Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
15/05/2017 Version française en-dessous


OPHEFFING VAN HET VERPLICHT GEZONDHEIDSCERTIFICAAT VOOR BEPAALDE TYPES VAN VERKEER VAN PAARDACHTIGEN TUSSEN BELGIË, NEDERLAND, HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN FRANKRIJK.

België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk hebben op 15 mei een memorandum van overeenstemming ondertekend om het verkeer van paardachtigen tussen deze landen te vergemakkelijken.
Vanaf 1 juni 2017 moeten paardachtigen die worden verplaatst tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk voor bepaalde types van verkeer niet meer worden geïnspecteerd door een officiële dierenarts voor hun vertrek en ze moeten niet meer vergezeld gaan van een gezondheidsattest/een gezondheidscertificaat tijdens hun verplaatsing.


Het FAVV heeft dit initiatief genomen dat tot een goed einde gebracht kon worden dankzij de bevredigende en vergelijkbare gezondheidssituatie tussen deze vier landen. Het gaat om een administratieve vereenvoudiging en een vermindering van de kosten voor paardenhouders waarover het FAVV zich verheugt, aangezien er geen specifiek gezondheidsrisico is. Dit blijft natuurlijk de prioriteit van het Agentschap.

Op voorwaarde dat de dieren terugkeren naar hun land van vertrek als het verkeer beëindigd is, heeft deze opheffingsmaatregel betrekking op het verkeer van:
  • paardachtigen die voor sportieve of recreatieve doeleinden worden bereden of geleid (of daartoe bestemd zijn)
  • paardachtigen waarmee wordt deelgenomen aan culturele manifestaties
  • paardachtigen die exclusief voor beweiding of voor werkzaamheden zijn bestemd, voor een maximale duur van 90 dagen;
  • paardachtigen die vervoerd worden omwille van diergeneeskundige redenen (met inbegrip van handelingen gericht op de voortplanting, indien deze worden uitgevoerd in een dierartsenpraktijk/ dierenartsenkliniek of door een dierenarts)

Om te genieten van deze maatregel moeten de paardachtigen bovendien geïdentificeerd zijn overeenkomstig de wetgeving. Ze moeten met andere woorden vergezeld gaan van een paspoort dat in overeenstemming is met de Europese wetgeving en geïdentificeerd zijn d.m.v. een microchip (de barcode is opgenomen op het paspoort). De dieren moeten ook geregistreerd zijn in de centrale databank van het partnerland waar ze gewoonlijk worden gehouden.

De ondertekenende landen zijn het ook eens geraakt over een gemeenschappelijke interpretatie van de types van transport van paardachtigen die niet onderworpen zijn aan de vereisten van de wetgeving met betrekking het transport van levende paarden.

Een gelijkaardig memorandum van overeenstemming was al van toepassing in de Benelux. Het onderhavige memorandum breidt het toepassingsveld ervan uit naar Frankrijk.

Dit memorandum van overeenstemming is er dus op gericht de administratieve en financiële verplichtingen voor bepaalde types van verkeer te verlichten. Bovendien, harmoniseert het memorandum ook de vereisten met betrekking tot het transport van paardachtigen.

Bij afwezigheid van een akkoord tussen de landen is de verplichting van een gezondheidsinspectie en een gezondheidscertificaat/gezondheidsattest van toepassing telkens de grens wordt overgestoken. Dit is ook van toepassing op een grensoverschrijdende wandeling, zelfs indien die wordt uitgevoerd in de nabijheid van de stal. Deze vereisten zijn ook van toepassing op het verkeer van merries/hengsten met het oog op dekken/inseminatie. Paardenhouders die met hun dieren regelmatig deelnemen aan competities of trainingen in het buitenland moeten bovendien een beroep doen op een officiële dierenarts en dit soms meerdere keren per maand.
Anderzijds is er een verschil in interpretatie tussen landen wat de types transport betreft die niet onderworpen zijn aan de wetgeving betreffende het transport van levende dieren. Dit verschil in interpretatie stelt heel wat problemen voor de paardenhouders. Zij overtreden immers mogelijk de wet en zijn bijgevolg onderworpen aan een boete in het land van bestemming of in de landen die doorkruist worden, hoewel ze voldoen aan de nationale wetgeving van het land van oorsprong.

Een omzendbrief zal binnenkort gepubliceerd zijn op :
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dieren/paarden/
FAVV-AFSCA Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV

SUPPRESSION DU CERTIFICAT SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR CERTAINS DÉPLACEMENTS D’ÉQUIDÉS ENTRE LA BELGIQUE, LES PAYS-BAS, LE GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG ET LA FRANCE.

La Belgique, les Pays-Bas, le Grand-Duché du Luxembourg et la France ont signé ce 15 mai un mémorandum d’accord visant à faciliter les mouvements d’équidés entre ces pays.
A partir du 1er juin 2017, et pour certains types de voyages, les équidés qui seront échangés entre la Belgique, les Pays-Bas, le Grand-Duché du Luxembourg et la France ne devront plus être inspectés par un vétérinaire officiel avant leur départ et ils ne devront plus être accompagnés par une attestation sanitaire/un certificat sanitaire durant leur mouvement.


L’AFSCA a pris cette initiative, et sa conclusion a été possible, grâce à la situation sanitaire satisfaisante et comparable entre ces quatre pays. Il s’agit d’une simplification administrative et d’une diminution des coûts pour les détenteurs de chevaux dont l’AFSCA se félicite puisqu’elle ne comporte pas de risque sanitaire particulier, ce qui reste sa priorité.

Cette mesure concerne les déplacements suivants, à la condition que les animaux reviennent dans leur pays de départ après la fin du mouvement :
  • les équidés (destinés à être) montés ou menés à des fins sportives ou récréatives
  • les équidés qui participent à des manifestations culturelles
  • les équidés destinés exclusivement au pacage ou au travail, pour une durée maximale de 90 jours
  • les équidés transportés pour un motif vétérinaire (y compris les actes liés à la reproduction si réalisés dans un cabinet/clinique vétérinaire ou par un vétérinaire)

Pour bénéficier de cette mesure, les équidés doivent en outre être identifiés conformément à la législation, c’est à dire être accompagnés d’un passeport conforme à la législation européenne et être identifiés par un microchip (code barre repris dans le passeport). Les animaux doivent également être enregistrés dans la base de données centrale du pays partenaire dans lequel ils sont détenus habituellement.

Les pays signataires ont également convenu d’une interprétation commune concernant les types de transport d’équidés non soumis aux exigences de la législation relative au transport des animaux vivants.

Un accord similaire était déjà d’application au sein du Benelux, le présent mémorandum élargit son champ d’application à la France.

Ce mémorandum d’accord vise donc à alléger les contraintes administratives et financières pour certains types de déplacements, il harmonise également les exigences liées au transport des équidés.

En effet, en l’absence d’un accord entre les pays, l’obligation d’inspection sanitaire et de certificat/attestation sanitaire s’applique à chaque fois que la frontière est franchie, y compris en cas de promenade transfrontalière, même si elle est réalisée à proximité de l’écurie. Ces exigences s’appliquent également aux juments/étalons déplacés en vue de la monte ou de l’insémination, et les chevaux qui participent régulièrement à des compétitions ou des entraînements dans un autre pays doivent faire appel au vétérinaire officiel parfois plusieurs fois par mois.
D’autre part, une interprétation différente entre pays quant aux types de transport non soumis à la législation relative au transport des animaux vivants pose d’énormes problèmes aux détenteurs d’animaux, ceux-ci pouvant être considérés en infraction et soumis à une amende dans le pays de destination ou dans les pays traversés alors qu’il répond à la législation nationale du pays d’origine.

Une circulaire à ce sujet sera publiée prochainement sur
http://www.favv-afsca.fgov.be/productionanimale/animaux/chevaux/
FAVV-AFSCA La Direction « Santé des Animaux et Sécurité des Produits Animaux »
DG Politique de Contrôle – AFSCA

 
 

Copyright © 2017 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française