Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
04/10/2016 Version française en-dessous


VERHOOGDE WAAKZAAMHEID VOOR RUNDERTUBERCULOSE: VASTSTELLING VAN EEN EERSTE HAARD IN 2016

Op 30 september werd een eerste haard van rundertuberculose in 2016 bevestigd op een melkveebedrijf in de provincie Henegouwen, na vaststelling van verdachte letsels bij een melkkoe in het slachthuis. Dit bedrijf werd officieel tot haard verklaard.

De betrokken melkkoe was geboren in 2009 en verbleef op het beslag sinds augustus 2013. De sterk verdachte letsels waren positief voor Mycobacterium bovis bij microscopisch onderzoek na een speciale kleuring, bij een directe PCR op aangetaste organen en bij de cultuur met verdere identificatie van de geïsoleerde kiem. Bijkomend werd nog een jonge vaars via labo onderzoek positief bevonden voor rundertuberculose. Ondertussen werd een algemene vergelijkende staltuberculinatie op dit bedrijf uitgevoerd. Hierbij vertoonden een groot aantal runderen positieve en twijfelachtige reacties. Er zal een algemene afslachting van alle dieren worden uitgevoerd.

Het epidemiologisch onderzoek en de daaruit volgende tracering loopt op dit moment om alle contactbeslagen van deze haard te identificeren. Op deze beslagen zal ook een staltuberculinatie worden uitgevoerd. In afwachting van de resultaten van deze tuberculinaties wordt het officieel tuberculose vrij (T3) statuut van de betrokken beslagen opgeschort. Dit betekent dat geen runderen het bedrijf mogen verlaten, tenzij met een vrijgeleide van de Provinciale Controle-eenheid naar het slachthuis. De melk van contactbedrijven met opgeschort tuberculosestatuut mag zonder beperkingen worden opgehaald. De maatregelen op contactbeslagen en de haard worden in detail beschreven op http://www.favv.be/dierengezondheid/tuberculose/

Het Voedselagentschap zal alle nodige maatregelen nemen om een spreiding van de ziekte te voorkomen.

België blijft op Europees niveau vrij van tuberculose en wil dit statuut ook behouden. Het detecteren van een sporadische uitbraak zoals in dit geval brengt het vrije statuut niet in gevaar.
Het FAVV wijst op het belang van een correcte uitvoering van de tuberculinaties.


FAVV-AFSCA Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV
VIGILANCE ACCRUE POUR LA TUBERCULOSE BOVINE : UN PREMIER FOYER DÉCOUVERT EN 2016

Le 30 septembre, un premier foyer de tuberculose bovine a été confirmé en 2016 dans une exploitation laitière en province du Hainaut, après constatation de lésions suspectes d’une vache laitière à l'abattoir. Cette exploitation a officiellement été déclarée foyer.

La vache laitière concernée est née en 2009 et appartenait au troupeau depuis août 2013. Les lésions fortement suspectes étaient positives pour Mycobacterium bovis lors d’un examen microscopique après une coloration spéciale, lors d’une analyse directe par PCR d’organes atteints et à la culture avec identification de la bactérie isolée. Une génisse de l’exploitation a également été analysée et diagnostiquée positive à la tuberculose au laboratoire. Entre-temps une tuberculination comparative générale a été réalisée à cette exploitation. Une grande partie de bovins avec réactions positives et douteuses ont été constatés. Un abattage total des animaux sera exécuté.

L’enquête épidémiologique et le retraçage subséquent sont en cours pour identifier toutes les exploitations de contact. Une tuberculination d’étable devra être réalisée dans ces troupeaux. Dans l’attente des résultats des tuberculinations, le statut T3 « Officiellement indemne de tuberculose » des exploitations sus-citées va être suspendu. Cela signifie qu’aucun bovin ne pourra quitter l’élevage, excepté vers l’abattoir et accompagné d’un sauf-conduit de l’Unité Provinciale de Contrôle. Le lait des exploitations de contact dont le statut tuberculose est suspendu pourra cependant être collecté. Les mesures en place dans les troupeaux de contact et les foyers sont rappelées en détail sur le site Internet de l’AFSCA : http://www.afsca.be/santeanimale/tuberculose/

L’Agence alimentaire prendra les mesures nécessaires pour éviter la propagation de la maladie.

La Belgique demeure à ce jour officiellement indemne de tuberculose au niveau européen et souhaite conserver ce statut, que la découverte de cas « sporadiques » comme actuellement ne remet pas en cause. L’Agence alimentaire insiste sur l’importance d’effectuer les tuberculinations correctement.


FAVV-AFSCA La Direction « Santé des Animaux et Sécurité des Produits Animaux »
DG Politique de Contrôle – AFSCA
 
 

Copyright © 2016 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française