Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
20/07/2016 Version française en-dessous


STAND VAN ZAKEN VAN DE VACCINATIECAMPAGNE TEGEN BLAUWTONG

Vorige week heeft de Spaanse producent in het kader van de vrijwillige vaccinatiecampagne tegen blauwtong de laatste 1,4 miljoen doses van het vaccin voor rundvee geleverd aan het Sanitair Fonds. Hiermee is de bestelling voor 4,8 miljoen doses voor rundvee en 400.000 doses voor schapen volledig uitgevoerd. Dit aantal laat toe om onze ganse veestapel te vaccineren. Het Voedselagentschap heeft ondertussen meer dan 3.000.000 doses verdeeld naar de dierenartsen. Daarmee werden tot op heden 850.000 runderen en 100.000 schapen en geiten tweemaal gevaccineerd (schattingen op basis van de registraties door de dierenartsen). Dit betekent dat ongeveer een derde van de veestapel beschermd is tegen een besmetting met blauwtong serotype 8.

Het Voedselagentschap herinnert eraan dat dit BTV8-virus hetzelfde virus is dat in 2006 en 2007 voor veel gezondheidsproblemen en verliezen heeft gezorgd, zowel bij schapen als bij runderen. De enige efficiënte manier om herkauwers te beschermen is door ze te vaccineren. Begin hier tijdig aan: een vaccinatie is immers maar compleet nadat 2 doses zijn toegediend met 3 weken tussentijd; het dier is pas volledig beschermd 3 tot 4 weken na de 2de dosis!

In Frankrijk, waar het BTV8-virus in de zomer van vorig jaar opnieuw is opgedoken, werden ondertussen meer dan 280 uitbraken vastgesteld. Het beperkingsgebied, dat rond deze uitbraken is afgebakend, beslaat reeds meer dan 80% van het land en komt tot aan de Belgische grens in de provincie Luxemburg. De meest nabijgelegen uitbraak ligt op ca. 160 km van ons land. Zoals verwacht, is de situatie in de afgelopen maanden niet gewijzigd. Dit komt omdat de vectorpopulatie na de winter enkele maanden tijd nodig heeft om zich opnieuw te ontwikkelen. De ziekte zal zich wellicht pas in de loop van de komende weken opnieuw beginnen verspreiden in de richting van ons land. De enkele nieuwe uitbraken, die in de afgelopen maand in Frankrijk werden vastgesteld, wijzen alvast in die richting. Het risico is dan ook reëel dat het virus, zoals de experts het vorig jaar voorspeld hebben, binnenkort ons land bereikt.

Van zodra een nieuwe uitbraak dichter dan 150 km van de grens opduikt, zal, zoals vastgelegd in de Europese regelgeving, het beperkingsgebied ook een deel van België omvatten. Dat zal ook gebeuren wanneer het virus in de loop van de zomer of het najaar onze veestapel zou besmetten.

Het Voedselagentschap en de vertegenwoordigers van de sector hebben afgesproken dat in dat geval het ganse land meteen als beperkingsgebied zal ingekleurd worden. Deze aanpak is bedoeld om het verplaatsen van herkauwers binnen België mogelijk te maken, zonder dat daarbij bijzondere voorwaarden nodig zijn. De handel naar de buurlanden Nederland, Duitsland en Luxemburg, en naar andere vrije landen in de EU zal daarentegen wel aan voorwaarden onderworpen zijn. Enkel gevaccineerde herkauwers worden immers als veilige dieren beschouwd en kunnen na de nodige certificering zonder problemen het beperkingsgebied verlaten. Niet-gevaccineerde dieren zullen daarentegen enkel op de binnenlandse markt kunnen afgezet worden. Iedere veehouder heeft er dus alle belang bij om zijn dieren nu goed te laten vaccineren, niet alleen om ze te beschermen tegen de ziekte, maar ook om de intracommunautaire handel vlot te laten verlopen!

Het FAVV vraagt nogmaals aan de dierenartsen om alle toegediende doses ten laatste binnen de 14 dagen na toediening te registreren. Het zal dit controleren.

Enkel wanneer er een goede registratie gebeurt, kan het gebruik van het vaccin goed ingeschat worden, kan de huidige vaccinatiecampagne goed opgevolgd worden en kan op basis daarvan de campagne 2017, waarvan de voorbereiding recent werd opgestart, georganiseerd worden. Het Voedselagentschap rekent erop dat iedereen correct en efficiënt omspringt met het door het Sanitair Fonds gratis ter beschikking gestelde vaccin.

ETATS DES LIEUX CONCERNANT LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE CATARRHALE OVINE

La semaine dernière, dans le cadre de la campagne de vaccination volontaire contre la fièvre catarrhale ovine (FCO), le producteur espagnol a fourni au Fonds Sanitaire les dernières 1,4 millions de doses de vaccin pour bovins. Ainsi, la commande de 4,8 millions de doses pour bovins et 400.000 doses pour ovins a été complétée. Ce nombre permet de vacciner tout le cheptel belge de ruminants. L'Agence alimentaire a entretemps distribué plus de 3 millions de doses aux vétérinaires. Ces doses ont déjà permis la double vaccination de 850.000 bovins et de 100.000 ovins et caprins (estimation sur base des encodages réalisés par les vétérinaires). A peu près un tiers du cheptel est donc protégé contre une infection par le sérotype 8 de la FCO.

L'Agence alimentaire rappelle que ce virus du sérotype 8 est le même que le virus qui a causé en 2006 et 2007, chez les ovins et les bovins, de nombreux problèmes de santé et des pertes importantes. La vaccination est le seul moyen efficace pour protéger les ruminants. Il est important de réaliser cette vaccination le plus vite possible : une vaccination n’est complète qu’après 2 doses administrées à 3 semaines d'intervalle et l'animal ne sera protégé qu’à partir de 3 à 4 semaines après la 2ème dose!

La France, où le virus BTV8 est réapparu l'été dernier, a entretemps identifié plus de 280 foyers. La zone réglementée délimitée autour des foyers couvre actuellement plus de 80% du pays et touche déjà la frontière belge au niveau de la province de Luxembourg. Le foyer le plus proche se trouve à environ 160 km de notre pays. Comme attendu, la situation n'a plus changé au cours des derniers mois. En effet, la population de vecteurs a besoin de quelques mois pour se développer à nouveau après l'hiver. Le virus de la maladie ne circulera sans doute à nouveau vers notre pays qu’au cours des prochaines semaines. Les quelques nouveaux foyers détectés en France ce dernier mois indiquent déjà la réapparition du virus. Le risque est donc réel que celui-ci atteigne notre pays prochainement, comme les experts le prévoyaient l’an passé.

Dès qu'un nouveau foyer apparaîtra à moins de 150 km de la frontière, la zone réglementée inclura une partie de la Belgique, comme le prévoit la législation européenne. Il en va de même si le virus atteint notre cheptel pendant l'été ou l'automne.

L'Agence alimentaire et les représentants du secteur ont convenu ensemble que dans ce cas tout le pays passerait en zone réglementée en une fois. Cette approche a pour objectif de permettre les déplacements de ruminants au sein de tout le pays sans conditions particulières. Par contre, les échanges avec nos pays voisins, Pays-Bas, Allemagne et Luxembourg, et avec les autres états membres indemnes de l’UE seront conditionnés. En effet, seuls les ruminants vaccinés sont considérés comme des animaux sûrs et pourront quitter la zone réglementée sans difficultés, après certification ad hoc. Les animaux non vaccinés ne pourront être vendus que sur le marché national. Les éleveurs ont donc intérêt à faire vacciner leurs animaux, non seulement pour les protéger contre la maladie, mais aussi pour permettre leurs déplacements au sein des pays de l’UE d’une façon plus aisée.

L’AFSCA demande une fois de plus aux vétérinaires de réaliser l’encodage des vaccinations dans les 2 semaines qui suivent l’administration. Des contrôles auront lieu.

Seul le bon encodage des doses administrées permet en effet d’évaluer correctement l’utilisation du vaccin, de bien suivre la campagne de vaccination actuelle, et sur ces bases de pouvoir mettre en place la campagne 2017 à laquelle nous avons commencé à travailler. L'Agence alimentaire compte sur tout le monde pour utiliser de façon efficace et correcte les vaccins mis à disposition gratuitement par le Fonds Sanitaire.

 
 

Copyright © 2016 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française