Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
23/05/2016 Version française en-dessous


BELANGRIJKE MEDEDELING IN VERBAND MET DE ORGANISATIE VAN DE VACCINATIECAMPAGNE TEGEN BLAUWTONG

De vaccinatiecampagne tegen blauwtong serotype 8 werd begin april gelanceerd. Zoals aangegeven in eerdere nieuwsbrieven, werd de eerste voorraad vaccin van 2,1 miljoen doses in de loop van enkele weken aan de dierenartsen verdeeld. Op advies van de Raad van het Sanitair Fonds besliste Minister Borsus daarom snel om bijkomend vaccin te bestellen. Dit vaccin zal echter pas vanaf 20 juni beschikbaar zijn. Na contacten tussen Minister Borsus en de Spaanse Minister van landbouw is evenwel een opening gecreëerd: de Spaanse producent van het vaccin zal deze week nog 400.000 doses, afkomstig uit de voorraad van de Spaanse overheid, leveren aan ons land. Hierdoor is er op korte termijn een oplossing voor de problemen die ontstonden door het snelle uitputten van de voorraad.

Doordat een deel van de bestellingen niet kon worden uitgevoerd, was het voor sommige dierenartsen, die onvoldoende vaccin besteld hadden of geleverd kregen, niet mogelijk om vanaf 3 weken na de 1ste injectie een 2de injectie toe te dienen aan de gevaccineerde runderen en schapen. Nochtans is deze 2de injectie absoluut noodzakelijk om voldoende immuniteit bij een gevaccineerd dier te bekomen. De 400.000 doses uit de Spaanse voorraad zullen dan ook prioritair gebruikt worden om alle dierenartsen in staat te stellen deze 2de injectie toe te dienen.

Zoals u weet (zie de Newsletter van 10 mei), is het sinds vorige week opnieuw mogelijk om een bestelling voor blauwtongvaccin te plaatsen bij uw groothandelaar-verdeler van diergeneesmiddelen. Vele dierenartsen hebben al een bestelling geplaatst. Voor deze bestellingen werd niet aangegeven of het om 2de injecties gaat of niet. Daarom vraagt het FAVV om als volgt te werk te gaan om de validatie van bestellingen voor de 2de injectie met prioriteit te behandelen:

  • U bent dierenarts die prioritair vaccin nodig heeft om de 2de injecties uit te voeren en u hebt reeds vaccin besteld na 17 mei. In dat geval stuurt u een mail naar vaccin@favv.be met de gegevens van uw bestelling (depotnummer, ordenummer, naam, aantal doses, diersoort) en de bevestiging dat het gevraagde vaccin nodig is om de 2de injecties toe te dienen.

  • U bent dierenarts die prioritair vaccin nodig heeft om de 2de injecties uit te voeren, maar u hebt nog geen vaccin besteld na 17 mei. In dat geval bestelt u zoals gebruikelijk bij uw groothandelaar-verdeler en vermeldt u daarbij duidelijk dat de bestelling bedoeld is voor de 2de injecties. Uw groothandelaar-verdeler geeft deze informatie dan door aan het FAVV.

Indien u dierenarts bent die niet onmiddellijk vaccin nodig heeft om de 2de injecties uit te voeren, dan bestelt u zoals gebruikelijk bij uw groothandelaar-verdeler, zonder de bijkomende vermelding dat het om een prioritaire bestelling gaat. Uw bestelling zal maar door het FAVV behandeld worden nadat alle aanvragen voor vaccin bestemd voor 2de injecties zijn afgehandeld. Mogelijk zal u dus pas vaccin krijgen, eens de voorraad voorzien voor 20 juni geleverd wordt.

Let op: het FAVV zal bij het goedkeuren van uw bestelling op basis van uw ordenummer, stelselmatig nagaan of het vaccin dat u ontvangen hebt, al gebruikt werd. Gelieve daarom alle toedieningen in de databank Sanitel te registreren!

AVIS IMPORTANT CONCERNANT L’ORGANISATION DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE CATARRHALE OVINE

La campagne de vaccination de la fièvre catarrhale ovine sérotype 8 a été lancée début avril. Comme indiqué dans les communiqués précédents, le premier stock de 2,1 millions de doses de vaccin a été distribué en peu de temps aux vétérinaires. Sur avis du Conseil du Fonds sanitaire, le ministre Borsus a donc rapidement décidé d’acheter des vaccins supplémentaires mais ceux-ci ne seront disponibles qu’à partir du 20 juin. Suite à des contacts entre le ministre Borsus et le ministre espagnol de l’agriculture, une solution a pu être trouvée : le producteur espagnol du vaccin va livrer cette semaine à notre pays 400.000 doses de vaccin provenant du stock du gouvernement espagnol. Par conséquent, il y a donc une solution à court terme pour les problèmes causés par l’épuisement rapide du stock.

Etant donné que toutes les commandes n’ont pas pu être honorées, certains vétérinaires n’ont pas reçu suffisamment de vaccin et sont dans l’impossibilité d’administrer, 3 semaines après la 1ère injection, la 2ème injection aux bovins et moutons vaccinés. Cette 2ème injection est cependant absolument nécessaire pour obtenir une immunité suffisante chez les animaux vaccinés. Les 400.000 doses provenant du stock espagnol seront donc utilisées en priorité pour permettre à tous les vétérinaires d’administrer cette 2ème injection.

Comme vous le savez (voir notre Newsletter du 10 mai), il est à nouveau possible depuis la semaine dernière de passer commande pour le vaccin contre la fièvre catarrhale ovine à votre grossiste-répartiteur de médicaments vétérinaires. De nombreux vétérinaires ont déjà passé commande. Pour ces commandes, il n’est cependant pas précisé s’il s’agit de vaccin pour une 2ème injection ou non. L’AFSCA demande donc que la procédure suivante soit suivie afin de permettre en priorité la validation des commandes destinées aux 2èmes injections:

  • Vous êtes un vétérinaire qui a besoin de vaccin en priorité pour administrer les 2èmes injections et vous avez déjà commandé depuis le 17 mai. Dans ce cas, envoyez un mail à vaccin@afsca.be avec les détails de votre commande (numéro de dépôt, numéro d’ordre, nom, nombre de doses, espèce) et la confirmation que le vaccin demandé est nécessaire pour administrer les 2èmes injections.

  • Vous êtes un vétérinaire qui a besoin de vaccin en priorité pour administrer les 2èmes injections mais vous n’avez pas encore commandé de vaccin depuis le 17 mai. Dans ce cas, vous passez commande comme d’habitude à votre grossiste-répartiteur et vous mentionnez clairement que la commande est destinée aux 2èmes injections. Votre grossiste-répartiteur transmettra l’information à l’AFSCA.

Si vous êtes un vétérinaire qui n’a pas besoin de vaccin immédiatement pour administrer les 2èmes injections, vous passez commande comme d’habitude à votre grossiste-répartiteur, sans commentaire supplémentaire. Votre commande sera traitée par l’AFSCA après que toutes les commandes destinées aux 2èmes injections soient réglées. Il est possible que vous n’obteniez pas de vaccin avant le 20 juin, lorsque le stock qui a été prévu pour cette date, sera livré.

À noter : avant d’approuver votre commande sur base de votre numéro d’ordre, l’AFSCA vérifiera systématiquement si le vaccin que vous avez déjà reçu, a bien été utilisé. A cette fin, veuillez bien enregistrer toutes les administrations dans la base de données Cerise - Sanitel !
 
 

Copyright © 2016 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française