Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
10/05/2016 Version française en-dessous


Organisatie van de vaccinatiecampagne tegen blauwtong – bericht aan de veehouders en de dierenartsen

De vaccinatiecampagne tegen blauwtong serotype 8 is in april begonnen. De eerste voorraad vaccin, namelijk 2 miljoen doses bestemd voor runderen en 100.000 doses voor schapen werd aan de dierenartsen verdeeld. Voor rundvee konden meer dan 400 bestellingen, ofwel bijna 500.000 doses niet worden goedgekeurd wegen uitputting van de voorraad.

In april werden door het Voedselagentschap nieuwe bestellingen geplaatst voor 300.000 doses voor schapen en 2,8 miljoen doses voor rundvee. De levering van 300.000 doses voor schapen en 1,4 miljoen doses voor rundvee is voorzien voor 20 juni. Een laatste levering van 1,4 miljoen doses voor rundvee is voorzien voor midden juli.

De bestellingen die nog niet goedgekeurd werden, worden geannuleerd: deze stemmen mogelijk niet meer overeen met de reële vraag in juni. Nieuwe bestellingen zullen worden behandeld vanaf 17 mei.

De primovaccinatie van rundvee en schapen bestaat uit twee toedieningen gescheiden door drie weken. Het is daarom aangewezen om de eerste en tweede dosis samen te bestellen.

Het Voedselagentschap kijkt na of het bestelde aantal doses gerechtvaardigd is. Bij een tweede bestelling zal daarom nagekeken worden of de dierenarts reeds voldoende vaccinaties in de databank heeft geregistreerd. Deze controle gebeurt op basis van zijn ordenummer en het aantal dieren aanwezig op de beslagen waarvoor hij bedrijfsdierenarts is. De vaccinaties dienen ten laatste twee weken na toediening in de databank te worden geregistreerd.

Wanneer de plaatsvervangende dierenarts een bestelling plaatst, dient hij het overeenkomstige beslagnummer en de naam van de sanitair verantwoordelijke door te geven aan de groothande-laar-verdeler.

De dierenartsen met een reserve aan vaccin dat niet voor 20 juni gebruikt zal worden, moeten dit ter beschikking stellen aan de dierenartsen die te weinig vaccin hebben om de tweede injectie van de primovaccinatie te kunnen toedienen. De ontvangende dierenarts dient dan ingeschreven te zijn als gebruiker van het depot waar het vaccin vandaan komt. De traceerbaarheid van het vaccin dient bij de overdracht gegarandeerd te blijven. Concreet betekent dit dat de dierenarts-depothouder in dergelijke gevallen in zijn depot een lijst dient bij te houden van elke dierenarts die zich bevoorraadt uit dit depot met vermelding van volgende gegevens: naam, voornaam, domicilie-adres en ordenummer. De dierenarts die tijdens de vaccinatiecampagne 2016 vaccin ontvangen heeft, dient het FAVV op de hoogte te brengen door een mail naar vaccin@favv.be, volgens het volgende formaat:

Type flacon (100 ml of 252 ml):
Aantal flacons:
Oorsprong van het vaccin
Ordenummer:
Naam en voornaam van de dierenarts:
Depotnummer:
Ontvanger van het vaccin
Ordenummer:
Naam en voornaam van de dierenarts:
Depotnummer:
Doeldiersoort:
Datum van overdracht:

Alle praktische informatie over de campagne is beschikbaar op de website van het FAVV (http://www.favv.be/) - Professionelen. De betrokken pagina’s zijn te bereiken vanaf de startpagina onder de rubriek blauwtong (http://www.favv.be/dierengezondheid/bluetongue/).

Organisation de la campagne de vaccination contre la fièvre catarrhale ovine – message à l’attention des éleveurs et vétérinaires

La campagne de vaccination contre la fièvre catarrhale ovine sérotype 8 a commencé en avril. Le premier stock de vaccin, à savoir 2 millions de doses destinées aux bovins et 100.000 doses destinées aux ovins, a été distribué aux vétérinaires. Pour les bovins, plus de 400 commandes, soit près de 500.000 doses, n’ont pas pu être validées en raison de l’épuisement du stock de vaccin.

En avril, une nouvelle commande pour 300.000 doses destinées aux ovins et 2,8 millions de doses destinées aux bovins a été passée par l’Agence alimentaire. La livraison des 300.000 doses pour ovins et de 1,4 million de doses pour bovins est prévue pour le 20 juin. La livraison de 1,4 million de doses restantes pour les bovins est prévue pour la mi-juillet.

Les commandes qui n’ont pas pu être approuvées en avril ont été annulées ; celles-ci ne cor-respondant probablement plus aux besoins en juin. Les nouvelles commandes seront traitées à partir du 17 mai.

La primo-vaccination des bovins et des ovins se composant de 2 injections à 3 semaines d’intervalle, il convient de commander les doses pour les 2 injections en même temps.

L’Agence alimentaire vérifie si le nombre de doses commandées est justifié. Pour une deuxième commande, une vérification du nombre de vaccinations enregistrées par le vétérinaire dans la base de données est effectuée. Cette vérification se fait sur base du numéro d’ordre du vété-rinaire et du nombre d’animaux présents dans les troupeaux dont il est vétérinaire d’exploitation. Les vaccinations doivent être enregistrées dans la base de données dans les deux semaines suivant l’administration.

Lorsqu’un vétérinaire suppléant passe une commande, il doit indiquer le numéro de troupeau et le nom du responsable sanitaire de l’exploitation lors de sa commande au grossiste-répartiteur.

Les vétérinaires disposant d’une réserve de vaccins qui ne seront pas utilisés avant le 20 juin devraient les mettre à disposition des vétérinaires qui ne disposent pas de suffisamment de vaccins pour administrer la seconde dose de la primo-vaccination. Dans ce cas, le vétérinaire qui reçoit le vaccin doit être enregistré comme utilisateur du dépôt d’où provient ce vaccin. De cette manière, la traçabilité du vaccin est garantie lors du transfert. Concrètement, cela signifie que le vétérinaire qui fournit le vaccin doit conserver dans son registre la liste des vétérinaires à qui il a cédé du vaccin. Cette liste reprend les information suivantes : nom, prénom, adresse du domicile et numéro d’ordre. . Le vétérinaire qui a reçu du vaccin pendant la campagne de vac-cination 2016 doit informer l’AFSCA par mail à vaccin@afsca.be selon le format suivant :

Type de flacon (100 ml ou 252 ml) :
Nombre de flacons :
Origine du vaccin
Numéro d’ordre :
Nom et prénom du vétérinaire :
Numéro de dépôt :
Destinataire du vaccin
Numéro d’ordre :
Nom et prénom du vétérinaire :
Numéro de dépôt :
Espèce cible :
Date du transfert :

Toutes les informations pratiques sur la campagne sont disponibles sur le site de l'AFSCA (http://www.afsca.be/ – Professionnels). Les pages en question sont accessibles depuis la page d'ac-cueil sous la rubrique « fièvre catarrhale » (http://www.afsca.be/fievrecatarrhale/). 
 

Copyright © 2016 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française