Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
28/07/2017 Version française en-dessous


VOGELGRIEP: OPHEFFING LAATSTE ZONE IN BRUNEHAUT EN RUMES. BIOVEILIGHEIDSMAATREGELEN ESSENTIEEL OM NIEUWE BESMETTINGEN TE VOORKOMEN.

Het toezichtsgebied, dat in Brunehaut en Rumes werd afgebakend naar aanleiding van een uitbraak van vogelgriep in Frankrijk, wordt komende zondag 30 juli opgeheven. Daarmee zullen alle zones, die sinds begin juni werden ingesteld in ons land, verleden tijd zijn. Om nieuwe insleep van het vogelgriepvirus te voorkomen, is nog steeds essentieel om de voorzorgsmaatregelen, die het hele jaar door van kracht zijn, te blijven toepassen.

De maatregelen, die van kracht waren in dit toezichtsgebied, worden zondag 30 juli opgeheven. De maatregelen, die voor het hele Belgische grondgebied gelden, worden daar dan van toepassing. Het betreft in de eerste plaats bioveiligheidsmaatregelen, die moeten helpen om nieuwe introducties van het virus bij pluimvee te voorkomen. Ook zijn watervogels (eenden, ganzen, zwanen, …) nog steeds niet toegelaten op verzamelingen en markten.
Voor meer info over deze maatregelen:
http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/_documents/20170629_mesures_IA_v28_NL.pdf

Een besmetting met het vogelgriepvirus kan zware gevolgen hebben voor zowel professionele houders als hobbyhouders. Sinds begin juni zijn er 13 besmettingen vastgesteld. Specifieke beschermingsgebieden moesten worden ingesteld om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidde in België. Het is cruciaal om de bioveiligheidsmaatregelen, die het hele jaar door op ons grondgebied gelden, te blijven respecteren om nieuwe gevallen in België te vermijden”, besluit Herman Diricks, gedelegeerd bestuurder van het FAVV.
GRIPPE AVIAIRE : LEVÉE DE LA DERNIÈRE ZONE À BRUNEHAUT ET RUMES. LES MESURES DE BIOSÉCURITÉ SONT ESSENTIELLES POUR PRÉVENIR DE NOUVEAUX CAS.

La zone de surveillance délimitée à Brunehaut et Rumes dans le cadre d’un foyer de grippe aviaire en France sera levée ce dimanche 30 juillet. Toutes les zones établies depuis début juin seront à ce moment du passé. Les mesures de prévention d’application toute l’année sur le territoire sont essentielles à appliquer pour éviter des nouvelles introductions dans nos volailles.

Les mesures d’application dans cette zone tampon de surveillance sont levées dimanche 30 juillet. Les mesures applicables sur l’ensemble du territoire belge y seront d’application. Il s’agit principalement de mesures de biosécurité destinées à empêcher des nouvelles introductions du virus chez les volailles. En outre, la présence d’oiseaux aquatiques (canards, oies, cygnes, …) aux rassemblements et sur les marchés reste toujours interdite.
Informations sur ces mesures :
http://www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/_documents/20170629_mesures_IA_v28_FR.pdf

« Une contamination par le virus de la grippe aviaire peut avoir de lourdes conséquences pour les professionnels, et également pour les hobbyistes. Depuis début juin, 13 contaminations ont été mises en évidence et des zones de protection spécifiques ont dû être délimitées afin d’empêcher la propagation du virus en Belgique. Il est impératif de continuer à respecter les mesures de biosécurité applicables toute l’année sur le territoire afin d’empêcher un nouveau cas belge » conclut Herman Diricks, administrateur délégué de l’AFSCA.
 
 

Copyright © 2017 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française