Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
20/02/2015 Version française en-dessous


GEVALLEN VAN RHINOPNEUMONIE OF EHV1 BIJ PAARDEN

Recent werden gevallen van encefalomyelitis te wijten aan het equine herpesvirus type 1 (EHV1) vastgesteld in de provincie Limburg.
Dit heeft ongerustheid veroorzaakt bij tal van paardenhouders die het FAVV gecontacteerd hebben om te vragen of er specifieke maatregelen toegepast moeten worden.

Het is belangrijk om eraan te herinneren dat de infectie door EHV1 (rhinopneumonie) niet beschouwd wordt als een officiële ziekte. EHV1 is trouwens ook geen aangifteplichtige ziekte. De Belgische wetgeving voorziet dus geen enkele controlemaatregel ten aanzien van deze ziekte. Het beheer van de uitbraken van deze ziektes behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van paardenhouders en de paardensector.

Voor meer informatie over rhinopneumonie of EHV1 en andere preventieve maatregelen, kan u de website van Equi Focus Point Belgium en van CODA-CERVA raadplegen :
http://www.dgz.be/equi-focus-point-belgium/
http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=227&lang=nl
CAS DE RHINOPNEUMONIE À EHV1 CHEZ LES CHEVAUX

Des cas d’encéphalomyélite due à l’herpes virus équin de type 1 (EHV1) ont été diagnostiqués récemment en province du Limbourg.
Cela a provoqué l’inquiétude de nombreux détenteurs de chevaux qui ont contacté l’AFSCA afin de savoir si des mesures spécifiques devaient être appliquées.

Il est important de rappeler que l’infection par EHV1 (rhinopneumonie) n’est pas considérée comme une maladie officielle, elle n’est d’ailleurs pas à déclaration obligatoire. La législation belge ne prévoit donc aucune mesure de contrôle vis-à-vis de cette maladie, la gestion des cas de cette maladie incombe uniquement aux détenteurs et au secteur.

Pour de plus amples informations relatives à la rhinopneumonie à EHV1 et aux mesures de prévention, voir le site web de Equi Focus Point Belgium et du CODA-CERVA :
http://www.dgz.be/equi-focus-point-belgium/
http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=227&lang=fr
 
 

Copyright © 2015 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française