Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
16/06/2017 Version française en-dessous

Vogelgriep: bijkomende besmettingen in Menen en Ath – Maatregelen

Er werden 2 bijkomende besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een pluimveehandelaar in Menen (West-Vlaanderen) en een hobbyhouder in Ath (Henegouwen). Sinds 1 juni is het virus zo in totaal op 8 plaatsen aangetroffen in België. Bijna allemaal zijn ze gelinkt aan markten. Het FAVV vraagt daarom iedereen die onlangs pluimvee op een markt kocht om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen zodra de vogels ziek worden of plots sterven.

Bijna alle besmettingen die sinds begin deze maand zijn vastgesteld, hebben te maken met de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten in Aarlen, Bastogne, Florenville, Chimay, Charleroi, Soignies, Boussu, Brussel, Tournai en Ath. Ook de nieuwe haarden zijn gelinkt aan dat circuit en komen dus niet onverwacht. Dezelfde maatregelen zijn dan ook van kracht als bij de eerdere uitbraken.

Rond het bedrijf van de pluimveehandelaar in Menen worden een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend. In de beide zones is alle vervoer van pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden en gelden een reeks aanvullende maatregelen voor de professionele sector. Bovendien wordt elke inwoner die binnen die zones pluimvee of andere vogels heeft gevraagd om binnen de 72 uur aan de burgemeester te melden hoeveel en welke dieren hij houdt. In het beschermingsgebied moet bovendien alle pluimvee opgehokt worden en binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zones zullen ten minste 3 weken behouden blijven.

In Ath wordt een tijdelijke bufferzone met een straal van 3 kilometer afgebakend. Binnen dat gebied is elk vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. De dieren moeten ook binnen gevoederd en gedrenkt worden. Inwoners, die binnen die zones pluimvee of andere vogels hebben, wordt gevraagd om daarvan binnen de 72 uur een inventaris over te maken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. Ook deze zone zal ten minste 3 weken behouden blijven.

In de rest van het land worden geen nieuwe maatregelen opgelegd. Zoals eerder deze week beslist, blijft de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten wel verboden, net als alle verzamelingen (prijskampen, tentoonstellingen, verkopen, …) met pluimvee. Het FAVV vraagt alle pluimveehouders ook om waakzaam te zijn en meteen naar de dierenarts te stappen als hun dieren ziek worden.

Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.

Voor de consument is er geen enkel gevaar: alle vlees en eieren van pluimvee is veilig en kan zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:

 

FAVV-AFSCA Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV


Dienst Crisispreventie en -beheer

Grippe aviaire : nouvelles contaminations d’oiseaux à Menen et Ath – Mesures


Le virus hautement pathogène H5N8 de la grippe aviaire a à nouveau été constaté, cette fois, chez un négociant de Menen (Flandre occidentale) et dans un élevage amateur de Ath (Hainaut). Depuis le 1er juin, le virus a été constaté à 8 endroits en Belgique. Presque tous les cas sont liés aux marchés. L’AFSCA demande à toute personne qui a récemment acheté des volailles sur un marché d’être vigilante et de faire appel à un vétérinaire si ses volailles sont malades ou meurent subitement.

Presque toutes les contaminations qui ont été constatées depuis le début de ce mois sont liées à la vente de volaille et d’oiseaux sur les marchés publics de Arlon, Ath, Bastogne, Boussu, Bruxelles, Chimay, Charleroi, Florenville, Soignies et Tournai. Les nouveaux foyers sont aussi liés à ce circuit et ne sont donc pas inattendus. C’est la raison pour laquelle les mêmes mesures sont d’application.

Une zone de protection d’un rayon de 3 km et une zone de surveillance d’un rayon de 10 km ont été délimitées autour de l’élevage du négociant à Menen. Dans ces 2 zones, les déplacements de volailles, autres oiseaux captifs et œufs à couver sont interdits. Une série de mesures supplémentaires y sont d’application pour le secteur avicole. De plus, chaque détenteur d’oiseaux et de volailles de ces zones doit envoyer au bourgmestre, endéans les 72 heures, un inventaire qui reprend, par espèce, le nombre d’animaux présents. En outre, dans la zone de protection, tous les oiseaux captifs et les volailles doivent être confinés et nourris et abreuvés à l’intérieur. Ces zones seront maintenues au moins 3 semaines.

Une zone tampon temporaire d’un rayon de 3 km a été délimitée à Ath. Dans cette zone, les déplacements de volailles, autres oiseaux captifs et œufs à couver sont interdits. Tous les oiseaux captifs et les volailles doivent y être nourris et abreuvés à l’intérieur. Les détenteurs d’oiseaux et de volailles de cette zone doivent envoyer au bourgmestre, endéans les 72 heures, un inventaire qui reprend, par espèce, le nombre d’animaux présents. Ces zones seront maintenues au moins 3 semaines.

Dans le reste du pays, aucune nouvelle mesure n’est imposée. Comme décidé au début de cette semaine, la vente d’oiseaux et de volailles sur les marchés publics, de même que les autres rassemblements (expositions, concours, ventes, …) de volailles restent interdits. L’AFSCA rappelle également à chaque détenteur d’être vigilant et de faire immédiatement appel à un vétérinaire si ses oiseaux montrent des symptômes de maladie.

Une mortalité anormale chez les oiseaux sauvages peut toujours être notifiée via le numéro d’appel gratuit 0800/99777.

Nous pouvons rassurer le consommateur : la viande et les œufs de volailles sont tout à fait sains et peuvent être consommés en toute sécurité.

L’ensemble des mesures est consultable sur le site internet de l’AFSCA :

- Toutes les informations concernant la grippe aviaire : www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/
- Pour les amateurs : www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/detenteursamateurs.asp
 

 

FAVV-AFSCA La Direction « Santé des Animaux et Sécurité des Produits Animaux »
DG Politique de Contrôle – AFSCA


Le Service Prévention et gestion de crises
 

Copyright © 2017 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française