Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
30/06/2017 Version française en-dessous


VOGELGRIEP: VERSOEPELING VAN DE MAATREGELEN

Minister van Landbouw Willy Borsus versoepelt vanaf zondag 2 juli een aantal beschermende maatregelen die de voorbije weken ingevoerd werden in het kader van de vogelgriep. Het FAVV vraagt nog steeds dat alle personen die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

Vier weken na de vaststelling van de eerste besmetting van het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 bij een hobbyhouder in Wellin worden een aantal maatregelen versoepeld. De analyse van de verschillende besmettingen die de voorbije weken vastgesteld werden in de gemeenten Wellin, Sainte-Ode, Soignies, Zuienkerke, Quiévrain, Oostkamp, Ath, Menen, Couvin, Courcelles en Wangenies (Fleurus) heft aangetoond dat het virus zich einde mei - begin juni via de verkoop op markten heeft verspreid. De nauwgezette toepassing van de beschermende maatregelen hebben ertoe geleid dat verdere verspreiding van de vogelgriep vermeden werd. Toch is nog niet alles voorbij en is waakzaamheid nog steeds geboden.    
Het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee is opnieuw toegelaten in het beschermings- en toezichtsgebied rond Oostkamp en Menen voor vogels afkomstig van buiten de gebieden, vogels van in de gebieden voor zover de houder niet tegelijk pluimvee houdt en voor vogels van handelszaken en dierenwinkels.

In het beschermings- en toezichtsgebied rond Oostkamp en Menen blijven markten en andere verzamelingen van vogels verboden. Het inkorven van sportduiven voor wedstrijdvluchten is vanaf nu wel toegelaten op voorwaarde dat de duiven afkomstig zijn van liefhebbers die geen pluimvee hebben én dit inkorven gebeurt in een aangeduid inkorflokaal in het gebied.

In de bufferzones rond de gevallen in Sainte-Ode, Soignies, Zuienkerke, Quiévrain, Ath, Couvin, Courcelles en Wangenies (Fleurus) gelden vanaf de 15e dag na de afbakening van de bufferzone dezelfde versoepelingen als in het beschermings- en toezichtsgebied rond Oostkamp en Menen.
In de rest van het land zijn markten van pluimvee en andere vogels opnieuw toegelaten voor professionelen. Deze mogen evenwel geen watervogels (eenden, ganzen, zwanen…) aanbieden. De occasionele verkoop van vogels op markten blijft verboden. Indien er meerdere handelaars op eenzelfde markt aanwezig zijn, moeten zij zo ver mogelijk van elkaar staan. 

Andere verzamelingen van pluimvee zijn eveneens terug toegelaten in de rest van het land. Ook hier zijn watervogels (eenden, ganzen, zwanen…) evenwel niet toegelaten. Het pluimvee moet in de 10 dagen voor de verzameling opgesloten of afgeschermd gezeten hebben.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders om nog steeds waakzaam te zijn en meteen een dierenarts te contacteren als hun dieren ziek worden.

Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.

Voor de consument is er geen enkel gevaar: alle vlees en eieren van pluimvee is veilig en kan zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:
- Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
- Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp


FAVV-AFSCA Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV


Dienst Crisispreventie en -beheer


GRIPPE AVIAIRE : ASSOUPLISSEMENT DES MESURES

Dès le 2 juillet, le Ministre de l’Agriculture Willy Borsus assouplit un certain nombre de mesures de protection adoptées au cours des dernières semaines dans le cadre de la grippe aviaire. L’AFSCA continue de demander à toutes les personnes ayant récemment acheté des volailles sur un marché d’être vigilantes et de faire appel à un vétérinaire si leurs volatiles semblent malades ou meurent subitement.

Quatre semaines après la constatation de la première contamination par le virus hautement pathogène H5N8 de la grippe aviaire chez un éleveur amateur de Wellin, une série de mesures peuvent être assouplies. L’analyse des différentes contaminations constatées au cours de ces dernières semaines dans les communes de Wellin, Sainte-Ode, Soignies, Zuienkerke, Quiévrain, Oostkamp, Ath, Menin, Couvin, Courcelles et Wangenies (Fleurus) a démontré que le virus s’était propagé fin mai - début juin via la vente sur des marchés publics. L’application stricte des mesures de protection a permis d’empêcher que la grippe aviaire ne continue de se propager. Néanmoins, le danger n’est pas encore totalement derrière nous et la vigilance reste de mise.    

Les déplacements d’oiseaux autres que les volailles sont à nouveau autorisés dans les zones de protection et de surveillance entourant Oostkamp et Menin en ce qui concerne les oiseaux ne provenant pas de ces zones, les oiseaux provenant de ces zones pour autant que l’éleveur ne détienne pas de volailles, et enfin les oiseaux provenant de commerces et d’animaleries.

À l’intérieur des zones de protection et de surveillance établies autour d’Oostkamp et de Menin, les marchés et autres rassemblements restent interdits. L’enlogement de pigeons de sport en vue de vols de concours est désormais autorisé à condition que les pigeons proviennent d’éleveurs amateurs ne détenant pas de volailles ET que cet enlogement se fasse dans un local d’enlogement désigné à l’intérieur de la zone concernée.

À partir du 15e jour suivant la délimitation des zones tampons, les assouplissements appliqués dans les zones de protection et de surveillance établies autour d’Oostkamp et de Menin s’appliquent également dans les zones tampons établies autour des cas détectés à Sainte-Ode, Soignies, Zuienkerke, Quiévrain, Ath, Couvin, Courcelles et Wangenies (Fleurus).

Dans le reste du pays, les marchés de volailles et autres oiseaux sont à nouveau autorisés pour les professionnels. Ces derniers ne peuvent toutefois pas vendre d’oiseaux aquatiques (canards, oies, cygnes…). La vente occasionnelle d’oiseaux sur les marchés reste quant à elle interdite. Si plusieurs négociants sont présents sur un même marché, la distance qui les sépare doit être la plus grande possible. 
Les autres rassemblements de volailles sont également à nouveau autorisés dans le reste du pays. Les oiseaux aquatiques (canards, oies, cygnes…) ne sont toutefois pas autorisés. Les volailles doivent avoir été confinées dans les 10 jours qui précèdent le rassemblement.

L’AFSCA rappelle également à chaque détenteur d’être vigilant et de faire immédiatement appel à un vétérinaire si ses oiseaux montrent des symptômes de maladie. Une mortalité anormale chez les oiseaux sauvages peut toujours être notifiée via le numéro d’appel gratuit 0800/99777.

Nous pouvons rassurer le consommateur : la viande et les œufs de volailles sont tout à fait sains et peuvent être consommés en toute sécurité.

L’ensemble des mesures est consultable sur le site internet de l’AFSCA :
- Toutes les informations concernant la grippe aviaire : www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/
- Pour les amateurs : www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/detenteursamateurs.asp


FAVV-AFSCA La Direction « Santé des Animaux et Sécurité des Produits Animaux »
DG Politique de Contrôle – AFSCA


Le Service Prévention et gestion de crises

 

Copyright © 2017 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française