Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
7/09/2017 Version française en-dessous


HET FAVV ONTMOET DE PRAKTIJKDIERENARTSEN

Programma van de vergaderingen van het “Lokaal dierengezondheidsnetwerk”

De traditionele “Dienstvergaderingen” zijn verleden tijd.
Maak plaats voor het “Lokaal dierengezondheidsnetwerk”!

Het FAVV wil zijn relatie met de praktijkdierenartsen onderhouden en verbeteren. Zij zijn immers onmisbare schakels in het eerstelijnstoezicht op dierengezondheid op het lokale niveau.

Het FAVV wil zijn relatie met de praktijkdierenartsen onderhouden en verbeteren. Zij zijn immers onmisbare schakels in het eerstelijnstoezicht op dierengezondheid op het lokale niveau.
Gelet op de evolutie van de communicatietechnologie voldeden de “dienstvergaderingen” in hun oude vorm niet langer. Traditiegetrouw vonden deze vergaderingen plaats in de herfst (voor het seizoen van de profylactische maatregelen, zodat er uitleg kon worden gegeven bij deze maatregelen).
Het Voedselagentschap wijzigt dus de configuratie van de jaarlijkse vergaderingen met de veeartsen en DGZ en streeft daarbij voornamelijk 2 doelstellingen na:

  1. De verspreiding van informatie die up-to-date is
  2. De versterking van de relatie tussen de praktijkdierenartsen, het personeel van de LCE’s van het FAVV en de medewerkers van DGZ.

Deze vergaderingen worden omgedoopt tot vergaderingen van het “Lokaal dierengezondheidsnetwerk”.

Voor het FAVV zijn adequate informatieverstrekking en een nauwe samenwerking met deze actoren twee essentiële pijlers van een doeltreffend dierengezondheidsbeleid.

Het FAVV nodigt de praktijkdierenartsen van harte uit op zijn vergaderingen van het Lokaal Dierengezondheidsnetwerk met het volgende programma:

  • 13u00: Verwelkoming
  • 13u30-15u00: Presentaties van DGZ en het FAVV (Actuele topics) en discussies
  • 15u00-17u00: Drink en samenkomst

Het gedetailleerde programma zal u later doorgestuurd worden.

Deelname aan deze vergadering geeft recht op twee bijscholingspunten (BP) door de NGROD.

Data en Locaties

Lokale controle-eenheid

Datum

Plaats

West-Vlaanderen 11/10/2017 Zaal Rolarius
Ardooisesteenweg 250
8800 Roeselare
Oost-Vlaanderen 10/10/2017 Auditorium A
Faculteit diergeneeskunde Salisburylaan 133
9820 Merelbeke
Antwerpen 24/10/2017 Domein De Putten
Houtum 51
2460 Kasterlee
Limburg /
Vlaams-Brabant
17/10/2017 Zaal “Den Egger”
August Nihoulstraat 74
3270 Scherpenheuvel


In samenwerking met: 


L’AFSCA À LA RENCONTRE DES VÉTÉRINAIRES PRATICIENS

Programme des réunions du « Réseau Local de Santé Animale »

Les traditionnelles « Réunions de service » partent à la retraite.
Place au « Réseau local de santé animale » !

L’AFSCA tient à entretenir et à améliorer ses relations avec les vétérinaires praticiens, acteurs indispensables de la surveillance de première ligne en santé animale, et ce au niveau local.

Étant donné l’évolution des technologies de communication, les « réunions de service » qui se tenaient traditionnellement en automne (avant la saison des prophylaxies pour en expliquer notamment les modalités) n’ont plus lieu d’être sous leur format « historique ».

L’Agence alimentaire change donc la configuration des réunions annuelles avec les praticiens ruraux et l’ARSIA, en poursuivant essentiellement 2 objectifs:

  1. Diffusion d’informations d’actualité ciblées
  2. Renforcement des liens entre vétérinaires praticiens, le personnel des ULC de l’AFSCA et les collaborateurs de l’ARSIA

Ce seront les réunions du « Réseau local de santé animale ».

Pour l’AFSCA, une information adéquate et une collaboration étroite entre ces acteurs constituent en effet deux piliers essentiels de toute politique efficace en matière de santé animale.

L’AFSCA invite cordialement les vétérinaires praticiens à ses réunions du Réseau local de santé animale qui se tiendront selon le programme suivant :

  • 13h00 :                  Accueil
  • 13h30-15h00 :       Présentations de ARSIA et de l’AFSCA (sujets d’actualité), et discussions
  • 15h00-17h00 :       Drink et rencontres

Le programme détaillé sera envoyé ultérieurement.

La participation à cette réunion permet l’attribution de deux PFC par le CRFOMV.

Dates et Lieux

Unité locale de contrôle

Date

Lieu

Hainaut 20/10/2017 Hainaut  Développement (salle Rysman)
Boulevard Initialis 22
7000 Mons
Brabant wallon-Namur 17/10/2017 Salle de l’ARSIA
Allée des Artisans 2
5590 Ciney
Liège 23/10/2017 Bâtiment B45,
faculté de médecine vétérinaire de l’ULG
Luxembourg-Namur 18/10/2017 ULC Libramont
Rue des Alliés 11
6800 Libramont

en collaboration avec:

 

Copyright © 2017 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française