Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
02/09/2016 Version française en-dessous


NIEUW KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE VOORSCHRIFTEN VOOR DE NATIONALE HANDEL, HET HANDELSVERKEER EN DE INVOER VAN SPERMA, EICELLEN EN EMBRYO’S VAN PAARDACHTIGEN

Op 18 augustus 2016 werd het KB van 22 juni 2016 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen gepubliceerd. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017 en zal het ministerieel besluit van 31 augustus 1993 (1) vervangen.

 

Dit KB bepaalt de voorwaarden voor het handelsverkeer van paardensperma, -eicellen en -embryo’s en voor de erkenning van sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams die dergelijke producten in het handelsverkeer (intra-EU) brengen. Voor deze centra en teams, die reeds onderworpen zijn aan de Europese wetgeving hieromtrent, verandert er niets ten opzichte van de huidige situatie.

 

Daarnaast worden met dit KB voor het eerst ook voorwaarden opgelegd aan de nationale handel van paardensperma, -eicellen en –embryo’s en aan de sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams die deze producten enkel op de Belgische markt verhandelen. Deze centra en teams zullen vanaf 1 januari 2017 moeten beschikken over een toelating van het FAVV.

 

Tenslotte bevat het KB ook voorwaarden voor hengsten die merries van een andere eigenaar natuurlijk dekken. Deze hengsten zullen vanaf 2017, bij de start van het fokseizoen of voorafgaand aan de eerste dekking, een laboratoriumonderzoek moeten ondergaan waaruit blijkt dat zij geen drager zijn van Taylorella equigenitalis, de bacterie die besmettelijke baarmoederontsteking bij paarden (CEM) veroorzaakt.

Meer informatie vindt u op de FAVV-website of in de omzendbrief hieromtrent. Voor al uw vragen kan u ook steeds terecht bij uw PCE.

(1) Ministerieel besluit van 31 augustus 1993 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van dieren, sperma, eicellen en embryo's van soorten waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke reglementering is opgesteld, als bedoeld in bijlage III, A, van het koninklijk besluit van 31 december 1992 betreffende de veterinaire en zoötechnische controles, die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer van sommige levende dieren en producten.NOUVEL ARRÊTÉ ROYAL RELATIF AUX CONDITIONS POUR LE COMMERCE NATIONAL, LES ÉCHANGES ET LES IMPORTATIONS DE SPERME, DES OVULES ET DES EMBRYONS D'ÉQUIDÉS.

Le 18 août 2016, l'arrêté royal du 22 juin 2016 définissant les conditions de police sanitaire régissant le commerce national, les échanges et les importations de sperme, des ovules et des embryons d'équidés et définissant les conditions pour les centres de collecte et de stockage de sperme, les équipes de collecte et de production d'embryons et les conditions applicables aux équidés donneurs a été publié. Cet arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2017 et remplacera l’arrêté ministériel du 31 août 1993 (1).

 

Cet AR fixe les conditions pour les échanges de sperme, des ovules et des embryons équin(e)(s) et pour l’agrément des centres de collecte et de stockage de sperme et des équipes de collecte et de production d'embryons qui font des échanges (intra-UE) de ces produits. Pour ces centres et ces équipes, qui sont déjà soumis(es) à la législation européenne, rien ne change par rapport à la situation actuelle.

 

Cet AR fixe également, et c’est nouveau, des conditions pour le commerce national de sperme, des ovules et des embryons équin(e)(s) et pour les centres de collecte et de stockage de sperme et des équipes de collecte et de production d'embryons qui commercialisent ces produits uniquement au marché belge. A partir du 1er janvier 2017, ces centres et ces équipes devront disposer d’une autorisation de l’AFSCA.

 

Enfin, l’AR contient également des conditions pour les étalons qui font de la monte naturelle de juments d'un autre propriétaire. A partir de 2017, ces étalons devront être soumis chaque année, au début de la saison de reproduction ou préalablement à la première monte, à un test de dépistage afin de prouver qu'ils sont exempts de Taylorella equigenitalis, le germe provoquant la métrite contagieuse équine (CEM).

 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site web de l’AFSCA ou la circulaire relative à ce sujet. Pour toute question, vous pouvez également vous adresser à votre UPC.

(1) Arrêté ministériel du 31 août 1993 arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits.RAPPEL : UN CADASTRE POUR LES VÉTÉRINAIRES !
RAPPEL : UN CADASTRE POUR LES VÉTÉRINAIRES ! 

 

Copyright © 2016 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française