Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
14/06/2016 Version française en-dessous


VERDER VERLOOP VAN DE VACCINATIECAMPAGNE TEGEN BLAUWTONG

De vaccinatiecampagne tegen blauwtong serotype 8 werd begin april gelanceerd. De eerste voorraad vaccin van 2,1 miljoen doses, aangekocht door het Sanitair Fonds, werd in de loop van enkele weken aan de dierenartsen verdeeld. Daarom werden zoals voorzien in de aanbesteding twee bijkomende bestellingen geplaatst, namelijk een eerste van 1,4 miljoen doses voor rundvee en 300.000 doses voor kleine herkauwers te leveren op 20 juni 2016 en een tweede van nogmaals 1,4 miljoen doses voor runderen te leveren op 15 juli 2016.
Begin juni zijn na contacten tussen Minister Borsus en de Spaanse Minister van landbouw 400.000 doses voor rundvee van de bestelling van 20 juni vervroegd geleverd door de Spaanse vaccinproducent. Deze doses zijn in de eerste plaats verdeeld naar de dierenartsen, die onvoldoende vaccin hadden om de 2de injectie toe te dienen die noodzakelijk is om voldoende immuniteit bij een gevaccineerd dier te bekomen, en de dierenartsen die nog geen vaccin hadden ontvangen.

Op 20 juni komt zoals gepland de rest van dit lot vaccin ter beschikking, namelijk 1 miljoen doses voor rundvee en 300.000 doses voor schapen. Deze doses zullen gebruikt worden om alle bestellingen af te werken die geplaatst werden tussen 17 mei en 10 juni. Bestellingen geplaatst na 10 juni zullen aansluitend daarop afgewerkt worden.

Zoals aangegeven in eerdere nieuwsbrieven, zal het FAVV alle bestellingen beoordelen op basis van de volgende criteria:
 • de omvang van het cliënteel van de betrokken dierenarts of dierenartsenpraktijk;
 • het aantal reeds geleverde doses aan de betrokken dierenarts(en);
 • het aantal door de dierenarts(en) in Sanitel of Cerise geregistreerde doses.

Deze criteria moeten wijzen op een goed gebruik van de geleverde vaccins en een goede registratie van de uitgevoerde toedieningen. Bestellingen, die niet in overeenstemming zijn met de omvang van het cliënteel of die komen van dierenartsen die onvoldoende toegediende doses kunnen bewijzen, worden geweigerd. Deze weigering wordt zoals gebruikelijk via de groothandelaar-verdeler aan de betrokken dierenarts meegedeeld. De dierenarts zal pas opnieuw in aanmerking komen voor een levering van vaccin nadat hij de nodige registraties heeft uitgevoerd en/of een nieuwe correcte bestelling bij zijn groothandelaar-verdeler heeft geplaatst.

Mocht op een bepaald ogenblik door nieuwe uitbraken in Frankrijk of een introductie van het virus in België een risicogebied in ons land moeten worden afgebakend, dan zal het FAVV eventueel ook een geografisch criterium gebruiken om de bestellingen te beoordelen. Op dat ogenblik zal bij de verdeling van vaccin prioriteit gegeven worden aan het vaccineren van dieren in dit risicogebied, enerzijds om de kans op verdere verspreiding te verkleinen, anderzijds om de handel in dieren vanuit deze zone op basis van hun vaccinatiestatuut zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Het FAVV vraagt nogmaals aan de dierenartsen om alle toegediende doses ten laatste binnen de 14 dagen na toediening te registreren en om correct en efficiënt om te springen met het door het Sanitair Fonds gratis ter beschikking gestelde vaccin.
Het herinnert er nogmaals aan:
 • dat een dierenarts bij zijn bestellingen steeds 2 doses per dier moet bestellen aangezien de primovaccinatie bestaat uit 2 toedieningen;
 • dat de flacons voor runderen (63 doses, 252 ml volume) en de flacons voor schapen (50 doses, 100 ml volume) hetzelfde vaccin bevatten; mits rekening te houden met de toe te dienen hoeveelheid (rund: 4 ml per injectie; schaap/geit: 2 ml per injectie), kunnen resterende doses van een al geopend flacon voor runderen dus ook gebruikt worden bij schapen en omgekeerd;
 • dat het uitwisselen van doses tussen dierenartsen mogelijk is, mits deze transfer ingeschreven wordt in het register van de betrokken geneesmiddelendepots.

Website: http://www.favv.be/dierengezondheid/bluetongue/
DÉROULEMENT ULTÉRIEUR DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE CATARRHALE OVINE

La campagne de vaccination contre la fièvre catarrhale ovine sérotype 8 a été lancée début avril. Le premier stock de 2,1 millions de doses de vaccin, acheté par le Fonds sanitaire, a été distribué en peu de temps aux vétérinaires. Suite à ce succès, deux commandes de vaccins supplémentaires ont été passées comme le permettait l’appel d’offres, garantissant une première livraison supplémentaire de 1.4 millions de doses bovines et 300.000 doses ovines le 20 juin 2016 et une deuxième livraison supplémentaire de 1.4 millions de doses bovines le 15 juillet 2016.
Début juin, suite à des contacts entre le Ministre Borsus et la Ministre espagnole de l’agriculture, le producteur de vaccins espagnol a déjà livré une avance de 400.000 doses pour bovins sur la livraison du 20 juin. Ces doses ont été mises à disposition en priorité aux vétérinaires qui ne disposaient pas de vaccins pour administrer la deuxième dose de primovaccination, qui est absolument nécessaire pour assurer une immunité suffisante chez les animaux vaccinés, et aux vétérinaires qui n’avaient pas encore reçu de vaccins.

Le 20 juin, comme prévu, le reste de cette première commande supplémentaire sera livré, à savoir 1 million de doses bovines et 300.000 doses ovines. Ces doses permettront de répondre à toute commande faite entre le 17 mai et le 10 juin. Les commandes reçues après le 10 juin seront traitées ensuite.

Comme déjà indiqué dans les newsletters précédentes, l’AFSCA valide toute commande sur base des critères suivants:
 • la taille de la clientèle du vétérinaire ou des vétérinaires concernés;
 • le nombre de vaccins déjà livrés au(x) vétérinaire(s) concerné(s);
 • le nombre de doses enregistrées dans Sanitel ou Cerise par le(s) vétérinaire(s) concerné(s).

Ces critères ont pour objectif de garantir une bonne utilisation des vaccins livrés et un bon encodage des doses administrées. Une commande qui n’est pas proportionnelle à la taille de la clientèle ou qui est placée par un vétérinaire qui n’a pas encodé suffisamment de doses administrées sera refusée. Comme prévu, le refus sera communiqué au vétérinaire concerné par le grossiste-répartiteur. Une livraison au vétérinaire en question ne sera prise en considération que si les encodages nécessaires ont été réalisés et/ou s’il place une nouvelle commande correcte auprès de son grossiste-répartiteur.

Si à un moment, suite à de nouveaux foyers en France ou à l’introduction du virus en Belgique, des zones à risques doivent être délimitées dans notre pays, l’AFSCA prendra éventuellement aussi un critère géographique en compte pour valider les commandes. A ce moment, la priorité sera donnée à la vaccination des animaux de la zone à risque, afin de limiter la dispersion de la maladie et de faciliter le départ d’animaux à partir de cette zone sur base de la vaccination.

L’AFSCA demande une fois de plus aux vétérinaires de réaliser l’encodage des vaccinations dans les 2 semaines qui suivent l’administration et d’utiliser de façon efficace et correcte les vaccins mis à disposition gratuitement par le Fonds sanitaire.
Elle rappelle:
 • que le vétérinaire doit toujours commander 2 doses par animal étant donné que la primovaccination consiste en 2 administrations;
 • que les flacons bovins (63 doses, 252 ml de volume) et les flacons ovins (50 doses, 100 ml de volume) contiennent le même vaccin; en tenant compte du volume à administrer (bovins: 4 ml par injection; ovins/caprins: 2 ml par injection), les doses qui restent dans un flacon bovin entamé peuvent être utilisées pour vacciner les ovins, et vice-versa;
 • que le transfert de doses entre vétérinaires est toujours possible, pour autant que ce transfert soit inscrit dans leurs dépôts de médicaments.

Site web: http://www.afsca.be/santeanimale/fievrecatarrhale/
 
 

Copyright © 2016 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française