Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible   
19/02/2014 Version française en-dessous


NIEUWE GEVALLEN VAN AFRIKAANSE VARKENSPEST BIJ TWEE WILDE EVERZWIJNEN IN POLEN

De Poolse veterinaire diensten hebben op 17 en 19 februari aan de Europese Commissie de bevestiging gemeld van de aanwezigheid van het Afrikaanse varkenspestvirus bij twee wilde everzwijnen dood gevonden op 900 m en 3 km afstand van de grens met Wit-Rusland. De monsters waren genomen op 13 en 15 februari in het kader van het verhoogde toezichtprogramma dat  ingesteld was naar aanleiding van de bevestiging van de ziekte in Wit-Rusland in 2013.

De Europese Commissie heeft alle Lidstaten hiervan op de hoogte gebracht en heeft vastgesteld dat alle maatregelen overeenkomstig met de Europese wetgeving betreffende de Afrikaanse varkenspest werden getroffen (Richtlijn 2002/60/EG en werkdocument SANCO 7138/2013 « Guidelines on surveillance and control of African swine fever in feral pigs and preventive measures for pig holdings »). Deze maatregelen omvatten in het bijzonder de oprichting van beschermingsgebieden, het verbod tot afvoer van varkens uit deze zones en de verhoogde bewaking van varkenshouderijen en wilde everzwijnen.

Ter info: sinds meer dan een jaar werd in België geen enkele invoer van levende varkens afkomstig van Polen meer geregistreerd.

Het FAVV doet opnieuw een beroep op uw waakzaambeid t.a.v. deze ziekte en herinnert eraan dat er een risico verbonden is aan alle personen, voertuigen of materiaal die van gebieden of landen komen waar epidemische ziekten zoals de Afrikaanse varkenspest aanwezig zijn. Het Afrikaanse varkenspestvirus is zeer resistent en zou meegedragen kunnen worden door bijvoorbeeld werknemers of jagers die uit de risicolanden komen.


Bijkomende informatie over varkenspest is beschikbaar op  de site van het Voedselagentschap:
http://www.favv.be/newsletter-da-vt/newsletter063.asp
http://www.favv.be/dierengezondheid/varkenspest/
NOUVEAUX CAS DE PESTE PORCINE AFRICAINE EN POLOGNE CHEZ DEUX SANGLIERS SAUVAGES

Les services vétérinaires polonais ont notifié à la Commission européenne les 17 et 19 février la confirmation de la présence du virus de la peste porcine africaine chez deux sangliers sauvages trouvés morts à 900 m et 3 km de la frontière avec la Biélorussie. Les échantillons avaient été collectés les 13 et 15 février dans le contexte du programme de surveillance accru mis en place suite à la confirmation de la maladie en Biélorussie en 2013.

La Commission européenne en a informé tous les Etats membres, et a indiqué que toutes les mesures en application de la législation européenne concernant la peste porcine africaine avaient été prises (Directive 2002/60/CE et document de travail SANCO 7138/2013 « Guidelines on surveillance and control of African swine fever in feral pigs and preventive measures for pig holdings »). Ces mesures consistent notamment en l’établissement de zones de protection, l’interdiction de sortie de porcs de ces zones et de monitoring accru des cheptels porcins et des sangliers sauvages.

Pour information, la Belgique n’a enregistré aucune introduction de porcs vivants en provenance de Pologne depuis plus d’un an.

L’AFSCA appelle donc une nouvelle fois à votre vigilance par rapport à cette maladie, et rappelle le risque lié à toute personne, véhicule ou matériel provenant de zones ou de pays dans lesquels des maladies épidémiques comme la peste porcine africaine sont présentes ! Le virus de la PPA est très résistant, et pourrait être véhiculé par exemple par des travailleurs ou des chasseurs provenant de pays à risque.


Des informations complémentaires sur la peste porcine sont disponibles sur le site de l’Agence alimentaire :
http://www.afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter063.asp
http://www.afsca.be/santeanimale/pesteporcine
 
 

Copyright © 2014 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.
Version française