Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
17/07/2017 Version française en-dessous


Diergeneesmiddelen op het landbouwbedrijf.
Vademecum voor de veehouder: modaliteiten voor het administratief- en voorraadbeheer.

Het FAVV heeft een nieuwe brochure gepubliceerd, bestemd voor veehouders, met betrekking tot hun verplichtingen inzake diergeneesmiddelen: “vademecum voor de veehouder: modaliteiten voor het administratief- en voorraadbeheer”.

Dit vademecum is op de eerste plaats bestemd voor de veehouders om hen te helpen met het vervullen van de wettelijke bepalingen inzake het houden en het gebruik van diergeneesmiddelen zoals is voorzien in het KB van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren.

Dit vademecum is vanaf heden te raadplegen op de website van het FAVV via de volgende link:klik hier.

Een voorbeeld van uitgaand register is eveneens te consulteren: klik hier.

Dit vademecum zal ook beschikbaar zijn als geplastificeerde brochure zodat het gemakkelijk te bewaren is bij het register. De eerste exemplaren zullen verdeeld worden op de stand van het FAVV naar aanleiding van de landbouwbeurs van Libramont van 28 tot 31 juli 2017. Deze kan ook besteld worden bij de dienst communicatie van het FAVV.

Ter herinnering: andere informatie voor veehouders en dierenartsen over dit onderwerp (presentatie roadshow, brochures) is beschikbaar via de volgende link: klik hier.
Médicaments vétérinaires à la ferme.
Vademecum pour l’éleveur : modalités de gestion administrative et de gestion de la réserve.

L’AFSCA a publié une nouvelle brochure à destination des éleveurs en ce qui concerne leurs obligations en matière de médicaments vétérinaires : « Vademecum pour l’éleveur : modalités de gestion administrative et de gestion de la réserve ».

Ce vademecum est surtout destiné aux éleveurs pour les aider à répondre aux dispositions légales en matière de détention et d’usage des médicaments vétérinaires prévues dans l’AR du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les vétérinaires et par les responsables des animaux.

Ce vademecum peut dès maintenant être consulté sur le site web de l’AFSCA via le lien suivant : cliquer ici.

Un exemple de registre out pour les éleveurs est également proposé : cliquer ici.

Le vademecum sera aussi disponible sous forme de brochure plastifiée pour être conservé facilement dans la réserve de médicament par exemple. Les premiers exemplaires seront distribués sur le stand de l’AFSCA à l’occasion la Foire agricole de Libramont qui se tiendra du 28 au 31 juillet prochain. Il peut aussi être commandé auprès du service de communication de l’AFSCA.

Pour rappel, d’autres informations pour éleveurs et vétérinaires à ce sujet (présentation du roadshow, brochures, …) sont disponibles via le lien suivant : cliquer ici.

 

Copyright © 2017 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française