Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
22/02/2016 Version française en-dessous


BLAUWTONG: DE VACCINATIECAMPAGNE START IN APRIL, DE VACCINS ZIJN BESTELD

Naar aanleiding van de catarraalkoortsepidemie bij schapen die Frankrijk al meerdere maanden in haar greep heeft, heeft Willy Borsus, federaal minister van Landbouw, vaccins besteld. Er zullen twee miljoen dosissen beschikbaar zijn voor runderen en 100.000 voor schapen en geiten. De vaccinatie zal vanaf april kunnen starten.

In augustus 2015 is catarraalkoorts bij schapen, ook “bluetongue” of “blauwtong” genoemd, opnieuw opgedoken in Frankrijk. Vanuit het centrum van het land heeft het virus zich snel in alle richtingen uitgebreid. Frankrijk heeft onmiddellijk beslist om strategisch te vaccineren in functie van het aantal beschikbare dosissen van het vaccin, maar dit aantal is te klein om de ziekte tot staan te brengen.

Momenteel is er bij ons nog geen enkel geval vastgesteld omdat alle verdachte gevallen negatief bleken. Volgens de experts, aan wie de minister een analyse had gevraagd vanaf de ziekte in Frankrijk opdook, is het zeer waarschijnlijk dat de ziekte ons deze zomer zal bereiken. Ter herinnering, de overdracht van de ziekte tijdens de winter is zeer miniem omdat de verspreiding ervan erg beperkt is zodra de temperatuur zakt onder 15°C.

Minister Willy Borsus heeft dus, in overleg met de sanitaire autoriteiten, de landbouwsector en de dierenartsen, het CODA en de eerstelijnslaboratoria (ARSIA-DGZ), besloten om de nodige voorzieningen te treffen opdat de sector zo snel mogelijk over vaccins kan beschikken. Deze beschikbaarheid was immers niet gegarandeerd omdat de firma’s die de vaccins produceren hun productie aanpassen aan de vraag en er sinds 2010 haast geen vraag meer was. 

Gelet op dit gebrek aan beschikbaarheid op de markt, heeft minister Borsus een Europese offerteaanvraag gelanceerd op 1 december jongstleden om de aankoop van vaccins door het sanitair fonds mogelijk te maken. Naast de al bestelde 2.100.000 dosissen, is er een optie voorzien in de overheidsopdracht om indien nodig extra dosissen te bestellen.  
Zonder deze procedure zouden er vandaag geen vaccins beschikbaar geweest zijn. De kost van het vaccin (uitgezonderd de kosten voor de toediening door de dierenarts) zullen dus gedragen worden door het Fonds en niet door de veehouders.
 
Daarom kan Willy Borsus vandaag het volgende bevestigen: “Wij hebben nu de garantie dat we voldoende dosissen van het vaccin zullen hebben die nodig zijn om van start te gaan met de vaccinatie zolang het merendeel van de dieren nog op stal staan. Deze demarche laat ons dus toe om de doelstellingen te behalen die met de sector werden overlegd.

De praktische modaliteiten van de vaccinatie zullen zeer binnenkort in overleg met de sector worden bepaald.

Aanzienlijke economische verliezen

Ter herinnering, tijdens de zomer van 2006 dook catarraalkoorts bij schapen, ook “bluetongue” of “blauwtong” genoemd, volledig onverwacht op in Europa, meer bepaald in de driehoek Duitsland-België-Nederland. Tijdens de epidemie van 2006 werden bijna 700 runder- en schapenbeslagen besmet in België. Duitsland en Nederland waren ook zwaar getroffen, net zoals het noorden van Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg.
Tegen alle verwachtingen in, overleefde het virus de strenge winter van 2007 om meer dan 7000 bedrijven (opnieuw) te besmetten in België en van daaruit te verspreiden naar Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg, om vervolgens Groot-Brittannië, Zwitserland, Denemarken, Tsjechië, Hongarije, Oostenrijk, Zweden en tot slot Noorwegen in 2009 te bereiken.
Deze ziekte treft de dieren, veroorzaakt zware economische verliezen voor de veehouders, maar is niet overdraagbaar op de mens.

Alleen al in Frankrijk werden meer dan 82.000 haarden vastgesteld bij runderen. BTV8 verdween in 2010 dankzij met name de massale vaccinatie en de meeste getroffen landen werden opnieuw vrij verklaard in 2012 na uitgebreide controles van de veestapel.

MALADIE DE LA LANGUE BLEUE : LA CAMPAGNE DE VACCINATION COMMENCE EN AVRIL, LES VACCINS SONT COMMANDÉS

Suite à l’épidémie de la fièvre catarrhale ovine qui touche la France depuis plusieurs mois, le Ministre fédéral de l’Agriculture Willy Borsus a lancé les commandes de vaccins. Deux millions de doses seront disponibles pour les bovins et 100.000 pour les ovins et caprins. La vaccination pourra commencer dès le mois d’avril.

En août 2015, le virus de la fièvre catarrhale ovine, également appelée « Bluetongue » ou « maladie de la langue bleue », a refait à nouveau surface en France. Le virus s’est rapidement propagé du centre de la France dans toutes les directions. La France a décidé immédiatement de procéder à une vaccination stratégique en fonction du nombre de doses disponibles de vaccin, mais ce nombre est trop limité pour mettre un terme à la maladie.

Actuellement, il n’y a encore aucun cas détecté chez nous, toutes les suspicions déclarées s’étant révélées négatives. Toutefois, selon les experts à qui le Ministre a demandé une analyse dès l’apparition de la maladie en France, il est fort probable que la maladie nous atteigne cet été. Pour rappel, la transmission de la maladie en période hivernale est très réduite car sa propagation est très limitée dès que la température tombe sous les 15°C.

Le Ministre Willy Borsus, en concertation avec les Autorités sanitaires, les Secteurs agricole et vétérinaire, le CERVA et les laboratoires de première ligne (ARSIA-DGZ), a donc décidé de prendre les dispositions nécessaires pour que le secteur puisse disposer de vaccins dès que possible. Cette disponibilité n’était en effet pas garantie car les firmes de vaccins adaptent leur production à la demande et depuis 2010, il n’y avait presque plus eu de demandes. 

Vu ce manque de disponibilité sur le marché, le Ministre Borsus a lancé un appel d’offres européen le 1er décembre dernier afin de permettre l’achat de vaccins par le Fonds sanitaire. Outre les 2.100.000 doses déjà commandées, une option est prévue dans le marché pour commander des doses supplémentaires si nécessaire.  

Sans passer par cette procédure, il n’y aurait pas de vaccins aujourd’hui. Le coût du vaccin (hormis les coûts d’administration par les vétérinaires) sera donc à charge du Fonds et non des éleveurs.
 
C’est pourquoi Willy Borsus peut confirmer aujourd’hui : « Nous avons désormais la garantie d’obtenir suffisamment de doses de vaccins nécessaires pour entamer la vaccination tant que la plupart des animaux sont encore dans les étables. Cette démarche nous permet donc d’atteindre les objectifs concertés avec le secteur. » 

Les modalités pratiques de la vaccination seront déterminées très prochainement, en concertation avec le secteur.

Des pertes économiques importantes

Pour rappel, lors de l’été 2006, la Fièvre catarrhale ovine était apparue de façon complétement inattendue en Europe et, plus particulièrement, dans le triangle Allemagne-Belgique-Pays-Bas. Lors de l’épidémie de 2006, près de 700 troupeaux de bovins et ovins furent contaminés en Belgique. L’Allemagne et les Pays-Bas furent également durement touchés ainsi que le Nord de la France et le Grand-Duché du Luxembourg.
Contre toute attente, le virus survécut au rude hiver de 2007 pour (ré)infecter plus de 7.000 exploitations en 2007 en Belgique et se disperser au-delà de nos frontières en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et au GD du Luxembourg pour ensuite atteindre la Grande-Bretagne, la Suisse, le Danemark, la Tchéquie, la Hongrie, l’Autriche, la Suède et finalement atteindre la Norvège en 2009.
Cette maladie atteint les animaux, engendre de lourdes pertes économiques pour les éleveurs, mais n’est pas transmissible à l’homme.

Rien qu’en France, ce furent plus de 82.000 foyers qui furent détectés chez les bovins. Le BTV8 disparut en 2010 grâce notamment à la vaccination massive et la plupart des pays touchés furent à nouveau déclarés indemnes en 2012 suite à des contrôles étendus du cheptel.
 
 

Copyright © 2016 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française