Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
28/08/2014 Version française en-dessous


HAARDEN VAN BLUETONGUE IN ROEMENIË

Sinds 23 augustus 2014 heeft Roemenië via het ADNS (Animal Disease Notification System) al meer dan 30 haarden van Bluetongue genotificeerd  in de provincies Vrancea, Buzau en Prahova. De eerste verdenkingen werden vastgesteld op 21 augustus. Het gaat vooral om gevallen bij runderen. Ondertussen zijn meerdere nieuwe haarden opgedoken en voor heel wat verdenkingen zijn de onderzoeken nog lopende. Het juiste serotype is nog niet bevestigd, maar de kans is groot dat het om serotype 4 gaat, het type dat momenteel Bulgarije en Griekenland overspoeld.

Beperkingszones werden afgebakend. Het is verboden om vanuit deze zones levende herkauwers binnen te brengen in België.

Voor het binnenbrengen van dieren uit de andere regio’s van Roemenië, is waakzaamheid geboden. De veehouders en dierenartsen moeten uiterst alert blijven voor het optreden van symptomen van blauwtong.

Van runderen die in België vanuit Roemenië werden binnengebracht voor het opduiken van de eerste haarden zal een bloedonderzoek gebeuren om de afwezigheid van de besmetting na te gaan.

De kaart en de tabel met de gebieden waar nog beperkingen gelden voor blauwtong zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie :
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm

Meer informatie in verband met blauwtong en de van kracht zijnde maatregelen is terug te vinden op onze website:
http://www.favv.be/dierengezondheid/bluetongue/
FOYERS DE BLUETONGUE EN ROUMANIE

Depuis le 23 août 2014, la Roumanie a notifié via ADNS (Animal Disease Notification System) plus de 30 foyers de Bluetongue dans les provinces de Vrancea, Buzau et Prahova. Les 1ers cas suspects avaient été identifiés le 21 août. Il s’agit essentiellement de cas bovins. Entretemps, de nouveaux foyers sont apparus et plusieurs cas suspects sont toujours en cours d’analyse. Le sérotype concerné n’a pas encore été confirmé mais il y a de grandes chances qu’il s’agisse du sérotype 4 s’étendant en Bulgarie et en Grèce.

Des zones de restriction ont été établies et l’introduction en Belgique de ruminants vivants en provenance de ces zones de restriction est interdite.

En ce qui concerne l’introduction d’animaux en provenance du reste du territoire de la Roumanie, la vigilance reste de mise. Les éleveurs et les vétérinaires doivent maintenir une surveillance accrue afin d’identifier l’apparition de symptômes de Bluetongue.

Les bovins qui ont été introduits en Belgique en provenance de Roumanie avant l’apparition des foyers seront soumis à un prélèvement sanguin afin de vérifier l’absence d’infection.

La carte et le tableau des zones soumises à restrictions pour la Bluetongue sont disponibles sur le site de la Commission européenne:
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm

Pour de plus amples informations relatives à la Bluetongue et aux mesures qui sont d'application, voir notre page web :
http://www.afsca.be/santeanimale/fievrecatarrhale/
 
 

Copyright © 2014 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française