Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
19/04/2017 Version française en-dessous


VOGELGRIEP: OPHEFFEN VAN DE OPHOKREGELING VOOR PLUIMVEE VAN PROFESSIONELE HOUDERS

Minister van Landbouw Willy Borsus heft de laatste bijkomende maatregelen voor vogelgriep op. Professionele pluimveehouders moeten vanaf 20 april 2017 hun dieren niet meer ophokken.


Hoe is de situatie op dit ogenblik?

De afgelopen weken zijn er geen nieuwe besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus meer vastgesteld in ons land en in een straal van 250 km daarrond. Dit duidt erop dat dit hoogpathogene virus hier waarschijnlijk niet meer aanwezig is in wilde vogels. Het risico op besmetting in ons land is daardoor klein geworden, zodat alle in november 2016 genomen bijkomende preventieve maatregelen voor vogelgriep kunnen worden opgeheven.

Ter herinnering: in België zijn in de loop van februari en maart vijf besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld: een bij een hobbyhouder van siervogels in Lebbeke en vier bij wilde vogels in Oud-Heverlee, Huldenberg, Stokkem-Dilsen en Ottignies. In de ganse Europese Unie zijn sinds november 2016 meer dan 1.100 besmettingen op pluimveehouderijen, hobbyhouderijen en in dierparken vastgesteld. Daarnaast stierven duizenden wilde vogels na een besmetting met dit voor de meeste vogels erg agressieve virus. Er zijn op dit ogenblik nog enkele probleemgebieden elders in Europa, maar deze vormen geen onmiddellijk risico voor ons pluimvee en onze andere vogels.


Wat nu?

Door het stopzetten van de bijkomende voorzorgsmaatregelen moeten ook de professionele pluimveehouders hun dieren niet meer ophokken. Vanaf woensdag 20 april gelden nog enkel de gebruikelijke preventieve maatregelen om insleep van vogelgriep te vermijden.

Deze voorzorgsmaatregelen, alsook de regels die het ganse jaar door van kracht zijn bij verzamelingen en openbare markten met pluimvee en vogels, zijn terug te vinden op website van het FAVV:
- Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
- Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp


FAVV-AFSCA Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV


Dienst Crisispreventie en -beheer

GRIPPE AVIAIRE : LEVÉE DU CONFINEMENT POUR LES VOLAILLES DES DÉTENTEURS PROFESSIONNELS

Le Ministre de l’Agriculture Willy Borsus lève les dernières mesures de prévention contre la grippe aviaire. Les détenteurs professionnels de volailles ne doivent plus confiner leurs animaux à partir du 20 avril 2017.


Quelle est la situation actuelle ?

Aucune nouvelle contamination par la grippe aviaire du type H5N8 n’a été constatée ces dernières semaines en Belgique et dans un rayon de 250 km autour de nos frontières. Cela signifie que le virus hautement pathogène ne circule probablement plus chez les oiseaux sauvages dans cette vaste zone. Le risque de contamination en Belgique est ainsi devenu limité et les mesures supplémentaires de prévention prises en novembre 2016 peuvent donc être levées.


Pour rappel, la Belgique a connu en février et mars 5 contaminations par le virus H5N8 de la grippe aviaire : une chez un détenteur amateur d’oiseaux d’ornement à Lebbeke et 4 chez des oiseaux sauvages à Oud-Heverlee, Huldenberg, Dilsen-Stokkem et Ottignies. Dans l’Union européenne, depuis novembre 2016, plus de 1.100 contaminations ont été constatées dans les élevages avicoles professionnels et amateurs et dans des parcs zoologiques. Des milliers d’oiseaux sauvages sont en outre morts suite à une contamination par ce virus qui s’est montré très agressif pour la plupart des espèces d’oiseaux. Bien qu’il reste encore un certain nombre de zones problématiques ailleurs en Europe, cela ne présente plus directement un danger pour nos volailles et autres types d’oiseaux.


Et maintenant ?

Suite à la levée des mesures supplémentaires de prévention, les détenteurs professionnels de volailles ne doivent plus confiner leurs animaux. A partir du mercredi 20 avril 2017, seules les mesures habituelles de prévention destinées à empêcher l’introduction de la grippe aviaire seront d’application.

Ces mesures de prévention ainsi que les règles qui sont d’application pour les rassemblements et les marchés publics de volailles et d’oiseaux sont consultables sur le site internet de l’AFSCA :
- Toutes les informations concernant la grippe aviaire : www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/
- Pour les amateurs : www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/detenteursamateurs.asp
 

FAVV-AFSCA La Direction « Santé des Animaux et Sécurité des Produits Animaux »
DG Politique de Contrôle – AFSCA


Le Service Prévention et gestion de crises
 

Copyright © 2017 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française