de intradermale tuberculinaties die werden uitgevoerd, werd een tweede haard, eveneens in de provincie Antwerpen, geïdentificeerd en vervolgens bevestigd op 15 september. Het gaat om een gemengd bedrijf van +- 180 runderen. De twee runderen die letsels vertoonden in het slachthuis en aan de basis lagen van de ontdekking van de eerste haard, hebben ongeveer zes jaar verbleven in dit bedrijf.
Ook 4 van de 8 runderen die gereageerd hebben op de tuberculinatietest die werd uitgevoerd in deze eerste haard waren afkomstig van dit bedrijf. De algemene tuberculinatie heeft 49 positieve runderen en 22 twijfelgevallen aan het licht gebracht. Er wordt ook een stamping out uitgevoerd. Er werden 250 contactbedrijven geïdentificeerd.

Deze beslagen moeten ook het voorwerp uitmaken van een algemene tuberculinatie, hun statuut wordt opgeschort in afwachting van de resultaten.

De melk van contactbedrijven met opgeschort tuberculosestatuut mag zonder beperkingen worden opgehaald.

De maatregelen op de contactbeslagen en de haarden, alsook andere nuttige informatie met betrekking tot rundertuberculose, worden in detail beschreven op de website van het FAVV:
http://www.favv.be/dierengezondheid/tuberculose/

Het FAVV zal alle nodige maatregelen treffen om een verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen en wil de aandacht vestigen op het belang van de post-mortemkeuring in het slachthuis en het belang van de correcte uitvoering van de tuberculinaties.

Op Europees niveau blijft België vrij van tuberculose. Het detecteren van sporadische gevallen, zoals bij de twee haarden in 2016 en de haarden waarvan nu sprake is, brengt dit statuut niet in gevaar.

Eind 2018 zal een nieuwe aanpak met betrekking tot het toezicht op en de bestrijding van rundertuberculose van kracht worden (publicatie van een nieuwe wetgeving). De intradermale tuberculinaties zullen dan met name worden vervangen door bloedtesten. Tot dan blijven de bepalingen voorzien in het KB van 17/10/2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose van toepassing.


FAVV-AFSCA Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV

LA VIGILANCE RESTE DE MISE POUR LA TUBERCULOSE BOVINE : CONSTATATION D'UN DEUXIÈME FOYER EN 2017

Le 31 juillet 2017, un premier foyer de tuberculose bovine a été confirmé dans l’exploitation d’un négociant-engraisseur de la Province d’Anvers de +- 65 bovins, suite à la détection de lésions sur deux bovins à l'abattoir. Suite à la tuberculination générale qui y a été effectuée, 4 bovins ont été contrôlés positifs et 4 autres douteux. L’ensemble du troupeau a fait l’objet d’un stamping out.
Quatre exploitations de contact ont été identifiées et les bovins présents y ont fait l’objet d’une tuberculination.

Suite à cette enquête épidémiologique et aux intradermo-tuberculinations réalisées, un second foyer a été identifié, puis confirmé le 15 septembre, également en Province d’Anvers. Il s’agit d’une exploitation mixte de +- 180 bovins, où ont séjourné environ 6 ans les deux bovins présentant des lésions à l’abattoir, à l’origine de la découverte du premier foyer, de même que 4 des 8 bovins ayant réagi à la tuberculination réalisée dans ce premier foyer. La tuberculination générale a révélé 49 bovins positifs et 22 douteux. Un stamping out est également réalisé.
250 exploitations de contacts ont été identifiées.

Ces troupeaux doivent également faire l'objet d'une tuberculination générale, leur statut est suspendu en attendant les résultats.

Le lait des exploitations de contact dont le statut "tuberculose" a été suspendu peut être collecté sans la moindre restriction.

Les mesures imposées aux foyers et aux troupeaux de contact, de même que d’autres informations utiles à propos de la tuberculose bovine, sont détaillées sur le site de l'AFSCA :
http://www.afsca.be/santeanimale/tuberculose/

L'AFSCA prendra toutes les mesures nécessaires afin d'éviter une propagation de la maladie et tient à attirer l'attention sur l'importance de l'expertise post mortem à l'abattoir et sur l'importance de réaliser correctement les tuberculinations.

Au niveau européen, la Belgique reste indemne de tuberculose. La détection de cas sporadiques, tels que les deux foyers survenus en 2016 et ceux évoqués ici, ne compromet pas ce statut.

Une nouvelle approche en matière de surveillance et de lutte contre la tuberculose sera mise en place fin 2018 (publication d’une nouvelle législation). Les intradermo-tuberculinations y seront notamment remplacées par des tests sanguins. D’ici là, ce sont les dispositions prévues par l’AR du 17/10/2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine qui restent d’application.


FAVV-AFSCA La Direction « Santé des Animaux et Sécurité des Produits Animaux »
DG Politique de Contrôle – AFSCA

 
 

Copyright © 2017 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française