Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
04/12/2014 Version française en-dessous


Versoepeling maatregelen Nederland: gevolgen voor België

In de nacht van woensdag op donderdag werden de maatregelen in Nederland voor HPAI H5N8 aangepast. Dit heeft ook gevolgen voor België.

Nederland is vandaag, donderdag 4/12 donderdag opgedeeld in 2 gebieden. De bestaande westelijk gelegen regio, wordt door Nederland nog steeds als risicogebied beschouwd wordt en de bestaande strenge maatregelen blijven nog minstens 14 dagen na de laatste uitbraak van kracht. Het FAVV blijft deze zone dus ook als risicogebied beschouwen en past dezelfde maatregelen toe als Nederland voor dit gebied. Nederland handhaaft hier een totaal vervoersverbod met de andere regio en dus is er ook geen wijziging voor de grensoverschrijdende transporten. Er is derhalve geen import mogelijk van pluimvee en broedeieren uit dit gebied.

Uit de andere regio - samengevoegde compartimenten B-C-D - kan door de versoepeling in Nederland opnieuw de certificering gebeuren voor pluimvee en broedeieren naar België voor het hele gebied (uitgezonderd opfokhennen uit de oude zone D). Dit betekent dat broedeieren, eendagskuikens, slachtpluimvee en ander pluimvee opnieuw aangevoerd kunnen worden. Transport naar slachthuizen en bedrijven kan als het 1-1 transport is; er moet proper en ontsmet materiaal (kratten, eiertrays !) worden gebruikt en de nodige bioveiligheidsmaatregelen moeten worden toegepast bij het opladen/afladen en voor en na het transport.

Het Voedselagentschap wenst nogmaals te benadrukken dat het strikt opvolgen van de bioveiligheidsmaatregelen en een onberispelijke reiniging en ontsmetting bij alle vervoer van en naar Nederland absoluut noodzakelijk zijn, ook naar en van het samengevoegde compartiment B-C-D.

Ook dienen alle pluimveehouders nog steeds de bioveiligheidsmaatregelen en de ophokregeling strict te respecteren. Zoals reeds herhaaldelijk aangegeven zijn dit de enige parameters die de pluimveehouder zelf in de hand heeft om vogelgriep uit zijn stal te houden. Ook aan de niet professionele pluimveehouders wordt ten stelligste aanbevolen deze ophokplicht of het afschermen van hun pluimvee toe te passen.

Na het terugvinden van het H5N8 virus bij wilde eenden in Nederland is het hoogst waarschijnlijk dat wilde vogels aan de basis liggen van de introductie van het virus in Nederland. Het ophokken / afschermen van pluimvee heeft als doel het contact met wilde vogels en dus ook trekvogels te vermijden. In heel België geldt nu ook voor hobbyisten dat zij, zoals in de beschermde natuurgebieden, hun dieren niet mogen drenken met onbehandeld oppervlaktewater en ze moeten voederen afgeschermd van wilde vogels; de dieren moeten ook gescheiden zijn van eenden/ganzen en ander pluimvee.

Meer informatie vindt u op :
www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
Dans la nuit de mercredi à jeudi, les mesures aux Pays-Bas pour l'IAHP H5N8 ont été adaptées.
Cela a également des conséquences pour la Belgique.


Depuis aujourd’hui, jeudi 4/12, les Pays-Bas sont divisés en 2 zones. L’actuelle région occidentale (westelijk gelegen regio) est encore considérée par les Pays-Bas comme zone à risque et les mesures strictes actuelles restent encore en vigueur au moins 14 jours après le dernier foyer. L'AFSCA continue donc aussi à considérer cette zone comme zone à risque et applique les mêmes mesures que les Pays-Bas pour cette zone. Les Pays-Bas y maintiennent une interdiction totale de transport avec l'autre région, et il n'y a donc aucun changement pour les transports transfrontaliers. Dès lors, aucune importation de volailles et d'œufs à couver en provenance de cette zone n'est possible.

A partir de l'autre région – les zones B-C-D réunies – grâce à l'assouplissement appliqué par les Pays-Bas, la certification est à nouveau possible pour les volailles et les œufs à couver provenant de toute la zone (à l’exception des volailles d'élevage provenant de l'ancienne zone D) et à destination de la Belgique. Cela signifie que les œufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de boucherie et les autres volailles peuvent à nouveau être importés. Le transport vers les abattoirs et les établissements est possible s'il s'agit d'un transport 1-1 ; il faut utiliser du matériel propre et désinfecté (cages, plateaux d’œufs !) et les mesures de biosécurité nécessaires doivent être appliquées lors du chargement/déchargement ainsi qu’avant et après le transport.

L'Agence alimentaire souhaite souligner une nouvelle fois que l’absolue nécessité du respect strict des mesures de biosécurité ainsi qu’un nettoyage et une désinfection impeccables de tous les moyens de transports de et vers les Pays-Bas, y compris vers et en provenance des zones B-C-D réunies.

De même, tous les détenteurs de volailles doivent toujours appliquer scrupuleusement les mesures de biosécurité et le confinement. Comme cela a déjà été précisé à plusieurs reprises, il s'agit là des seuls éléments que les détenteurs de volailles ont sous contrôle pour éviter l’introduction de la grippe aviaire dans leur exploitation. Il est aussi fortement recommandé aux détenteurs de volailles non professionnels de confiner ou isoler leurs volailles.

Etant donné la détection du virus H5N8 chez des canards sauvages aux Pays-Bas, il est hautement probable que les oiseaux sauvages constituent l’origine de l'introduction du virus aux Pays-Bas. Le confinement / l'isolement des volailles a pour but d'éviter le contact avec les oiseaux sauvages, et donc aussi avec les oiseaux migrateurs. L’interdiction d’abreuvement de ses animaux au moyen d’eaux de surface non-traitées est à présent d’application dans l’ensemble de la Belgique, y compris pour les éleveurs amateurs (hobbyistes), comme dans les zones naturelles protégées ; les animaux doivent également être séparés des canards/oies et autre volailles.

Vous trouverez plus d’informations sur :
www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/
 

 
         

Copyright © 2014 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française