Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
27/06/2017 Version française en-dessous


VOGELGRIEP: STAND VAN ZAKEN
BIJKOMENDE BESMETTING IN WANGENIES (FLEURUS)


Er werd weer een bijkomende besmetting met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een hobbyhouder in Wangenies (Fleurus). Het FAVV vraagt alle personen die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

Rond het nieuwe geval in Wangenies wordt een tijdelijke bufferzone met een straal van 3 kilometer afgebakend. Binnen dat gebied is elk vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. De dieren moeten ook binnen gevoederd en gedrenkt worden. Inwoners, die binnen die zone pluimvee of andere vogels hebben, wordt gevraagd om daarvan binnen de 48 uur een inventaris over te maken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. Deze zone zal ten minste 3 weken behouden blijven.

In de rest van het land worden geen nieuwe maatregelen opgelegd. Zoals enkele weken geleden beslist, blijft de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten wel verboden, net als alle verzamelingen (prijskampen, tentoonstellingen, verkopen…) met pluimvee. Het FAVV vraagt alle pluimveehouders ook om waakzaam te zijn en meteen naar de dierenarts te stappen als hun dieren ziek worden.

Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.
Voor de consument is er geen enkel gevaar: alle vlees en eieren van pluimvee is veilig en kan zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:
- Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
- Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp


FAVV-AFSCA Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV


Dienst Crisispreventie en -beheer


GRIPPE AVIAIRE : ÉTAT DES LIEUX
NOUVELLE CONTAMINATION DE VOLAILLES À WANGENIES (FLEURUS)


Le virus hautement pathogène H5N8 de la grippe aviaire a, à nouveau, été constaté dans un élevage particulier à Wangenies (Fleurus). L’AFSCA demande encore une fois à toute personne qui a récemment acheté des volailles sur un marché d’être vigilante et de faire appel à un vétérinaire si ses volatiles sont malades ou meurent soudainement.

Une zone tampon temporaire d’un rayon de 3 km a été délimitée autour de ce nouveau cas à Wangenies. Dans cette zone, les déplacements de volailles, autres oiseaux captifs et œufs à couver sont interdits. Tous les oiseaux captifs et les volailles doivent être nourris et abreuvés à l’intérieur. Les détenteurs d’oiseaux et de volailles de cette zone doivent envoyer à leur bourgmestre, endéans les 48 heures, un inventaire qui reprend, par espèce, le nombre d’animaux présents. Cette zone sera maintenue au moins 3 semaines.

Dans le reste du pays, aucune nouvelle mesure n’est imposée. Comme décidé il y a quelques semaines, la vente d’oiseaux et de volailles sur les marchés publics, de même que les autres rassemblements (expositions, concours, ventes…) de volailles restent interdits. L’AFSCA rappelle également à chaque détenteur d’être vigilant et de faire immédiatement appel à un vétérinaire si ses oiseaux montrent des symptômes de maladie.

L’AFSCA rappelle également à chaque détenteur d’être vigilant et de faire immédiatement appel à un vétérinaire si ses oiseaux montrent des symptômes de maladie.
Une mortalité anormale chez les oiseaux sauvages peut toujours être notifiée via le numéro d’appel gratuit 0800/99777.

Nous pouvons rassurer le consommateur : la viande et les œufs de volailles sont tout à fait sains et peuvent être consommés en toute sécurité.

L’ensemble des mesures est consultable sur le site internet de l’AFSCA :
- Toutes les informations concernant la grippe aviaire : www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/
- Pour les amateurs : www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/detenteursamateurs.asp


FAVV-AFSCA La Direction « Santé des Animaux et Sécurité des Produits Animaux »
DG Politique de Contrôle – AFSCA


Le Service Prévention et gestion de crises

 

Copyright © 2017 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française