Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
15/06/2017 Version française en-dessous


Vogelgriep: bijkomende besmettingen bij een pluimveehandelaar en twee hobbyhouders – aanscherpen van de maatregelen


Er zijn bijkomende besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een pluimveehandelaar in Oostkamp (West-Vlaanderen) en hobbyhouders in Quiévrain (Henegouwen) en Zuienkerke (West-Vlaanderen).
Rond deze besmettingen zijn telkens zones afgebakend waarin een vervoersverbod voor alle pluimvee, andere vogels en broedeieren. In de zones rond de uitbraak in Oostkamp gelden bovendien strikte maatregelen voor de pluimveesector. In de rest van het land blijven de maatregelen van kracht die eerder deze week beslist werden.
Het FAVV vraagt alle pluimveehouders en, in het bijzonder, particulieren die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

Welke maatregelen worden genomen als gevolg van de besmetting bij de pluimveehandelaar?

Rond het bedrijf van de pluimveehandelaar in Oostkamp worden een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend. Deze zones omvatten Oostkamp en Zedelgem volledig en delen van Beernem, Brugge, Ichtegem, Jabbeke, Lichtervelde, Pittem, Torhout en Wingene. Deze zones zijn raadpleegbaar op de website van het Voedselagentschap (www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp).

In de beide zones is alle vervoer van pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden en gelden een reeks aanvullende maatregelen voor de professionele sector. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zones moet binnen de 72 uur een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. In het beschermingsgebied moet bovendien alle pluimvee opgehokt worden en binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zones zullen ten minste 3 weken behouden blijven.

Welke maatregelen worden genomen als gevolg van de besmettingen bij hobbyhouders?

Zoals bij eerdere besmettingen bij hobbyhouders, worden er in de gemeenten Zuienkerke en Quiévrain tijdelijke bufferzones met een straal van 3 km afgebakend. In deze bufferzones is alle vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zones moet binnen de 72h een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. In de bufferzones moeten alle pluimvee en vogels binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zones zullen ten minste 3 weken behouden blijven.

Welke maatregelen gelden in de rest van het land?

In de rest van het land worden geen nieuwe maatregelen opgelegd, maar blijven wel de maatregelen behouden die eerder deze week beslist werden. Zo blijft de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten verboden en zijn alle verzamelingen (prijskampen, tentoonstellingen, verkopen, …) met pluimvee niet toegelaten. Verzamelingen met andere vogels dan pluimvee blijven nog toegelaten, op voorwaarde dat de gebruikelijke regels strikt opgevolgd worden.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en onmiddellijk elk gezondheidsprobleem bij hun dieren aan te kaarten met een dierenarts.
Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.

Hoe zit het met de consumptie van vlees en eieren?

Consumenten kunnen gerust zijn: alle pluimveevlees en eieren zijn veilig en kunnen zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:

- Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
- Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp


FAVV-AFSCA Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV


Dienst Crisispreventie en -beheer

Grippe aviaire : nouvelles contaminations d’oiseaux chez un négociant et chez 2 détenteurs amateurs – renforcement des mesures

Le virus hautement pathogène H5N8 de la grippe aviaire a à nouveau été constaté, cette fois-ci chez un négociant de Oostkamp (Flandre Occidentale) et dans des élevages d’amateur de Quiévrain (Hainaut) et Zuienkerke (Flandre Occidentale).
Des zones ont été délimitées autour de chaque contamination. Au sein de ces zones, les déplacements de volailles, autres oiseaux et œufs à couver sont interdits. En plus, dans les zones autour de la contamination à Oostkamp, des mesures strictes sont d’application pour le secteur avicole. Dans le reste du pays, les mesures décidées début de cette semaine restent d’application.
L’AFSCA demande à chaque détenteur d’oiseaux et, en particulier, aux particuliers qui ont récemment acheté du volaille au marché d’être vigilant et de faire appel à un vétérinaire si ses volatiles sont malades ou meurent soudainement.

Quelles mesures sont prises suite à la contamination chez le négociant ?

Une zone de protection d’un rayon de 3 km et une zone de surveillance d’un rayon de 10 km ont été délimitées autour de l’élevage du négociant. Ces zones comprennent Oostkamp et Zedelgem dans leur totalité et des parties de Beernem, Brugge, Ichtegem, Jabbeke, Lichtervelde, Pittem, Torhout et Wingene. Les délimitations détaillées des zones est consultable sur le site internet de l’Agence alimentaire : www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/mesures.asp.

Dans ces 2 zones les déplacements de volailles, autres oiseaux captifs et œufs à couver sont interdits. Une série de mesures supplémentaires y sont d’application pour le secteur avicole. Chaque détenteur d’oiseaux et de volailles de cette zone doit envoyer endéans les 72 heures au bourgmestre un inventaire qui reprend, par espèce, le nombre d’animaux présents. En outre, dans la zone de protection, tous les oiseaux captifs et les volailles doivent être confinés et nourris et abreuvés à l’intérieur. Ces zones seront maintenues au moins 3 semaines.

Quelles mesures sont prises suite à la contamination chez les détenteurs amateurs ?

Comme dans les cas des contaminations précédentes chez des amateurs, des zones tampon temporaires d’un rayon de 3 km ont été délimitées à Quiévrain et Zuienkerke. Dans ces zones, les déplacements de volailles, autres oiseaux captifs et œufs à couver sont interdits. Chaque détenteur d’oiseaux et de volailles de ces zones doit envoyer endéans les 72 heures au bourgmestre un inventaire qui reprend, par espèce, le nombre d’animaux présents. Tous les oiseaux captifs et les volailles doivent y être nourris et abreuvés à l’intérieur. Ces zones seront maintenues au moins 3 semaines.

Quelles mesures sont d’application dans le reste du pays ?

Dans le reste du pays, aucune nouvelle mesure n’est décidée, mais les mesures décidées début de cette semaine restent toujours d’application: la vente d’oiseaux et de volailles sur les marchés publics, de même que les autres rassemblements (exposition, concours, vente, …) de volailles (et uniquement de volailles dans ce dernier cas) sont interdits.
Les rassemblements d’oiseaux autres que les volailles sont toujours possibles pour autant que les règles habituelles soient strictement suivies.

L’AFSCA rappelle également à chaque détenteur d’être vigilant et de faire immédiatement appel à un vétérinaire si ses oiseaux montrent des symptômes de maladie.
Une mortalité anormale chez les oiseaux sauvages peut toujours être notifié sur le numéro d’appel gratuit 0800/99777.

Et concernant la consommation de viandes et d’œufs ?

Nous pouvons tout à fait rassurer le consommateur : la viande et les œufs de volailles sont tout à fait sains et peuvent être consommés en tout sécurité.

L’ensemble des mesures est consultable sur le site internet de l’AFSCA :

- Toutes les informations concernant la grippe aviaire : www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/
- Pour les amateurs : www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/detenteursamateurs.asp
 

FAVV-AFSCA La Direction « Santé des Animaux et Sécurité des Produits Animaux »
DG Politique de Contrôle – AFSCA


Le Service Prévention et gestion de crises
 

Copyright © 2017 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française