Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible



   
06/02/2015 Version française en-dessous

(ERRATUM : VERSIE MET DE OMZENBRIEF)

In oktober 2014 hebben wij u op de hoogte gebracht dat bepaalde voorschriften met betrekking tot het verkeer van honden, katten en fretten vanaf 29 december 2014 zouden gewijzigd worden (zie onderstaande mededelingen van de FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu).


De belangrijkste veranderingen hebben betrekking op de geldigheidsduur van de rabiësvaccinatie en ook op het nieuwe verbod om jonge dieren die niet tegen hondsdolheid gevaccineerd zijn binnen te brengen.

Een aanpassing van de omzendbrief die betrekking heeft op de informatie die gevraagd wordt aan de erkende dierenartsen wanneer er wordt vastgesteld dat honden, katten of fretten illegaal binnengebracht worden was noodzakelijk. Deze aangepaste versie wordt op 11/02/2015 op de website van het Agentschap gepubliceerd.

Ter herinnering, het FAVV vraagt om de PCE te verwittigen wanneer u als erkende dierenarts te maken krijgt met honden, katten of fretten, waarvan u weet dat ze korter dan 6 maanden geleden illegaal in België binnengebracht werden vanuit een risicoland.
Bijkomend wordt gevraagd de PCE te verwittigen wanneer u een niet-conform commercieel verkeer vaststelt dat al dan niet afkomtig is uit een risicoland.

Nuttige links :

Mededeling van de FOD VVVL betreffende de nieuwe paspoortmodellen voor gezelschapsdieren :
http://www.favv-afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter-spf-fod_006.asp#fr

Wijziging van de voorschriften voor het afleveren van het Europese paspoort :
http://www.favv-afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter-spf-fod_005.asp#fr

Voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten : nieuwigheden vanaf 29 december 2014 :
http://www.favv-afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter-spf-fod_004.asp#fr



(ERRATUM : VERSION AVEC LA CIRCULAIRE)

En octobre 2014, vous avez été informés des modifications de certaines règles concernant les mouvements de chiens, chats et furets, mesures d’application depuis le 29 décembre 2014 (voir communications du SPF ci-dessous).

Les principaux changements concernent la validité de la vaccination contre la rage et la nouvelle interdiction d’introduire en Belgique des jeunes animaux non vaccinés contre la rage.

Par conséquent, la circulaire relative à l'information demandée aux vétérinaires agréés lors de la constatation d’introduction illégale de chiens, chats ou furets a dû être adaptée. Cette version adaptée sera publiée le 11/02/2015 sur le site web de l’Agence.

Pour rappel, l’AFSCA demande de prévenir l’UPC lorsqu’un vétérinaire agréé est confronté à des chiens, chats ou furets, qu'il sait avoir été introduits illégalement en Belgique à partir d'un pays à risque et ce, depuis moins de 6 mois.
En complément de cette demande, il est maintenant également demandé de prévenir l’UPC lors de la constatation d’un mouvement commercial non conforme, en provenance de tout pays, qu’il soit à risque ou non.

Liens utiles :

Communication du SPF santé publique concernant les nouveaux modèles de passeports pour les animaux de compagnie :
http://www.favv-afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter-spf-fod_006.asp#fr

Modification des règles pour la délivrance du passeport européen :
http://www.favv-afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter-spf-fod_005.asp#fr

Règles pour les mouvements de chiens, chats et furets : nouveautés depuis le 29 décembre 2014 :
http://www.favv-afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter-spf-fod_004.asp#fr
 
 

Copyright © 2015 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française