Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
25/07/2017 Version française en-dessous


ONTMOETING MET DIERENARTSEN OP DE BEURS VAN LIBRAMONT!

Net zoals de vorige jaren zal het FAVV aanwezig zijn in de Cluster Dierengezondheid van de beurs van Libramont. Kom eens een kijkje nemen!

Het Agentschap wil immers zijn relatie met de dierenartsen onderhouden en verbeteren. Jullie zijn onmisbare schakels in het eerstelijnstoezicht op dierengezondheid.

Wij kijken ernaar uit om jullie dit jaar te ontvangen op onze stand “dierengezondheid” in de Cluster Dierengezondheid. Wij zullen aanwezig zijn in Hal 1 (vlakbij de grote ring), naast UPV en de andere actoren van de dierengezondheid. Stel ons je vragen, geef je opmerkingen, deel met ons je ervaringen... en kom discussiëren. Wij bieden je ondertussen een glas aan.

Dit jaar vestigen we de aandacht op het thema van de strijd tegen antibioticaresistentie, in samenwerking met een aantal partnerorganisaties die op de beurs aanwezig zijn (AMCRA, CODA, UPV, ARSIA, IKM en FWA).
Wij wensen immers het grote publiek, alsook diegenen die in het vak staan, op de hoogte te brengen van de zeer bemoedigende resultaten die dankzij de dierenartsen in 2016 behaald werden. Wij willen deze resultaten dan ook valoriseren. De gezondheid van de bijen dat een zekere belangstelling wekt bij tal van dierenartsen is ook een belangrijk thema in deze editie van 2017.

Andere thema’s uit de actualiteit kunnen worden aangekaart, zoals de wissel van “Dienstvergaderingen” naar “Vergaderingen van het lokaal netwerk dierengezondheid” in het najaar 2017, de toekomstige bestrijding van rundertuberculose, de vaccinatie tegen blauwtong, alsook elk onderwerp dat je wil bespreken.

Medewerkers van de LCE en van de Directie Dierengezondheid zullen gedurende de hele beurs aanwezig zijn om je te informeren en/of je opmerkingen te noteren.


NB : Er wordt in de Cluster Dierengezondheid een wedstrijd georganiseerd. Het is de bedoeling de bezoeker te sensibiliseren over de strijd tegen antibioticaresistentie in België. Kom je kans wagen en misschien ontvang je een mand met lokale producten om mee naar huis te nemen!


A LA RENCONTRE DES VÉTÉRINAIRES À L’OCCASION DE LA FOIRE DE LIBRAMONT !

L’AFSCA sera présente sur le Pôle Santé Animale de la Foire de Libramont comme les années précédentes. Passez nous voir !

L’Agence tient en effet à entretenir et à développer ses relations avec les vétérinaires praticiens, acteurs indispensables de la surveillance de première ligne en santé animale.


C’est donc avec plaisir et intérêt que nous vous accueillerons cette année encore sur notre stand « santé animale » du Pôle Santé Animale qui sera présent dans le bâtiment du Hall 1 (voisin du grand ring), à côté de l’UPV et des autres acteurs du pôle santé animale.
Venez poser vos questions, émettre vos remarques, nous faire part de vos expériences, … et discuter autour d’un verre.

Le thème de la lutte contre l’antibiorésistance sera mis en évidence cette année, en collaboration avec certaines organisations partenaires présentes à la Foire (AMCRA, CERVA, UPV, ARSIA, QFL et FWA).
Nous souhaitons en effet faire connaître et mettre en valeur auprès du grand public, et auprès du public plus spécialisé, les résultats très encourageants qui ont été obtenus en 2016, notamment grâce aux vétérinaires.
La santé des abeilles, qui suscite un intérêt certain auprès de nombreux vétérinaires, sera également une thématique importante lors de cette édition 2017.

D’autres thèmes d’actualité pourront également être abordés, comme la mutation en automne 2017 des « Réunions de service » en « Réunions du réseau local de santé animale », la future lutte contre la tuberculose bovine, la vaccination contre la maladie de la langue bleue, de même que tout autre sujet que vous souhaiteriez aborder.

Des membres des ULC, de même que de la Direction santé animale, seront présents tout au long de la Foire pour vous informer et/ou recevoir vos remarques.


NB : un jeu concours sera organisé au Pôle Santé Animale. L’objectif est de sensibiliser le visiteur sur la lutte contre l’antibiorésistance en Belgique. Venez tenter votre chance et vous repartirez peut-être avec un panier garni de produits locaux !

 

Copyright © 2017 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française