Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
17/02/2017 Version française en-dessous


FRANKRIJK HEEFT EEN HAARD VAN BLAUWTONG SEROTYPE 8 BEVESTIGD IN HET “DEPARTEMENT DU NORD”

Frankrijk heeft deze donderdag een haard van blauwtong serotype 8 bevestigd in de gemeente Estourmel (Département du Nord) op ongeveer 40 km van de grens met de provincie Henegouwen.

Aangezien de vector van blauwtong momenteel niet actief is, heeft het FAVV besloten om in België nog geen beperkingsgebied af te bakenen. Dit zal pas gebeuren indien er nieuwe besmettingen opduiken die aantonen dat het virus actief circuleert nabij onze grens.

Een beperkingsgebied betekent dat herkauwers een dergelijk gebied pas mogen verlaten na vaccinatie of nadat door laboratoriumanalyses aangetoond is dat ze immuun of niet besmet zijn. Drachtige dieren moeten voor de dekking of inseminatie gevaccineerd of getest zijn geweest. Voor slachtdieren gelden soepelere voorwaarden.

Ter herinnering, vaccinatie is het enige doeltreffende middel om herkauwers te beschermen tegen een besmetting met blauwtong.

VACCINATIE TEGEN BLAUWTONG IN 2017
Herinnering aan de informatie die werd meegegeven in de newsletter van 18 januari:

De Minister van Landbouw Willy Borsus heeft groen licht gegeven om de huidige voorraad vaccin aan te vullen.

Het Sanitair Fonds stelt dus voldoende vaccins ter beschikking om in 2017 de vaccinatie van onze hele veestapel tegen blauwtong serotype 8 (FCO8) uit te voeren.

Het FAVV raadt vaccinatie sterk aan omdat de dreiging vanuit Frankrijk er zeker niet minder op geworden is. Het risico bestaat immers nog altijd dat het virus ook bij ons opduikt en zal het hoogst zijn op het einde van de lente of tijdens deze zomer.

Een correct gevaccineerd dier is beschermd tegen een besmetting. Het dier zal ook, eens er beperkingsgebieden in België moeten afgebakend worden omdat er besmettingen bij ons of vlakbij onze grens opduiken, vanuit zo’n beperkingsgebied verhandeld kunnen worden naar ziektevrij gebied. Deze verplaatsingsmogelijkheid zal er niet zijn voor een dier dat niet gevaccineerd is of waarvan de vaccinatie niet gecertificeerd is door de dierenarts die de vaccinatie heeft uitgevoerd!

Wie wil vaccineren, moet zeker niet op dat moment wachten, maar de vaccinatie in de komende weken uitvoeren op het moment dat alle dieren nog op stal staan. Op die manier kan de vaccinatie worden uitgevoerd onder de beste omstandigheden.
De vaccinatie beschermt het dier voor minstens één jaar. Dieren die deze winter gevaccineerd worden, zullen dus gedurende het volledige beweidingsseizoen beschermd zijn wanneer de knijten die het virus verspreiden actief zijn.

De modaliteiten van de vaccinatiecampagne zijn dezelfde als in 2016. Het Sanitair Fonds stelt het vaccin nog steeds gratis ter beschikking. Een veehouder die zijn dieren wil vaccineren, moet zijn dierenarts aanspreken. Deze kan de benodigde vaccins putten uit de voorraad die hij nog ter beschikking heeft of nieuw vaccin bestellen via zijn gebruikelijke groothandelaar-verdeler. De toediening van het vaccin mag niet gedelegeerd worden aan de veehouder, de dierenarts moet de vaccinatie zelf uitvoeren.

Na elke toediening van vaccin, dient de dierenarts de toegediende doses in Sanitel (via Veeportaal) te registreren. Deze registratie is absoluut noodzakelijk, niet alleen om het gebruik van het ter beschikking gestelde vaccin te rechtvaardigen, maar ook om de voorraad die in België nog beschikbaar is en de bij de fabrikant aan te kopen hoeveelheden correct te kunnen inschatten. Daarbij moet een goed evenwicht gevonden worden tussen enerzijds het beschikken over een voldoende grote voorraad en anderzijds een zo klein mogelijk verlies van vaccin doordat doses niet kunnen opgebruikt worden voor het verstrijken van de vervaldatum. Het FAVV gaat daarom bij het valideren van nieuwe bestellingen steeds na of een dierenarts de reeds geleverde doses correct heeft gebruikt en geregistreerd. Aangezien er een voldoende grote voorraad aan vaccin is om elke bestelling binnen de 5 werkdagen af te werken, is het niet meer nodig dat een dierenarts zelf een grote voorraad vaccin aanlegt.
Het FAVV zal daarom enkel een nieuwe bestelling goedkeuren, indien de dierenarts meer dan 80% van de reeds geleverde doses al toegediend en geregistreerd heeft!

Het FAVV voert ook controles uit bij de dierenartsen.

Indien de doses die werden toegediend in 2016 nog niet geregistreerd zijn, dan de dierenarts dit nog altijd doen in Sanitel. Het is nog niet te laat !

In geval van problemen of vragen, kunt u steeds terecht op het adres vaccin@favv.be.

Ondertussen is ook de winterscreening op onze rundveehouderijen gestart. Daarbij worden voor blauwtong telkens 10 dieren van 500 niet-gevaccineerde bedrijven (op basis van de geregistreerde gegevens) bemonsterd om de situatie voor BTV8 in ons land correct te kunnen inschatten. Het is belangrijk dat de dierenarts enkel niet-gevaccineerde dieren uit de twee juiste leeftijdsgroepen (12 tot 24 maanden en 24 tot 60 maanden) bemonstert. Als er aangekochte dieren in de te bemonsteren groep zitten, is het dus goed uitkijken dat deze niet gevaccineerd werden voor de aankoop! Indien de dieren die geselecteerd zijn in deze bedrijven al gevaccineerd werden en dit niet werd gerapporteerd in Sanitel, dan dient de dierenarts de registratie van de vaccinatiegegevens in orde te brengen en dit te melden aan vaccin@favv.be. De monsterneming voor blauwtong dient dan niet te gebeuren.


FAVV-AFSCA Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV


Dienst Crisispreventie en -beheer
LA FRANCE A CONFIRMÉ UN FOYER DE FIÈVRE CATARRHALE OVINE DE SÉROTYPE 8 DANS LE DÉPARTEMENT DU NORD

Ce jeudi, la France a confirmé un foyer de fièvre catarrhale ovine [FCO] de sérotype 8 dans la commune d’Estourmel (Département du Nord), à environ 40 km de la frontière avec la province de Hainaut.

Compte-tenu de la période d’inactivité vectorielle actuelle, l’AFSCA a décidé de ne pas encore délimiter de zone réglementée en Belgique. Cela ne sera le cas que si de nouvelles infections viennent montrer que le virus a circulé activement dans la région frontalière ou s’il venait à apparaître en Belgique.

Une zone réglementée implique qu’un ruminant ne peut quitter cette zone qu’après avoir été vacciné ou après qu’il ait été démontré au moyen d’analyses de laboratoire qu’il est immunisé et n’est pas contaminé. Un animal en gestation doit avoir été vacciné ou analysé avant la saillie ou l’insémination. Des conditions plus souples s’appliquent aux animaux destinés à l’abattage.

Pour rappel, la vaccination est le seul moyen efficace pour protéger les ruminants contre une infection par le virus de la FCO.

VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE CATARRHALE OVINE EN 2017
Rappels de quelques informations qui avaient été transmises par newsletter le 18 janvier :

Le Ministre de l’Agriculture Willy Borsus a donné son feu vert pour compléter le stock actuel.

Le Fonds sanitaire met donc suffisamment de vaccins à disposition pour réaliser en 2017 la vaccination de tout notre cheptel contre le sérotype 8 de la fièvre catarrhale ovine (FCO8).

L’AFSCA encourage fortement la vaccination puisque la menace venant de France n’a pas du tout diminué. Le risque existe en effet toujours autant de voir le virus apparaître chez nous également, et sera maximal fin de printemps ou cet été.

Un animal correctement vacciné sera protégé contre la maladie. Il pourra aussi être commercialisé vers les zones libres si des zones réglementées devaient être délimitées en Belgique, soit suite à une circulation virale trop proche de notre frontière, soit suite à la découverte du virus chez nous. Cette possibilité de déplacement ne sera pas possible pour un animal qui n’aura pas été vacciné ou dont la vaccination n’aura pas été certifiée par le vétérinaire qui l’a effectuée !

Celui qui veut vacciner ne doit certainement pas attendre jusqu’à ce moment-là, mais réaliser la vaccination dans les semaines qui viennent, au moment où tous les animaux sont encore à l’étable, afin qu’elle puisse être réalisée dans des circonstances plus favorables.
La vaccination protège l’animal pour au moins un an. Les animaux vaccinés cet hiver seront donc protégés pendant toute la saison de pâturage à venir, quand les culicoides qui dispersent le virus seront actifs.

Les modalités de la campagne de vaccination sont les mêmes qu’en 2016. Le Fonds sanitaire met à disposition le vaccin encore gratuitement. Un éleveur qui veut vacciner ses animaux peut contacter son vétérinaire. Celui-ci pourra soit utiliser des doses du stock qu’il a toujours en sa possession, soit à nouveau commander des doses chez son grossiste-répartiteur habituel. L’administration du vaccin ne peut pas être déléguée au détenteur, le vétérinaire devra donc toujours réaliser la vaccination lui-même.

Après chaque administration, le vétérinaire doit encoder dans Sanitel (via Cerise) les doses administrées. Cet encodage est particulièrement important, notamment pour justifier de l’utilisation des doses mises à disposition et pour évaluer les quantités de vaccins disponibles en Belgique et donc nous permettre d’évaluer au mieux les quantités à commander auprès du fabriquant. Nous devons en effet trouver le juste équilibre permettant de disposer de vaccins en suffisance et d’éviter tout gaspillage lié à un stock qui ne serait pas utilisé avant la date de péremption. C’est pour cette raison que l’AFSCA contrôle, chaque fois qu’une commande est envoyée, si le vétérinaire a correctement utilisé et enregistré les doses qui lui ont déjà été livrées. Etant donné que le stock actuel permet de répondre à toute demande de vaccins dans les 5 jours ouvrables, un vétérinaire ne doit plus détenir lui-même un stock de vaccins important.
Dorénavant, l’AFSCA validera une nouvelle commande de vaccins uniquement quand le vétérinaire aura déjà administré et enregistré au moins 80% des doses qui lui ont déjà été livrées !
Des contrôles sont également effectués par l’AFSCA chez les vétérinaires.

Si des doses administrées en 2016 n’ont pas encore été enregistrées, le vétérinaire peut toujours le faire, Sanitel le permet, il n’est jamais trop tard !

En cas de problèmes ou questions, vous pouvez contacter l’adresse mail vaccin@afsca.be!

Entretemps, le monitoring hivernal organisé dans nos élevages bovins a été lancé. Pour la fièvre catarrhale, il est prévu de prélever 10 animaux dans chacun des 500 troupeaux non vaccinés, sélectionnés (sur base des encodages) pour évaluer correctement la situation en Belgique. Il est important que le vétérinaire ne prélève que des animaux non vaccinés des 2 bonnes catégories d’âge (12 à 24 mois et 24 à 60 mois).
Si des animaux achetés sont inclus dans le groupe à prélever, il faut bien vérifier que ceux-ci n’ont pas été vaccinés avant d’avoir été rajoutés au troupeau !
Si les animaux sélectionnés dans ces exploitations ont été vaccinés, et donc sans que cela n’ait été renseigné dans Sanitel, le vétérinaire doit régulariser la situation par rapport à l’encodage et le signaler à vaccin@afsca.be. Dans ce cas, les prélèvements pour la fièvre catarrhale ne devront pas être réalisés.


FAVV-AFSCA La Direction « Santé des Animaux et Sécurité des Produits Animaux »
DG Politique de Contrôle – AFSCA


Le Service Prévention et gestion de crises

 

Copyright © 2016 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française