Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
01/02/2017 Version française en-dessous


VOGELGRIEPVIRUS H5N8 VASTGESTELD IN BELGIË


Op 1 februari 2017 werd het H5N8 vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke. Het hoog pathogeen karakter van deze stam moet nog bevestigd worden. Ten gevolge deze situatie zullen de verplichte preventieve maatregelen tegen vogelgriep verder versterkt worden.

Vanaf donderdagmiddag zal alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) moeten worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden.
Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, evenals de markten worden verboden.

Gezien het niet om professioneel gehouden pluimvee, maar om siervogels gaat, wordt er enkel een bufferzone van 3 km zone rond de betrokken plaats afgebakend. Hierin liggen geen professionele pluimveehouderijen. In deze zone is alle vervoer van pluimvee, vogels en broedeieren verboden. Iedereen in deze zone die pluimvee heeft, moet binnen de 48h een inventaris overmaken aan de burgemeester.

Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Sociale Integratie: “Het virus dat al enkele maanden onze buurlanden teistert, is nu ook in België aangetroffen. Voorlopig is de professionele sector niet getroffen. Nochtans moeten we zeer waakzaam blijven. De nauwgezette opvolging van de bioveiligheidsmaatregelen is daarom van primordiaal belang zodat dit een geïsoleerd geval kan blijven”.

Ter herinnering: sinds 10 november 2016 is een periode van verhoogd risico van kracht op het ganse grondgebied en zijn de preventiemaatregelen tegen vogelgriep versterkt. Deze maatregelen zijn nog steeds van kracht:

  • Pluimvee van geregistreerde pluimveebedrijven (professionelen) moeten opgehokt of afgeschermd worden om zo het contact met wilde vogels te vermijden.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

We willen alle houders van pluimvee herinneren aan het belang om onmiddellijk een dierenarts te contacteren wanneer ze een verhoogde sterfte in hun toom opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte.

Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

U vindt alle informatie op http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/

 

FAVV-AFSCA

Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV

Dienst Crisispreventie en -beheer


LE VIRUS H5N8 IDENTIFIE EN BELGIQUE

Ce 01 février 2017, le virus H5N8 de la grippe aviaire a été identifié chez un détenteur hobbyiste (amateur) dans la commune de Lebbeke. Le caractère hautement pathogène de cette souche doit encore être confirmé. Suite à cette situation, les mesures de prévention obligatoires contre la grippe aviaire sont encore renforcées.

Dès ce jeudi midi, toutes les volailles, y compris les ratites, et autres oiseaux captifs des professionnels et des amateurs doivent être confinés ou protégés (filets) de façon à éviter les contacts avec les oiseaux sauvages.
Tous les rassemblements de volailles et autres oiseaux captifs ainsi que les marchés sont interdits.

Etant donné qu’il ne s’agit pas d’animaux détenus par un professionnel mais d’oiseaux d’ornement, seule une zone tampon d’un rayon de 3 km est délimitée autour du site. Il n’y a pas d’exploitations professionnelles de volailles dans cette zone, où le transport de volailles, d’oiseaux et d’œufs à couver est interdit. Tout détenteur de volailles doit envoyer un inventaire à la commune dans les 48h.

Willy Borsus, Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture et de l'Intégration sociale : « Le virus qui touche fortement les pays voisins depuis plusieurs mois atteint désormais la Belgique. A ce stade, le secteur professionnel n’est pas touché, mais nous devons rester très vigilants. La stricte application des mesures de biosécurité est capitale pour que ce cas reste isolé ».

Pour rappel, depuis le 10 novembre 2016, une période de risque accru est d’application sur tout le territoire et les mesures de prévention avaient déjà été renforcées. Ces mesures sont toujours d’application :

  • Les volailles d’exploitations avicoles enregistrées (professionnelles) doivent être confinées ou protégées de façon à éviter les contacts avec les oiseaux sauvages.
  • Le nourrissage et l’abreuvement des volailles et des autres oiseaux captifs doit se faire à l’intérieur ou de façon à rendre impossible le contact avec les oiseaux sauvages.
  • Il est interdit d’abreuver les volailles et les autres oiseaux captifs avec de l’eau de réservoirs d’eaux de surface ou l’eau de pluie accessibles aux oiseaux sauvages, à moins que cette eau ne soit traitée pour garantir l’inactivation des virus éventuels.

Nous rappelons à tous les détenteurs de volailles qu’il est important qu’ils contactent leur vétérinaire s’ils constatent une mortalité élevée dans leur cheptel ou tout autre symptôme de maladie.
Le consommateur n’encourt aucun risque. La viande et les œufs de poules peuvent être consommés en toute sécurité.

Vous trouverez toutes les informations sur http://www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/

FAVV-AFSCA

La Direction « Santé des Animaux et Sécurité des Produits Animaux »
DG Politique de Contrôle – AFSCA

Le Service Prévention et gestion de crises


 

Copyright © 2016 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française