Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
11/05/2017 Version française en-dessous


HET RISICO OP HET OPNIEUW VERSCHIJNEN VAN HONDSDOLHEID IN BELGIË IS EEN VOORTDURENDE BEZORGDHEID VAN HET FAVV.

Het FAVV wordt regelmatig op de hoogte gebracht over de import van dieren uit landen waar hondsdolheid aanwezig is. Er wordt dan een onderzoek uitgevoerd en de nodige maatregelen worden genomen. Het FAVV communiceert niet systematisch over deze gevallen, maar doet dit wel wanneer er een belangrijk risico bestaat of, uiteraard, na bevestiging van een geval.

Enkele weken geleden werden 7 katten naar Frankrijk ingevoerd vanuit Marokko, een land waar hondsdolheid aanwezig is, zonder dat de dieren voldeden aan de regels om de volksgezondheid te beschermen tegen hondsdolheid. Twee van die katten werden in België ingevoerd. Het FAVV werd hiervan verwittigd en heeft een grondig epidemiologisch onderzoek uitgevoerd. De nodige maatregelen werden genomen om elke besmetting te vermijden en de betrokken gemeentelijke overheden werden verwittigd.
Rekening houdend met de ruchtbaarheid die aan dit onderwerp wordt gegeven en de vragen die ons gesteld worden, lijkt het ons zinvol u te informeren over dit specifieke geval via een newsletter.


Wij maken van de gelegenheid gebruikt om u te herinneren dat indien u de illegale invoer van dieren in België verdenkt (twijfelachtige vaccinatieboekjes, onrealistische leeftijd…), u dit meteen dient te melden bij uw lokale Controle-eenheid van het FAVV (LCE, vroeger PCE).
U kan hierover meer informatie terugvinden in de omzendbrief “Informatie gevraagd aan de erkende dierenartsen bij vaststelling van het illegaal binnenbrengen van honden, katten of fretten” (http://www.afsca.be/dierlijkeproductie/dieren/omzendbrieven/default.asp#A1064997).


België is officieel vrij van hondsdolheid (ondanks twee gevallen die gedetecteerd werden in 2007 en 2008 bij honden eveneens ingevoerd uit Marokko). Sinds maart 2016 is vaccinatie van gezelschapsdieren tegen deze ziekte niet langer verplicht.
Wij moedigen u aan uw klanten zo nodig te sensibiliseren over het risico “de ziekte te importeren”, met in het bijzonder alle risico’s dat dit voor henzelf inhoudt, indien de officiële sanitaire voorwaarden niet gerespecteerd worden. Het FAVV zal hierover een nieuwe sensibiliseringscampagne organiseren voor de vakantieperiode.  

Meer informatie over de ziekte en de te respecteren voorwaarden kan gevonden worden op http://www.afsca.be/dierengezondheid/rabies/.


FAVV-AFSCA Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV


LE RISQUE DE RÉAPPARITION DE LA RAGE EN BELGIQUE EST UNE PRÉOCCUPATION CONSTANTE DE L’AFSCA.

L’AFSCA est régulièrement informée de cas d’importation d’animaux de pays où la rage est présente. Elle réalise alors une enquête et prend les mesures nécessaires. Elle ne communique pas systématiquement sur ces cas, mais le fait en cas de risque important ou bien entendu en cas de confirmation.

Il y a quelques semaines, 7 chats venant du Maroc (pays où la rage est présente !) ont été introduits sur le territoire français, sans que ces animaux ne satisfassent aux règles sanitaires qui permettent de garantir la santé publique vis-à-vis de la rage. Deux de ces chats sont arrivés en Belgique. L’Agence a été avertie et a mené une enquête épidémiologique approfondie. Les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher une quelconque contamination et les autorités communales concernées ont été averties.
Compte tenu de la publicité faite à ce sujet et des questions qui nous étaient posées, il nous est apparu utile de vous informer à propos de ce cas particulier via notre newsletter.


Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler que si vous suspectez des introductions illégales  d’animaux en Belgique (carnets de vaccination douteux, âge irréaliste…), vous devez les notifier à votre Unité locale de Contrôle AFSCA (ULC, ex UPC).
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans la circulaire « Information demandée aux vétérinaires agréés lors de la constatation d’introduction illégale de chiens, chats ou furets »  (http://www.favv.be/productionanimale/animaux/circulaires/default.asp#A1064997).


En Belgique, nous sommes officiellement indemnes de rage depuis 2001 (bien que deux cas aient été détectés en 2007 et 2008 sur des chiens importés du Maroc justement). Depuis mars 2016, la vaccination contre cette maladie n’est plus obligatoire pour nos animaux de compagnie.
Nous vous encourageons à sensibiliser le cas échéant vos clients au risque « d’importer la maladie », avec tous les risques que cela représente pour eux notamment, si les conditions sanitaires officielles ne sont pas respectées. L’Agence réalisera une nouvelle campagne de sensibilisation avant la période de vacances.
Plus d’infos sur la maladie et les conditions à respecter pour les importations sur http://www.afsca.be/santeanimale/rage/.

 

FAVV-AFSCA La Direction « Santé des Animaux et Sécurité des Produits Animaux »
DG Politique de Contrôle – AFSCA

 

Copyright © 2017 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française