Klik hier als de mail niet leesbaar is :: Cliquez-ici si l'email est illisible

   


04/03/2016 Version française en-dessous


IDENTIFICATIE VAN PAARDACHTIGEN – WIJZIGING VAN DE REGELS VOOR DE IDENTIFICATIE VAN PAARDACHTIGEN VANAF 14 MAART 2016

Op 1 januari 2016 werd een nieuwe Europese verordening van kracht. De Belgische wetgeving werd herzien en aangepast na heel wat overleg met de sector. Het koninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank zal begin maart worden gepubliceerd om 10 dagen later in werking te treden. Het zal het huidige koninklijk besluit van 26 september 2013 vervangen.

Nieuwe bepalingen vanaf half maart 2016 :

  • Inplanting van de microchip:

Het inplanten van de microchip is niet langer enkel en alleen voorbehouden aan de identificeerders!

Voor elke behandeling moet de dierenarts de identiteit en de gezondheidsstatus van een paardachtige controleren. Indien de paardachtige geen microchip heeft, moet de dierenarts er een inplanten vooraleer hij een medische behandeling toedient.

  • Medische behandelingen:

Indien de paardachtige niet uitgesloten is uit de voedselketen en de behandeling niet toegelaten is voor voedselproducerende dieren, bevestigt de dierenarts de uitsluiting van de paardachtige in het paspoort door hoofdstuk IX (voor paspoorten afgegeven voor 01/01/2016) of sectie II (voor paspoorten afgegeven na 01/01/2016) in te vullen.

Binnen de 14 dagen na het toedienen van de behandeling die de oorzaak is van de uitsluiting, meldt de dierenarts de uitsluiting aan de centrale gegevensbank of encodeert die rechtstreeks (via het extranet van de BCP: www.horseid.be2, met behulp van een login en een paswoord).

Ter herinnering: er bestaat een samenvattend document over de toediening van geneesmiddelen bij paardachtigen, dat kan worden geraadpleegd op de website van het FAGG via de volgende link :
http://www.fagg-afmps.be/nl/binaries/2015-03%20versie%203%20%20Nl%20geneesmiddelen%20voor%20
paarden%20en%20inschrijving_tcm290-266664.pdf
(PDF)

  • Specifieke regels voor de identificeerders :

Er werd een nieuwe handleiding opgesteld voor het opmaken van het signalement. Voortaan gelden dezelfde regels voor het ganse Belgische grondgebied. Het signalement bevat 2 aparte delen: een grafisch signalement (reeds van toepassing) en een beschrijvend signalement (bestaande uit een aantal te selecteren criteria) . Het document kan worden geraadpleegd en gedownload via de volgende link: www.cbc-bcp.be/documents.

De informaticatoepassing voor het beheer van de centrale gegevensbank verandert vanaf 16 maart 2016. De nieuwe applicatie, HorseID, zal u de mogelijkheid bieden om toegang te krijgen tot een extranet (www.horseid.be) voor het raadplegen van de gegevens. Van zodra het systeem is opgestart, zult u een e-mail ontvangen met daarin uw login en paswoord (ongewijzigd in vergelijking met de vroegere applicatie). Indien u echter geen toegang meer zou hebben, gelieve dan contact op te nemen met de Belgische Confederatie van het Paard vzw.

Het identificatiedossier mag ofwel door een identificeerder ofwel door een stamboekafgevaardigde worden ingevuld. In ieder geval is het absoluut noodzakelijk om op het moment dat het dossier wordt ingevuld:
 • het dier te controleren op tekens of merken van een eerdere identificatie;
 • de leeftijd van de paardachtige te controleren;
 • het microchipchipnummer van een paardachtige te controleren indien het dier er al een heeft op het moment dat het identificatiedossier wordt ingevuld;
 • het identificatiedossier correct in te vullen (inplantingsplaats van de microchip, grafisch signalement, hermerkingsnummer , …………) en het dossier terug te zenden binnen de 10 werkdagen na het invullen ervan.

Ter herinnering : enkel de dierenartsen mogen microchips inplanten.

Voor meer informatie, kunt u terecht op de volgende websites:
FOD: http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/keepingandbreedinganimals/
identificationregistration/horses/index.htm

FAVV: http://www.favv.be/dierlijkeproductie/dieren/paarden/
CBC: http://www.cbc-bcp.be/nl/
Extranet BCP: http://www.horseid.be
Europese Commissie: http://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine/index_en.htm1 Uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort)

2 Via ‘Paarden zoeken‘

3 Voorbeeld van het nieuw gecodificeerd beschrijvend signalement (PDF)

IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS – MODIFICATION DES RÈGLES POUR L’IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS À PARTIR DU 14 MARS 2016

Un nouveau règlement européen1 est entré en vigueur le 1er janvier 2016. La législation belge a été revue et adaptée suite à de nombreuses concertations avec le secteur. L’arrêté royal du 16 février 2016 relatif à l’identification et à l’encodage des équidés dans une banque de données centrale sera publié début mars 2016 pour entrer en vigueur 10 jours plus tard. Il remplacera l’actuel arrêté royal du 26 septembre 2013.

Nouvelles dispositions à partir de la mi-mars 2016 :

  • Implantation du microchip :

L’implantation du microchip n’est plus réservée uniquement aux identificateurs !

Le vétérinaire doit vérifier l’identité et le statut sanitaire d’un équidé avant tout traitement. Si l’équidé ne possède pas de microchip, le vétérinaire lui en implante un avant de lui administrer tout traitement médicamenteux.

  • Traitements médicamenteux :

Si l’équidé n’est pas exclu de la chaîne alimentaire et que le traitement n’est pas autorisé pour les animaux producteurs d’aliments, le vétérinaire exclut l’équidé dans le passeport en complétant le chapitre IX (pour les passeports délivrés avant le 01/01/2016) ou la section II (pour le passeports délivrés après le 01/01/2016).

Dans les 14 jours suivant l’administration du traitement à l’origine de l’exclusion, le vétérinaire soit notifie l’exclusion à la banque de données centrales, soit l’encode directement (via l’extranet de la CBC : www.horseid.be2, moyennant un login et mot de passe).

Pour rappel , il existe un document récapitulatif sur l’administrations de médicaments chez les équidés, consultable via le lien suivant sur le site de l’AFMPS : http://www.fagg-afmps.be/fr/
binaries/2015-03%20version%203%20M%C3%A9dicaments%20pour%20chevaux%20et%20inscription
%20_%20FR_tcm291-266664.pdf
(PDF)

  • Règles spécifiques pour les identificateurs :

Un nouveau manuel a été rédigé pour le relevé de signalement. Les mêmes règles s’appliquent désormais sur tout le territoire belge. Le relevé de signalement comporte 2 parties distinctes : un relevé de signalement graphique (déjà utilisé) et un relevé de signalement descriptif (composé d’un ensemble de critères à sélectionner)3. Le document peut être consulté et téléchargé à partir du lien suivant : www.cbc-bcp.be/documents.

L’application informatique pour la gestion de la banque de données centrale change à partir du 16 mars 2016. La nouvelle application, HorseID, vous donnera la possibilité d’accéder à un extranet (www.horseid.be) pour la consultation des données. Dès la mise en route du système, vous recevrez un email vous informant de vos logins et mots de passe (inchangés par rapport à l’ancienne application). Si toutefois, vous n’avez plus d’accès, veuillez contacter la Confédération belge du Cheval asbl.

Le dossier d’identification peut être complété soit par un identificateur, soit par un représentant du studbook. Dans tous les cas, au moment du remplissage du dossier, il est indispensable de :
 • vérifier tout signe ou marque d’une identification antérieure ;
 • vérifier l’âge de l’équidé ;
 • contrôler le numéro de microchip d’un équidé si celui-ci en possède déjà un au moment du remplissage du dossier d’identification
 • remplir correctement le dossier d’identification (emplacement du microchip, signalement graphique, numéro de remarquage, …………) et de renvoyer le dossier dans les 10 jours ouvrables suivant son remplissage.

Pour rappel : seuls les vétérinaires sont autorisés à implanter des microchips.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter les sites suivants :
SPF : http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/keepingandbreedinganimals/
identificationregistration/horses/index.htm

AFSCA : http://www.afsca.be/productionanimale/animaux/chevaux/
CBC : http://www.cbc-bcp.be/fr/
Extranet CBC : http://www.horseid.be
Commission européenne : http://ec.europa.eu/food/animals/identification/equine/index_en.htm1 Règlement d’exécution (CE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives 90/427/CEE et 2009/156/CE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d’identification des équidés (règlement sur le passeport équin)

2 Via la recherche des équidés

3 Exemple du nouveau codifié (PDF)
 
 

Copyright © 2016 FAVV-AFSCA. Tous droits réservés.