Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
20/06/2017 Version française en-dessous

Vogelgriep: bijkomende besmetting in Couvin – Maatregelen

Er werd een bijkomende besmetting met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een hobbyhouder in Couvin (Namen). Sinds 1 juni is het virus zo in totaal op 9 plaatsen aangetroffen in België. Het FAVV vraagt alle pluimveehouders en, in het bijzonder, particulieren die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

In Couvin wordt een tijdelijke bufferzone met een straal van 3 kilometer afgebakend. Binnen dat gebied is elk vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. De dieren moeten ook binnen gevoederd en gedrenkt worden. Inwoners, die binnen die zones pluimvee of andere vogels hebben, wordt gevraagd om daarvan binnen de 72 uur een inventaris over te maken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. Deze zone zal ten minste 3 weken behouden blijven.

Het FAVV herhaalt dat de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten meer dan ooit verboden is, net als alle verzamelingen (prijskampen, tentoonstellingen, verkopen…) met pluimvee.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders ook om waakzaam te zijn en meteen naar de dierenarts te stappen als hun dieren ziek worden.

Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.

Voor de consument is er geen enkel gevaar: alle vlees en eieren van pluimvee is veilig en kan zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:

 

FAVV-AFSCA Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV


Dienst Crisispreventie en -beheer

Grippe aviaire : nouvelle contaminations d’oiseaux à Couvin – Mesures


Le virus hautement pathogène H5N8 de la grippe aviaire a à nouveau été constaté, cette fois, dans un élevage amateur de Couvin (Namur). Depuis le 1er juin, le virus a été constaté à 9 endroits en Belgique. L’AFSCA demande à chaque détenteur d’oiseaux et, en particulier, aux particuliers qui ont récemment acheté des volailles au marché d’être vigilant et de faire appel à un vétérinaire si leurs volatiles sont malades ou meurent soudainement.

Une zone tampon temporaire d’un rayon de 3 km a été délimitée à Couvin. Dans cette zone, les déplacements de volailles, autres oiseaux captifs et œufs à couver sont interdits. Tous les oiseaux captifs et les volailles doivent y être nourris et abreuvés à l’intérieur. Les détenteurs d’oiseaux et de volailles de cette zone doivent envoyer au bourgmestre, endéans les 72 heures, un inventaire qui reprend, par espèce, le nombre d’animaux présents. Cette zone sera maintenue au moins 3 semaines.

L’AFSCA rappelle que la vente d’oiseaux et de volailles sur les marchés publics est plus que jamais interdite, de même que les autres rassemblements (expositions, concours, ventes…) de volailles.

L’AFSCA rappelle également à chaque détenteur d’être vigilant et de faire immédiatement appel à un vétérinaire si ses oiseaux montrent des symptômes de maladie.

Une mortalité anormale chez les oiseaux sauvages peut toujours être notifiée via le numéro d’appel gratuit 0800/99777.

Nous pouvons rassurer le consommateur : la viande et les œufs de volailles sont tout à fait sains et peuvent être consommés en toute sécurité.

L’ensemble des mesures est consultable sur le site internet de l’AFSCA :

- Toutes les informations concernant la grippe aviaire : www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/
- Pour les amateurs : www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/detenteursamateurs.asp
 

 

FAVV-AFSCA La Direction « Santé des Animaux et Sécurité des Produits Animaux »
DG Politique de Contrôle – AFSCA


Le Service Prévention et gestion de crises
 

Copyright © 2017 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française