Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
30/06/2017 Version française en-dessous


STRIJD TEGEN ANTIBIOTICARESISTENTIE IN DE DIERGENEESKUNDE IN BELGIË: NIEUWE DALING VAN DE HOEVEELHEDEN GEBRUIKTE ANTIBIOTICA IN 2016 EN GUNSTIGE EVOLUTIE IN DE RESISTENTIE

Het antibioticagebruik en de resistentie tegen antibiotica in de diergeneeskunde dalen in België opnieuw in 2016. Een jaar na de ondertekening van het Convenant tussen de sectoren en de overheid is dit een positieve en bemoedigende opsteker voor alle betrokken partijen.

 

Antibioticaresistentie is een bedreiging voor de dier- en volksgezondheid.

AMCRA, (“centre of expertise on AntiMicrobial Consumption and Resistance in Animals ” vzw), omkaderd door het FAVV en het FAGG, werd opgericht in 2012 en verenigt de wetenschappelijke wereld, de landbouworganisaties, de farmaceutische industrie, de mengvoederindustrie en de dierenartsen. Zij heeft in 2014 een “Visie 2020” uitgewerkt met drie concrete reductiedoelstellingen voor het antibioticumgebruik bij dieren: een daling van 50% in het totale gebruik van antibiotica, een daling van 75% in het gebruik van de zogenaamde kritische antibiotica tegen 2020 en een daling van 50% in het gebruik van gemedicineerde voeders met antibiotica tegen 2017.

In 2016 werden deze doelstellingen ook onderschreven door de Federale Overheid, verschillende sectororganisaties, lastenboekbeheerders, dierenartsen- en dierengezondheidsverenigingen door het “Convenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector” te ondertekenen, dat deze doelstellingen herneemt.

 

Het antibioticagebruik bij dieren wordt jaarlijks samengevat in het BelVet-SAC rapport. De cijfers voor 2016 werden bekendgemaakt op 30 juni:

 

Het totale antibioticagebruik daalt verder met 4,8% in vergelijking met 2015 en met 53% voor de meest kritische antibiotica.

De daling was het sterkst voor de quinolones (-57,5 %), de tetracyclines (-15,2%), de macroliden (-11,4%) en de polymyxines (-9.9%). Voor wat deze laatste betreft, is het de vierde opeenvolgende daling waardoor het colistine (familie van polymyxines) gebruik bij dieren in de afgelopen jaren met meer dan 54% is gedaald. Dit is van groot belang aangezien colistine recent door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gerangschikt werd in de groep van kritisch belangrijke antibiotica met de hoogste prioriteit voor de volksgezondheid.

 

In vergelijking met 2011 (het referentiejaar) resulteert dit in een cumulatieve daling van 20% in het totale antibioticumgebruik bij dieren en 56,1% voor de kritische antibiotica.

 

In 2016 werd ook een daling van 29 % gerealiseerd in het gebruik van gemedicineerde voeders met antibiotica. In vergelijking met 2011 komt dit overeen met een cumulatieve daling van 38,2%.

 

In het licht van de AMCRA doelstellingen, zoals eveneens hernomen in de conventie, is dit een bemoedigend resultaat.

 

“Deze resultaten tonen aan dat de acties die de verschillende actoren op het terrein en de overheid ondernomen hebben efficiënt zijn. Zij moeten voor iedereen een aanmoediging en een bijkomende motivatie vormen om de 2020 doelstellingen te bereiken.” stelt de voorzitter van AMCRA Prof. Jeroen Dewulf.

 

Het is belangrijk om op te merken dat de daling in het gebruik van antibiotica zich eveneens vertaalt in een daling van de antibioticaresistentie.

Sinds 2011 is de resistentie voor de meest gebruikte antibiotica bij landbouwdieren significant gedaald, verklaart Dr. Fabiana Dal Pozzo, coördinator van AMCRA, hetgeen de doestelling is en aantoont dat de toegepaste strategie haar vruchten afwerpt.

 

De resultaten tonen dat de samenwerking tussen AMCRA, de overheid en alle organisaties die het convenant hebben onderschreven (landbouworganisaties, farmaceutische industrie, mengvoederindustrie, dierenartsen- en dierengezondheidsverenigingen, lastenboekbeheerders) bemoedigende resultaten oplevert.

Al deze sectoren zetten zich samen verder in om de strijd tegen antibioticaresistentie verder te zetten.

 

 

Samenvatting van de resultaten over antibioticagebruik (BelVet-SAC rapport 2016)

 

 

AMCRA doelstelling

Reductie ten opzichte van 2011

Totale antibiotica

- 50% (tegen 2020)

- 20%

Kritische belangrijke antibiotica

- 75% (tegen 2020)

- 56.1%

Met antibiotica gemedicineerde voeders

- 50% (tegen 2017)

- 38.2%

 

 

 

AMCRA is het Kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België. AMCRA heeft als missie 1) voorkomen van antibioticaresistentie om volks- en diergezondheid en dierenwelzijn te vrijwaren, 2) streven naar een rationele reductie van antibioticagebruik en een duurzame antibioticabeleid in de diergeneeskunde in België, 3) analyseren, communiceren en sensibiliseren.

Voor meer informatie: www.amcra.be

 

Het “Convenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector” werd ondertekend op 30 juni 2016 door de Federale Overheid, vertegenwoordigd door de Ministers van Volksgezondheid en Landbouw, de sectororganisaties pharma.be, ABS, BEMEFA, Boerenbond, FWA, de dierenartsenverenigingen UPV en VDV, de dierengezondheidsverenigingen ARSIA en DGZ, de lastenboekbeheerders Belplume, Belpork, BVK vzw, Codiplan, IPW IKM/QFL/QMK en het AMCRA. Een samenvatting van de resultaten en de activiteiten van het eerste jaar van het Convenant AB kan gevonden worden in een publiek rapport op www.amcra.be, www.favv.be.


FAVV-AFSCA Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVVLUTTE CONTRE L’ANTIBIORESISTANCE EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE EN BELGIQUE : NOUVELLE BAISSE DES QUANTITÉS D’ANTIBIOTIQUES UTILISÉS EN 2016 ET ÉVOLUTION FAVORABLE DES RÉSISTANCES

L’utilisation d'antibiotiques et l'antibiorésistance en médecine vétérinaire ont connu une nouvelle baisse en 2016 en Belgique. Un an après la signature de la Convention entre les secteurs et les instances publiques, c’est une nouvelle positive et encourageante pour toutes les parties concernées.

 

La résistance aux antibiotiques constitue une menace pour la santé publique de même que pour la santé animale.

L’AMCRA (« centre of expertise on AntiMicrobial Consumption and Resistance in Animals » asbl), encadrée par l’AFSCA et l’AFMPS, a été créée en 2012 et réunit le monde scientifique, les organisations agricoles, l’industrie pharmaceutique, l’industrie des aliments composés et les médecins vétérinaires. Elle a élaboré en 2014 une « Vision 2020 », assortie de trois objectifs concrets de réduction de l’usage d'antibiotiques chez les animaux : une réduction de 50% de l’utilisation totale d'antibiotiques, une réduction de 75% de l’utilisation d’antibiotiques dits « critiques » d’ici 2020 et une réduction de 50% de l’utilisation d'aliments médicamenteux à base d'antibiotiques d’ici 2017.

En 2016, l’Autorité fédérale, les différentes organisations sectorielles, les gestionnaires de cahiers des charges et les associations vétérinaires et de santé animale ont également adhéré à ces objectifs en signant la « Convention entre l’Autorité fédérale et tous les partenaires sectoriels concernés par la réduction de l'usage d'antibiotiques dans le secteur animal » qui les reprend.

 

L’utilisation d'antibiotiques dans le secteur animal est synthétisée chaque année dans le rapport BelVet-SAC. Les chiffres de 2016 ont été rendus publics ce 30 juin :

 

L’utilisation totale d'antibiotiques a connu une nouvelle diminution de 4,8% par rapport à 2015, et de 53% pour les antibiotiques les plus critiques.

La diminution la plus forte a été observée au niveau des quinolones (-57,5 %), des tétracyclines (-15,2%), des macrolides (-11,4%) et des polymyxines (-9,9%). En ce qui concerne ces dernières, il s'agit de la quatrième diminution consécutive, si bien que l’utilisation de colistine (famille des polymyxines) chez les animaux a baissé de plus de 54% ces dernières années. Ceci revêt une grande importance puisque la colistine a récemment été classée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans le groupe des antibiotiques critiques à priorité la plus élevée pour la santé publique.

 

Comparé à 2011 (l’année de référence), la baisse cumulative de l’utilisation totale d'antibiotiques chez les animaux atteint 20%, et 56,1% pour les antibiotiques critiques.

 

Une réduction de 29% a également été obtenue en 2016 en ce qui concerne l’utilisation d’aliments médicamenteux à base d’antibiotiques. En comparaison avec 2011, cela correspond à une baisse cumulative de 38,2%.

 

 

Au regard des objectifs de l’AMCRA, tels que repris également dans la convention, ces résultats peuvent être considérés comme encourageants.

 

« Ces résultats démontrent que les actions mises en place par les différents acteurs de terrain et les Autorités, sont efficaces. Ils doivent constituer pour tous un encouragement et une motivation supplémentaires en vue d’atteindre les objectifs de 2020 », a déclaré le président de l’AMCRA, le Prof. Jeroen Dewulf.

 

Il est important de noter que la baisse observée au niveau de l’utilisation d’antibiotiques s'accompagne d’une baisse de l’antibiorésistance.

Depuis 2011, la résistance à l’égard de la plupart des antibiotiques utilisés chez les animaux de rente présente une tendance significative à la baisse chez tous les animaux d’élevage, déclare le Dr. Fabiana Dal Pozzo, coordinatrice de l’AMCRA, ce qui est l’objectif et montre que la stratégie mise en place porte ses fruits.

 

Les chiffres obtenus démontrent en outre que la collaboration entre l’AMCRA, les autorités et toutes les organisations ayant souscrit à la convention (organisations agricoles, industrie pharmaceutique, industrie des aliments composés, organisations professionnelles vétérinaires, associations de santé animale, gestionnaires de cahiers des charges) génère des résultats positifs.

Tous ces secteurs vont continuer d’unir leurs efforts dans la lutte contre l'antibiorésistance.

 

 

Résumé des résultats en matière d’utilisation d'antibiotiques (rapport BelVet-SAC 2016)

 

 

Objectif AMCRA

Réduction par rapport à 2011

Utilisation totale d'antibiotiques

- 50% (d’ici 2020)

- 20%

Antibiotiques critiques

- 75% (d’ici 2020)

- 56,1%

Aliments médicamenteux à base d'antibiotiques

- 50% (d’ici 2017)

- 38,2%

 

 

 

L’AMCRA est le centre de connaissances pour tout ce qui concerne l'utilisation d'antibiotiques et la résistance à l’égard de ceux-ci chez les animaux en Belgique. L’AMCRA a pour mission 1) de prévenir la résistance aux antibiotiques afin de préserver la santé publique, la santé animale et le bien-être des animaux, 2) de poursuivre une réduction rationnelle de l’utilisation d'antibiotiques et une politique durable en matière d'antibiotiques dans la médecine vétérinaire en Belgique, 3) d'analyser, de communiquer et de sensibiliser.

Pour plus d'informations : www.amcra.be

 

La « Convention entre l’Autorité fédérale et tous les partenaires sectoriels concernés par la réduction de l'usage d'antibiotiques dans le secteur animal » a été signée le 30 juin 2016 par l’Autorité fédérale (représentée par les ministres de la Santé publique et de l’Agriculture), par les organisations sectorielles pharma.be, ABS, APFACA, Boerenbond, FWA, par les associations vétérinaires UPV et VDV, par les associations de santé animale ARSIA et DGZ, par les gestionnaires de cahiers des charges Belplume, Belpork, BVK, Codiplan, GTI QFL/IKM/QMK, et par l’AMCRA. Un résumé des résultats et des activités de la première année de la Convention AB peut être consulté dans un rapport public mis à disposition sur www.amcra.be et sur www.afsca.be.

FAVV-AFSCA La Direction « Santé des Animaux et Sécurité des Produits Animaux »
DG Politique de Contrôle – AFSCA


 

Copyright © 2017 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française