Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
27/03/2015 Version française en-dessous


VOGELGRIEP: EINDE VAN DE PERIODE VAN VERHOOGD RISICO IN BELGIË


Federaal Minister van Landbouw Willy Borsus heeft op voorstel van het FAVV en na overleg met de pluimveesector beslist om de periode van verhoogd risico voor vogelgriep niet langer te verlengen. Hierdoor zijn vanaf 22 maart ek. geen bijkomende, preventieve maatregelen meer van toepassing. Deze maatregelen werden half november 2014 van kracht na het opduiken van hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N8 in onze buurlanden.

Het stopzetten van de periode van verhoogd risico is mogelijk omdat er in de afgelopen weken geen nieuwe uitbraken bij pluimvee, noch gevallen bij wilde vogels meer vastgesteld werden met het hoogpathogene H5N8 virus. Daardoor kan er opnieuw gesproken worden van een genormaliseerde situatie, waarvoor bijkomende maatregelen niet langer nodig zijn.


Minister Borsus benadrukt dat het beëindigen van deze periode van verhoogd risico niet betekent dat de dreiging van vogelgriep helemaal weg is. Deze ziekte vormt immers een voortdurende bedreiging van onze pluimveestapel. De Minister roept de landbouwsector en de hobbyhouders dan ook op om de bioveiligheidsmaatregelen, die het jaar rond van kracht zijn, correct en strikt toe te passen. Dit betekent onder meer dat in het hele land:
  • verzamelingen van siervogels en pluimvee kunnen doorgaan, mits het evenement gemeld is bij het FAVV, de deelnemers geregistreerd worden en een dierenarts toezicht houdt,
  • vervoerders van pluimvee en eieren hun vervoermiddel en het gebruikte materiaal na elk transport moeten reinigen en ontsmetten,
  • pluimveehouders adequate hygiënemaatregelen (o.a. zo veel mogelijk beperken van bezoek in de stallen, verplicht dragen van bedrijfskledij, efficiënt gebruik maken van ontsmettingsmiddelen) moeten toepassen om insleep van pluimveeziekten op hun bedrijf te verhinderen,
  • professioneel gehouden pluimvee afgeschermd van wilde vogels moet gevoederd en gedrenkt worden; voor het drenken mag er bovendien geen oppervlaktewater gebruikt worden.
Daarnaast gelden in de enkele gebieden in ons land met hoge concentraties watervogels -de zogenaamde gevoelige natuurgebieden - dat professioneel gehouden pluimvee afgeschermd van wilde vogels moet gehouden worden en dat alle pluimvee en vogels binnen moeten gevoederd en gedrenkt worden.

De Minister vraagt alle pluimveehouders om onmiddellijk hun dierenarts te raadplegen wanneer zij symptomen van ziekte vaststellen bij hun dieren.

Meer informatie vindt u op :
http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
GRIPPE AVIAIRE : FIN DE LA PÉRIODE DE RISQUE ACCRU EN BELGIQUE


Sur proposition de l’AFSCA et en accord avec le secteur avicole, le Ministre fédéral de l’Agriculture Willy Borsus a décidé de ne pas prolonger la période de risque accru pour la grippe aviaire. Par conséquent, à partir du 22 mars, les mesures préventives supplémentaires ne sont plus d’application. Ces mesures étaient en vigueur depuis la mi-novembre suite à l’apparition de la grippe aviaire hautement pathogène du type H5N8 dans les pays voisins.

La levée de la période de risque accru est possible suite à l’absence de nouveau foyer de grippe aviaire hautement pathogène H5N8 chez les volailles ainsi que l’absence de cas chez les oiseaux sauvages ces dernières semaines. Par conséquent, on peut à nouveau parler de situation normale pour laquelle des mesures supplémentaires ne sont plus nécessaires.

Le ministre Borsus insiste sur le fait que la fin de cette période de risque accru ne signifie pas que la menace de la grippe aviaire a complètement disparu. Cette maladie constitue une menace permanente pour nos élevages de volailles. Le Ministre appelle donc les éleveurs professionnels et amateurs à appliquer de manière correcte et stricte les mesures de biosécurité qui sont en vigueur toute l’année. Cela signifie que, dans l’ensemble du pays :
  • les rassemblements de volailles et d’oiseaux d’ornement peuvent avoir lieu, à condition que l’évènement soit signalé à l’AFSCA, que les participants soient enregistrés et qu’un vétérinaire supervise l’évènement,
  • les véhicules et le matériel servant au transport de volailles et d’œufs doivent être nettoyés et désinfectés après chaque opération,
  • les éleveurs de volailles doivent appliquer des mesures d’hygiène adéquates (e.a. limiter les visites des poulaillers, port obligatoire de vêtements de l’exploitation, utilisation efficace des désinfectants) afin de prévenir l’introduction de maladies aviaires dans leur exploitation,
  • les volailles détenues par des éleveurs professionnels doit être nourries et abreuvées à l’abri des oiseaux sauvages ; pour l’abreuvement, les eaux de surface ne peuvent pas être utilisées.
En outre, dans certaines régions du pays où la concentration d’oiseaux d’eau est élevée – c.à.d. dans les zones naturelles sensibles – les volailles d’éleveurs professionnels doivent être maintenues à l’abri de tout contact avec les oiseaux sauvages et toutes les volailles et autres oiseaux doivent être nourris et abreuvés à l’intérieur.

Le Ministre demande à tous les détenteurs de volailles de contacter immédiatement leur vétérinaire s’ils constatent des symptômes de maladie chez leurs animaux.

Vous trouverez plus d’informations sur :
http://www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/
 
 

Copyright © 2015 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française