Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
05/11/2015 Version française en-dessous


VERHOOGDE WAAKZAAMHEID VOOR RUNDERTUBERCULOSE: VASTSTELLING VAN EEN DERDE HAARD

Het epidemiologisch onderzoek van het FAVV, uitgevoerd naar aanleiding van de vaststelling van een eerste haard van tuberculose in de provincie Limburg, bracht een nieuwe haard in Meeuwen-Gruitrode (LIM) aan het licht.

Op 30 juli werd een eerste haard van rundertuberculose bevestigd op een melkveebedrijf in de provincie Limburg, na vaststelling van verdachte letsels in het slachthuis. Ondertussen werd dit bedrijf officieel terug vrijgegeven en is dus geen haard meer..

Een tweede haard werd vastgesteld op 10 september 2015. Dit bedrijf was één van de contactbeslagen van de eerste haard.

Een derde haard werd vastgesteld op 5 november 2015. Dit bedrijf is eveneens één van de contactbeslagen van de eerste haard. Het gaat om een gemengd bedrijf met hoofdzakelijk melkvee gelegen in de provincie Limburg. Bij de staltuberculinatie van 201 dieren op dit bedrijf vertoonden twee runderen een twijfelachtige reactie bij een enkelvoudige tuberculinatie. Bij het heronderzoek met een vergelijkende tuberculinatie na 6 weken reageerden 2 dieren positief en 3 twijfelachtig. Deze 5 runderen werden op bevel afgeslacht. Mycobacterium bovis werd geïsoleerd uit een staal, genomen bij een vrouwelijk rund dat in 2012 geboren was in dit beslag. .

Door het epidemiologisch onderzoek en de daaruit volgende tracering werden voorlopig 45 nieuwe contactbeslagen geïdentificeerd. Op deze beslagen zal ook een staltuberculinatie worden uitgevoerd. In afwachting van de resultaten van deze tuberculinaties wordt het officieel tuberculose vrij (T3) statuut van de betrokken beslagen opgeschort. Dit betekent dat geen runderen het bedrijf mogen verlaten, tenzij met een vrijgeleide van de Provinciale Controle-eenheid naar het slachthuis. De melk van contactbedrijven met opgeschort tuberculosestatuut mag zonder beperkingen worden opgehaald. De maatregelen op contactbeslagen en de haard worden in detail beschreven op :
http://www.favv.be/dierengezondheid/tuberculose/

België blijft op Europees niveau vrij van tuberculose en wil dit statuut ook behouden. Daarom zullen door het FAVV de noodzakelijke maatregelen genomen worden om een verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Het FAVV wijst eens te meer op het belang van het secundem artem uitvoeren van de tuberculinaties.
VIGILANCE ACCRUE POUR LA TUBERCULOSE BOVINE : UN TROISIÈME FOYER DÉCOUVERT

Suite à l’enquête épidémiologique effectuée lors de la découverte en juillet dernier d’un foyer de tuberculose bovine en province du Limbourg, un troisième foyer a été mis en évidence dans la commune de Meeuwen-Gruitrode (LIM).

Le 30 juillet 2015, un premier foyer de tuberculose bovine a été confirmé dans une exploitation laitière en province du Limbourg, après constatation de lésions suspectes à l'abattoir. Entretemps, cette exploitation a retrouvé son statut « officiellement indemne » et n’est plus considérée comme foyer..

Un deuxième foyer a été déclaré le 10 septembre 2015, dans une exploitation de contact du premier foyer.

Un troisième foyer a été déclaré ce 5 novembre 2015, également dans une exploitation de contact du premier foyer. Il s’agit d’une exploitation mixte avec principalement des animaux laitiers, située en province du Limbourg. Deux bovins ont présenté une IDS [intradermoréaction simple] douteuse lors de la tuberculination de 201 animaux. Lors d’un examen par tuberculination comparative après 6 semaines, deux animaux ont présenté une réaction positive et trois animaux une réaction douteuse. Ces cinq bovins ont été abattus par ordre. Mycobacterium bovis a été isolée d’un échantillon prélevé sur une vache née en 2012 dans ce troupeau.

Suite à l’enquête épidémiologique lancée par l’Agence alimentaire et le retraçage subséquent des exploitations de contact, 45 nouvelles exploitations de contact ont été identifiées jusqu’à présent. Une tuberculination d’étable va être réalisée dans ces troupeaux. Dans l’attente des résultats des tuberculinations, le statut T3 « Officiellement indemne de tuberculose » des exploitations sus-citées va être suspendu. Cela signifie qu’aucun bovin ne pourra quitter l’élevage, excepté vers l’abattoir et accompagné d’un sauf-conduit de l’Unité Provinciale de Contrôle. Le lait des exploitations de contact dont le statut tuberculose est suspendu pourra cependant être collecté. Les mesures en place dans les troupeaux de contact et les foyers sont rappelées en détail sur le site Internet de l’AFSCA : http://www.afsca.be/santeanimale/tuberculose/

La Belgique demeure à ce jour officiellement indemne de tuberculose au niveau européen et souhaite conserver ce statut. L’Agence alimentaire prendra les mesures nécessaires pour prévenir une plus grande propagation de la maladie.

L’Agence alimentaire insiste une fois de plus sur l’importance d’effectuer les tuberculinations selon les règles de l’art. 
 

Copyright © 2015 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française