Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
11/09/2015 Version française en-dessous


VERHOOGDE WAAKZAAMHEID VOOR RUNDERTUBERCULOSE: VASTSTELLING VAN EEN TWEEDE HAARD

Het epidemiologisch onderzoek van het FAVV, uitgevoerd naar aanleiding van de vaststelling van een eerste haard van tuberculose in de provincie Limburg, bracht een nieuwe haard in Neerpelt (LIM) aan het licht.

Op 30 juli werd een eerste haard van rundertuberculose bevestigd op een melkveebedrijf in de provincie Limburg, na vaststelling van verdachte letsels in het slachthuis.

Een tweede haard werd vastgesteld op 10 september 2015. Dit bedrijf is één van de contactbeslagen van de eerste haard. Het gaat om een gemengd bedrijf (ongeveer 60 melk- en vleesrunderen), gelegen in de provincie Limburg. Mycobacterium bovis werd geïsoleerd uit een staal, genomen bij een 2-jarig rund dat afkomstig was van de eerste haard. Bij de staltuberculinatie op dit bedrijf vertoonden vijf runderen een positieve en twee een twijfelachtige reactie. De zeven dieren werden afgeslacht en de organen werden naar het CODA gestuurd voor bacteriologisch onderzoek.

Door het epidemiologisch onderzoek en de daaruit volgende tracering werden voorlopig 10 nieuwe contactbeslagen geïdentificeerd (telkens1 in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Luik en 6 in de provincie Limburg). Op deze bedrijven zal ook een staltuberculinatie gebeuren. In afwachting van de resultaten van deze tuberculinatie wordt het officieel tuberculose vrij (T3) statuut van de betrokken beslagen opgeschort. Dit betekent dat geen runderen het bedrijf mogen verlaten, tenzij met een vrijgeleide van de Provinciale Controle-eenheid naar het slachthuis. De melk van contactbedrijven met opgeschort tuberculosestatuut mag zonder beperkingen worden opgehaald. De maatregelen op contactbeslagen en de haard worden in detail beschreven op http://www.favv.be/dierengezondheid/tuberculose/

België blijft op Europees niveau vrij van tuberculose en wil dit statuut ook behouden. Daarom zullen door het FAVV de noodzakelijke maatregelen genomen worden om een verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Het FAVV wijst eens te meer op het belang van het secundem artem uitvoeren van de tuberculinaties.
VIGILANCE ACCRUE POUR LA TUBERCULOSE BOVINE : UN DEUXIÈME FOYER DÉCOUVERT

Suite à l’enquête épidémiologique effectuée lors de la découverte en juillet dernier d’un foyer de tuberculose bovine en province de Limbourg, un second foyer a été mis en évidence dans la commune de Neerpelt (LIM).

Le 30 juillet 2015, un premier foyer de tuberculose bovine a été confirmé dans une exploitation laitière en province de Limbourg, après constatation de lésions suspectes à l'abattoir.

Un deuxième foyer de tuberculose bovine a été déclaré ce 10 septembre 2015, dans un établissement de contact du premier foyer. Il s’agit d’une exploitation mixte d’une soixantaine de bovins laitiers et viandeux, située en province de Limbourg. Mycobacterium bovis a été isolée d’un animal de deux ans, originaire du premier foyer. Sept bovins ayant présenté une IDS [intradermoraction simple] positive (n = 5) ou une IDS douteuse (n = 2) ont été abattus, et leurs organes envoyés au CERVA pour analyse bactériologique.

Suite à l’enquête épidémiologique lancée par l’Agence alimentaire et le retraçage subséquent d’exploitations de contact, dix nouvelles fermes ont été identifiées jusqu’à présent (1 en province d’Anvers, de Brabant-Flamand, de Flandre Orientale et de Liège, et 6 en province de Limbourg). Une tuberculination d’étable va être réalisée dans ces troupeaux. Dans l’attente des résultats des tuberculinations, le statut T3 « Officiellement indemne de tuberculose » des exploitations sus-citées va être suspendu. Cela signifie qu’aucun bovin ne pourra quitter l’élevage, excepté vers l’abattoir et accompagné d’un sauf-conduit de l’Unité Provinciale de Contrôle. Le lait des exploitations de contact avec statut tuberculose suspendu pourra cependant être collecté. Les mesures prises dans les troupeaux de contact et les foyers sont rappelées en détail sur le site Internet de l’AFSCA : http://www.afsca.be/santeanimale/tuberculose/

La Belgique demeure à ce jour officiellement indemne de tuberculose au niveau européen et souhaite conserver ce statut. L’Agence alimentaire prendra les mesures nécessaires pour prévenir une dispersion plus avancée de la maladie.

L’Agence alimentaire insiste une fois de plus sur l’importance d’effectuer les tuberculinations selon les règles de l’art.
 
 

Copyright © 2015 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française