Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
28/09/2016 Version française en-dessous


GEVAL VAN BLAUWTONG SEROTYPE 8 BEVESTIGD IN HET DEPARTEMENT MEUSE (FRANKRIJK)

Frankrijk heeft deze week een geval van blauwtong serotype 8 bevestigd in het departement Meuse, op ca. 85 km van de grens met de provincie Luxemburg. Dit rund is dit seizoen voorlopig de enige gekende besmetting op minder dan 200 km van onze grens. In tegenstelling tot de centrale en oostelijke regio’s in Frankrijk, waar het virus opnieuw volop circuleert – de grote meerderheid van de ondertussen meer dan 100 nieuwe besmettingen situeren zich daar – is het in het noorden dus nog niet duidelijk of het virus al actief door besmette vectoren wordt verspreid.

Het FAVV heeft daarom samen met de Luxemburgse overheid besloten om nog geen beperkingsgebied af te bakenen in België of Luxemburg. Dit zal pas gebeuren indien er in de komende weken voldoende nieuwe besmettingen opduiken die aantonen dat het virus actief circuleert bij onze grens. Herkauwers mogen zo’n beperkingsgebied pas verlaten na vaccinatie of nadat door laboratoriumanalyses aangetoond is dat ze immuun of niet besmet zijn. Drachtige dieren moeten voor de dekking of inseminatie gevaccineerd of getest zijn geweest. Voor slachtdieren gelden soepelere voorwaarden.

Zoals aangegeven in eerdere nieuwsbrieven, is vaccinatie de enige efficiënte manier om herkauwers te beschermen tegen besmetting. De voorraad vaccin, die het Sanitair Fonds in het voorjaar heeft aangekocht en die het kosteloos ter beschikking stelt van de dierenartsen, is voldoende groot om de ganse veestapel te vaccineren. Op dit ogenblik hebben de dierenartsen reeds meer dan 1,65 miljoen doses bij runderen en meer dan 170.000 doses bij schapen toegediend (op basis van de tot op heden in Sanitel geregistreerde vaccinaties).

Het Sanitair Fonds en de overheid hebben ondertussen met de vertegenwoordigers van de landbouwsector beslist om een aanbesteding voor een bijkomende aankoop van vaccin op te starten, zodat de voorraad vaccin kan aangevuld worden en er voortdurend voldoende vaccin ter beschikking is, en onze veestapel in 2017 desgewenst opnieuw kan gevaccineerd worden.

Het FAVV herinnert nogmaals aan het grote belang van een goed toezicht voor blauwtong en roept alle dierenartsen en veehouders op om alert te zijn voor deze ziekte. Op dit ogenblik wordt blauwtong als volgt opgespoord in ons land:

  • Bij een klinische verdenking dient de dierenarts serum en niet gestold bloed van maximum 3 verdachte dieren voor onderzoek over te maken aan DGZ of ARSIA.
  • Indicaties van blauwtong (o.a. foeti met hydro-encefalie), die in het kader van het abortusprotocol door DGZ of ARSIA worden opgemerkt, worden systematisch onderzocht op de aanwezigheid van het virus.
  • Ten slotte wordt ook de insleep van virus door dieren, die afkomstig zijn uit een besmet gebied elders in de EU, systematisch onderzocht. Alle aangevoerde dieren moeten daarbij binnen de 2 werkdagen worden bemonsterd (serum en niet gestold bloed) voor een onderzoek bij DGZ of ARSIA.

Deze laboratoriumonderzoeken worden door het FAVV bekostigd. Enkel de monsterneming is dus ten laste van de veehouder.
Tot op heden zijn alle in het kader van dit toezicht in ons land uitgevoerde analyses gunstig.

Meer informatie is terug te vinden op de website: www.favv.be/dierengezondheid/bluetongue/

De Directie “Dierengezondheid en veiligheid van dierlijke producten” en de Crisiscel van het FAVV

 

LA FRANCE A CONFIRMÉ UN CAS DE FIÈVRE CATARRHALE OVINE DE SÉROTYPE 8 DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEUSE

Cette semaine, la France a confirmé un cas de fièvre catarrhale ovine de sérotype 8 dans le département de la Meuse, à environ 85 km de la frontière avec la province de Luxembourg. Ce bovin est actuellement la seule contamination de cette saison à moins de 200 km de la frontière. Contrairement aux régions du centre et de l’est de la France où le virus  a déjà repris pleinement son activité – la vaste majorité des plus de 100 nouvelles infections de cet été y est située – il n’apparaît pas encore dans le nord que le virus s’y disperse déjà activement par les vecteurs infectés.

C’est pourquoi l’AFSCA et les autorités luxembourgeoises ont décidé de ne pas encore délimiter une zone réglementée, ni en Belgique ni au Luxembourg. Cela ne sera le cas que si de nouvelles infections dans les semaines qui viennent montrent que le virus circule activement dans la région frontalière. Un ruminant ne peut quitter une telle zone réglementée qu’après avoir été vacciné ou après qu’il ait été démontré au moyen d’analyses de laboratoire qu’il est immunisé ou n’est pas contaminé. Un animal en gestation doit avoir été vacciné ou analysé avant la saillie ou l’insémination. Des conditions plus souples s’appliquent aux animaux destinés à l’abattage.

Comme déjà indiqué dans les newsletters précédentes, la vaccination est le seul moyen efficace pour protéger les ruminants contre une infection. Le stock de vaccins, acheté par le Fonds sanitaire ce printemps et mis à disposition des vétérinaires gratuitement, suffit pour vacciner l’ensemble du cheptel belge. Actuellement, les vétérinaires ont déjà administré plus de 1,65 millions de doses chez les bovins et plus de 170.000 doses chez les ovins (selon les vaccinations enregistrées aujourd’hui dans Sanitel).

Le Fonds sanitaire, les Autorités et les représentants du secteur agricole ont entretemps décidé de lancer un marché publique pour l’achat de vaccins supplémentaires, l’objectif étant d’alimenter notre stock et de disposer en permanence de vaccins. Ainsi en 2017, notre cheptel pourra, le cas échéant, à nouveau être vacciné.

L’AFSCA rappelle une fois de plus l’importance d’une bonne surveillance pour la fièvre catarrhale ovine et demande aux détenteurs et vétérinaires d’être vigilants par rapport à cette maladie. Actuellement, la maladie est dépistée comme suit :

  • Lors de suspicion clinique, le vétérinaire doit envoyer à l’ARSIA ou à la DGZ du sérum et du sang non coagulé de maximum 3 animaux suspects en vue d’une analyse de laboratoire.
  • Si l’ARSIA ou la DGZ observent dans le cadre du protocole d’avortement des indications de la fièvre catarrhale ovine (p.ex. un fétus avec hydroencéphalie), la présence du virus est systématiquement recherchée.
  • Finalement, l’introduction du virus par des animaux issus de zones contaminés ailleurs en UE est également systématiquement dépistée. A cette fin, des prélèvements (sérum et sang non coagulé) doivent être réalisés sur tous ces animaux endéans les 2 jours ouvrables qui suivent leur arrivée en Belgique en vue d’une analyse par l’ARSIA ou la DGZ.

Ces analyses sont toutes financées par l’AFSCA. Le détenteur doit uniquement payer le prélèvement du vétérinaire.
Toutes les analyses réalisées à ce jour dans le cadre de cette surveillance en Belgique se sont avérées négatives.

Vous trouvez plus d’information sur le site web: www.favv.be/santeanimale/fievrecatarrhale/

La Direction « Santé animale et Sécurité des Produits animaux » et la Cellule de crise de l’AFSCA

 


RAPPEL : UN CADASTRE POUR LES VÉTÉRINAIRES !
RAPPEL : UN CADASTRE POUR LES VÉTÉRINAIRES ! 

 

Copyright © 2016 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française