Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
05/12/2014 Version française en-dessous


VOGELGRIEP : CONTROLES UITGEVOERD IN BELGIË

De voorbije 3 weken heeft het FAVV in het hele land controles uitgevoerd met betrekking tot de maatregelen die werden getroffen om de insleep van vogelgriep in België te voorkomen. Op die manier wil het Agentschap zich ervan vergewissen dat deze maatregelen correct worden toegepast door de exploitanten van de betrokken sectoren.

Gedurende de voorbije 3 weken werden 585 controles uitgevoerd in België. De resultaten van deze controles zijn het bewijs van een doeltreffende communicatie over de toe te passen maatregelen en een nauwgezette aanpak door de professionelen.

De controles werden uitgevoerd in de betrokken sectoren. Vrachtwagens, en hun uitrusting, die van Nederland naar België rijden moeten een reiniging en een bijkomende ontsmetting ondergaan onder toezicht van een erkende dierenarts en met behulp van erkende biociden. De controles op deze reinigingen en ontsmettingen waren conform.

In de slachthuizen hebben 355 controles met betrekking tot de reiniging en ontsmetting van vervoersmiddelen, hun uitrusting en de kooien van pluimvee geen gebreken aan het licht gebracht.
79 professionele pluimveebedrijven werden gecontroleerd. In alle bedrijven werden de bioveiligheidsmaatregelen correct toegepast.
58 pakstations werden gecontroleerd. Hier werden enkele kleine tekortkomingen vastgesteld die reeds in orde werden gebracht.
In de 10 gecontroleerde diervoederbedrijven werden 2 kleine tekortkomingen genoteerd met betrekking tot de reiniging en de ontsmetting van het materiaal. Deze tekortkomingen werden ook reeds in orde gebracht.

Het Voedselagentschap blijft de situatie op de voet volgen en evalueren en gaat door met het uitvoeren van controles. Het FAVV herinnert er nogmaals aan dat het absoluut noodzakelijk is dat alle maatregelen die van kracht zijn op het Belgisch grondgebied nauwgezet worden nageleefd.
Aan de bedrijven van de verschillende betrokken sectoren wordt gevraagd de berichtgeving nauwlettend te volgen.

Meer informatie vindt u op :
www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
GRIPPE AVIAIRE : CONTRÔLES EFFECTUÉS EN BELGIQUE

Au cour des 3 dernières semaines, l’AFSCA a effectué des contrôles dans tout le pays afin de s’assurer que les mesures adoptées dans le but d’empêcher l’introduction du virus de la grippe aviaire en Belgique sont bien exécutées par les exploitants des secteurs concernés.

585 contrôles ont été effectués en Belgique durant les 3 dernières semaines. Les résultats traduisent une communication efficace des mesures à appliquer et un travail consciencieux des professionnels.

Ces contrôles ont été effectués dans les différents secteurs concernés. Les camions et leurs équipements qui quittent les Pays-Bas vers la Belgique doivent subir un nettoyage et une désinfection complémentaire sous surveillance d’un vétérinaire agréé et à l’aide de biocides agréés. Les contrôles de ces nettoyages et désinfections étaient conformes.

Au sein des abattoirs, les 355 contrôles portant sur le nettoyage et la désinfection des moyens de transports, de leurs équipements et des cages à volailles n’ont pas mis en évidence de manquements. 79 exploitations avicoles professionnelles ont également été contrôlées. Les mesures de biosécurité y étaient correctement appliquées. 58 centres d’emballages ont été contrôlés, quelques manquements mineurs ont été constatés et les mises en conformité ont été effectuées. Dans les 10 firmes d’aliments contrôlées, 2 manquements mineurs relatifs au nettoyage et à la désinfection du matériel ont été constatés puis régularisés.

L’Agence alimentaire continue de suivre et d’évaluer la situation de près et les contrôles continuent d’être effectués. L’AFSCA rappelle une nouvelle fois qu’il est impératif de respecter scrupuleusement l’ensemble des mesures prises sur le territoire. Les établissements des différents secteurs concernés sont priés de suivre les informations de près.

Vous trouverez plus d’informations sur :
www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/
 

 
         

Copyright © 2014 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française