Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
07/04/2017 Version française en-dessous


VOGELGRIEP: VERLENGEN VAN DE OPHOKREGELING VOOR PLUIMVEE VAN PROFESSIONELE HOUDERS

Minister van Landbouw Willy Borsus verlengt de voorzorgsmaatregelen voor vogelgriep met 10 dagen tot en met 19 april. Professionele pluimveehouders moeten zeker tot dan hun dieren nog ophokken.


Hoe is de situatie op dit ogenblik?

Het aantal besmettingen met vogelgriep bij wilde vogels neemt merkbaar af. Dit duidt erop dat het vogelgriepvirus minder en minder circuleert. Deze tendens is niet enkel merkbaar in ons land, waar de laatst vastgestelde besmettingen dateren van ongeveer 3 weken geleden, maar ook in een groter gebied rondom België. Er resten weliswaar nog een aantal probleemgebieden elders in Europa, waar nog wel geregeld uitbraken worden vastgesteld op pluimveehouderijen, maar het gaat dan meestal om besmettingen tussen pluimveehouderijen en minder om nieuwe besmettingen door wilde vogels.

Ter herinnering: in België zijn in de loop van februari en maart vijf besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld: een bij een hobbyhouder van siervogels in Lebbeke en vier bij wilde vogels in Oud-Heverlee, Huldenberg, Stokkem-Dilsen en Ottignies.


Wat houdt het verlengen van de maatregelen in?

Door het verlengen van de voorzorgsmaatregelen moeten de professionele pluimveehouders hun dieren nog zeker tot en met 19 april ophokken. Dit kan door de dieren op te sluiten, hetzij ze te houden onder netten, die direct contact met wilde vogels verhinderen. Er wordt nog steeds een uitzondering gemaakt voor loopvogels (struisvogels, nandoes, emoes, …): bij hen is het opsluiten of het houden onder netten niet meer verplicht, maar nog wel sterk aangeraden.

Alle houders, hobby en professioneel, moeten hun vogels en pluimvee nog steeds binnen of afgeschermd voederen en drenken.

Ten slotte blijft ook nog steeds het gebruiken van roofvogels bij de jacht verboden. Bij dit type activiteit is het risico op besmetting door wilde vogels nog steeds te groot.


Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:
- Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
- Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp


FAVV-AFSCA Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV


Dienst Crisispreventie en -beheer

GRIPPE AVIAIRE : PROLONGATION DU CONFINEMENT POUR LES VOLAILLES DES DÉTENTEURS PROFESSIONNELS

Le Ministre de l’Agriculture Willy Borsus prolonge les mesures de prévention contre la grippe aviaire de 10 jours, soit jusqu’au 19 avril inclus. Les détenteurs professionnels de volailles doivent encore confiner leurs animaux au moins jusque-là.


Quelle est la situation actuellement ?

Le nombre de contaminations par la grippe aviaire chez les oiseaux sauvages diminue sensiblement. Cela signifie que le virus de la grippe aviaire circule de moins en moins. Cette tendance est perceptible non seulement dans notre pays, où les dernières contaminations recensées remontent à environ 3 semaines, mais aussi dans une zone plus large autour de la Belgique. Bien qu’il reste un certain nombre de zones problématiques ailleurs en Europe où de nouveaux foyers sont encore régulièrement identifiés, cela concerne généralement des contaminations entre les exploitations avicoles et moins de nouvelles contaminations par les oiseaux sauvages.


Pour rappel, la Belgique a connu en février et mars 5 contaminations par le virus H5N8 de la grippe aviaire : une chez un détenteur amateur d’oiseaux d’ornement à Lebbeke et 4 chez des oiseaux sauvages à Oud-Heverlee, Huldenberg, Dilsen-Stokkem et Ottignies.


Que signifie la prolongation des mesures ?

Suite à la prolongation des mesures de prévention, les détenteurs professionnels de volailles doivent confiner leurs animaux au moins jusqu’au 19 avril inclus. Cela peut se faire en gardant les animaux dans un bâtiment fermé ou en les maintenant sous des filets qui empêchent tout contact direct avec des oiseaux sauvages. Une exception est faite pour les oiseaux coureurs (autruches, nandous, émeus, …) : le confinement n’est plus obligatoire bien que vivement recommandé.

Tous les détenteurs professionnels et amateurs doivent encore nourrir et abreuver leurs oiseaux et volailles à l’intérieur ou sous filets.

Enfin, l’utilisation de rapaces pour la chasse reste interdite. Lors de ce type d’activité, le risque de contamination par les oiseaux sauvages est encore jugé trop élevé.


L’ensemble des mesures est consultable sur le site internet de l’AFSCA :
- Toutes les informations concernant la grippe aviaire : www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/
- Pour les amateurs : www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/detenteursamateurs.asp
 

FAVV-AFSCA La Direction « Santé des Animaux et Sécurité des Produits Animaux »
DG Politique de Contrôle – AFSCA


Le Service Prévention et gestion de crises
 

Copyright © 2017 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française