Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
13/06/2014 Version française en-dessous


AVIARE INFLUENZA

Herinnering aan de verplichtingen van pluimveehouders en hun dierenarts bij ziekte of abnormale sterfte

Vogelgriep of aviaire influenza is één van de belangrijkste bedreigingen voor de pluimveesector. In geval van insleep in een pluimveehouderij kan het sterftecijfer variëren van 3% (als het gaat om een laagpathogene virusstam) tot 100% (hoogpathogene stam). Ook besmetting van de mens is mogelijk, zeker voor personen die nauw en frequent contact met pluimvee hebben (houders, dierenartsen).
Deze bedreiging is constant, aangezien deze virussen in vele regio’s overal ter wereld bij gedomesticeerde en wilde vogels overleven.

In België werd sinds 2003 geen enkel geval van hoogpathogene vogelgriep meer vastgesteld. Nochtans worden regelmatig laagpathogene virusstammen aangetroffen bij wilde vogels. Elk jaar worden tijdens de serologische monitoring van pluimvee ook antistoffen tegen deze virusstammen aangetoond. De laatste keer dat een laagpathogene virusstam van het type H5 of H7 werd aangetroffen bij pluimvee, dateert echter van 2008.

De algemene maatregelen die momenteel van toepassing zijn, hebben dus een preventief karakter. Ze hebben als doel om de insleep van het vogelgriepvirus te verhinderen en het zo snel mogelijk op te sporen. In dit kader worden sinds 2004 door het FAVV toezichtprogramma's in de pluimveestapel en bij wilde vogels opgezet.

Voor wilde vogels werden twee toezichtprogramma’s opgestart:

 • Bij de actieve monitoring worden er swabs genomen tijdens de ringactiviteiten van het KBIN en door jagers op wilde vogels.
 • Bij de passieve monitoring worden verdachte sterftes van wilde vogels onderzocht.

Ook voor pluimvee werden twee programma’s opgezet:

 • een serologische screening om de aanwezigheid van het vogelgriepvirus van type H5 en H7 in pluimveebedrijven aan te tonen. Daarvoor wordt in bedrijven met meer dan 200 dieren (met uitzondering van de bedrijven met braadkippen) bloed genomen. Deze bemonsteringen worden uitgevoerd door officiële dierenartsen of door DGZ/ARSIA voor de vermeerdingspluimveebedrijven. Bedrijven in gevoelige natuurgebieden, bedrijven met vrije uitloop en bedrijven met kalkoenen, ganzen en eenden worden tweemaal per jaar bemonsterd.

 • Een passieve monitoring: elke pluimveehouder moet zijn dierenarts raadplegen bij ziekte, abnormale sterfte of in volgende gevallen:
 • - een afname van de normale voeder- en wateropname van meer dan 20 %;
  - een sterfte van meer dan 3 % per week;
  - een legdaling van meer dan 5 % gedurende meer dan twee dagen;
  - klinische symptomen of post-mortem lesies die wijzen op vogelgriep.

  De dierenarts moet in deze gevallen het betrokken pluimvee onderzoeken. Als hij vogelgriep niet kan uitsluiten moet hij de officiële dierenarts onmiddellijk hierover inlichten. Als hij vogelgriep kan uitsluiten en met de houder beslist een therapeutische behandeling op te starten, kan dat enkel gebeuren nadat hij monsters heeft verzonden naar  DGZ of ARSIA voor een labo-onderzoek.

Het FAVV wil de pluimveehouders en de dierenartsen herinneren aan deze verplichtingen, die zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 5 mei 2008 inzake de bestrijding van aviaire influenza (laatst gewijzigd op 15 juli 2013). Er werd immers vastgesteld dat er abnormaal weinig monsters worden verstuurd naar de laboratoria. Deze vroegtijdige analyse van monsters is de beste manier om in een zeer vroeg stadium een uitbraak van aviaire influenza op ons grondgebied op te sporen. Zo kunnen vroegtijdig maatregelen worden getroffen om de besmetting van andere pluimveebedrijven zo veel mogelijk te beperken. Er zullen controles worden uitgevoerd om na te gaan of de vereisten nageleefd worden.

Bij de verzending van dit soort monsters - zoals voor iedere verzending van monsters voor diagnostische doeleinden - is een zo volledig mogelijke anamnese noodzakelijk, om de oorzaak van de ziekte zo goed mogelijk te kunnen opsporen.

Bijkomende informatie over aviaire influenza is beschikbaar op de website van het Voedselagentschap:
http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
INFLUENZA AVIAIRE

Rappel des obligations des détenteurs de volailles et de leur vétérinaire lors de maladie ou de mortalité anormale

L’influenza aviaire est une des principales menace pour le secteur aviaire. En cas d’introduction dans un élevage, la mortalité peut varier de 3% (quand il s'agit d'une souche virale faiblement pathogène) à 100% (quand c'est une souche hautement pathogène). La contamination à l’homme est possible, d’autant plus pour les personnes ayant des contacts proches et fréquents avec les volailles (détenteurs, vétérinaires).
Cette menace est constante, étant donné le maintient de ces virus dans la faune domestique et sauvage dans de nombreuses régions du monde.

En ce qui concerne la Belgique, aucun cas de grippe aviaire hautement pathogène n’a plus été mis en évidence depuis 2003. Toutefois, des souches faiblement pathogènes sont régulièrement identifiées chez les oiseaux sauvages et des anticorps contre ces souches sont mis en évidence chaque année lors du monitoring sérologique des volailles. La dernière fois qu’une souche faiblement pathogène de H5 ou H7 a été identifiée chez des volailles date de 2008.

Les mesures générales actuellement d’application ont donc un caractère préventif. Elles sont destinées à empêcher l’introduction des virus de la grippe aviaire et à les détecter le plus vite possible. Dans ce cadre, depuis 2004, des programmes de surveillance dans le cheptel de volailles et chez les oiseaux sauvages ont été mis sur pied par l’AFSCA.

En ce qui concerne les oiseaux sauvages, deux programmes de surveillance ont été mis en place :

 • Lors du monitoring actif, des écouvillons sont prélevés au cours d’activités de baguage de l’IRSNB et par des chasseurs sur des oiseaux sauvages.
 • Pour le monitoring passif, les mortalités suspectes d’oiseaux sauvages sont analysées.

En ce qui concerne les volailles, deux programmes ont été instaurés :

 • Un screening sérologique a pour but de détecter la présence des virus de la grippe aviaire des sous type H5 et H7 chez les volailles dans les exploitations avicoles. Pour cela, du sang est prélevé dans les exploitations avicoles de plus de 200 volailles (à l'exception des exploitations de poulets de chairs). Ces prélèvements sont effectués  par des vétérinaires officiels, ou par DGZ/ARSIA en ce qui concerne les élevages de poules reproductrices. Les exploitations situées dans les zones naturelles sensibles, les exploitations avec parcours libre et les exploitations de dindes, oies et canards sont échantillonnées une deuxième fois au cours de la même année.
 • Un monitoring passif : Tout détenteur de volailles doit appeler son vétérinaire lors de maladie, de mortalité anormale ou dans les cas suivants :
 • - une réduction de la consommation normale d'eau et de nourriture de plus de 20 %;
  - un taux de mortalité de plus de 3 % par semaine;
  - une chute de ponte de plus de 5 % pendant plus de deux jours;
  - lors d’observation de signes cliniques ou de lésions post-mortem révélateurs de l'influenza aviaire.

  Le vétérinaire doit alors examiner les volailles concernées. S’il ne peut pas exclure l'influenza aviaire, il est tenu d'en informer immédiatement le vétérinaire officiel. S’il peut exclure l'influenza aviaire, et qu’il décide avec le détenteur d’instaurer un traitement thérapeutique, cela ne peut être fait qu’après que le vétérinaire ai transmis des échantillons à l’association (DGZ/ARSIA) en vue d’une analyse de laboratoire.

L’AFSCA tient à rappeler ces obligations pour les détenteurs de volailles et les vétérinaires, qui sont établies dans l’arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l’influenza aviaire (mis à jour au 15-07-2013). En effet, il a été remarqué qu’anormalement peu d’échantillons sont envoyés aux laboratoire dans ce cadre.
Cette analyse précoce de prélèvements est le meilleur moyen de détecter très tôt l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire sur notre territoire, ce qui permettra de prendre des mesures précoces destinées à limiter le plus possible la contamination à d’autres élevages. Des contrôles seront réalisés, afin de vérifier si ces obligations sont respectées. 

Lors de l’envoi de ce type d’échantillons –comme pour tout envoi d’échantillons à but diagnostique-, la communication d’une anamnèse la plus complète possible est nécessaire, afin de cibler le mieux possible la cause de la maladie.

Des informations complémentaires sur l’influenza aviaire sont disponibles sur
le site de l’Agence alimentaire :
http://www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/
 

 

Copyright © 2014 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française