Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Invoer derde landen > Invoer van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Invoer van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong

 

Inleiding
Grensinspectieposten
Voorafgaande kennisgevins
Controles en beslissing
Harmonisatie versus niet harmonisatie
Meer weten


Naar boven


Inleiding

Levende dieren en producten van dierlijke oorsprong vanuit derde landen moeten bij binnenkomst in de EU veterinaire controles ondergaan. Dit geldt bij import, doorvoer over het grondgebied van de EU naar een ander derde land en na overlading direct met een zelfde vervoermiddel weer van het grondgebied af (transhipmentregeling).

De controles van levende dieren zijn geregeld in:

De controles van producten van dierlijke oorsprong (en hooi en stro) zijn geregeld in:

De actuele tekst van richtlijnen, verordeningen en beschikkingen of besluiten is te vinden op de website van de Europese Commissie.

De lijst van de te controleren dieren, producten van dierlijke oorsprong (en hooi en stro) bevindt zich in bijlage I van beschikking 2007/275 (Nummer CELEX - 32007D0275 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen). Alle diersoorten en categorieën dierlijke producten hebben in EU-regelgeving codes meegekregen. Deze codes bepalen de categorie waaronder de dieren of producten vallen. De codes worden universeel toegepast in alle EU-regelgeving rond de import van dieren of producten van dierlijke oorsprong.

De controle is niet altijd verplicht. Zie bijlage II van deze beschikking. Samengestelde producten (combinatie van een plantaardig product met een verwerkt dierlijk product) dienen aan een controle te worden onderworpen afhankelijk van het percentage dierlijke component en de stabiliteit van het samengesteld product zoals weergegeven in de beschikking 2007/275 en in verordening (EU) 28/2012 (Nummer CELEX - 32012R0028 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen).Naar boven


Grensinspectieposten

Levende dieren of producten van dierlijke oorsprong mogen uitsluitend via een door de Europese Commissie voor bepaalde dieren en/of producten erkende GIP de Europese Unie binnenkomen waar ze door het FAVV worden gecontroleerd in samenwerking met de douane.       

Aan een GIP kunnen meerdere inspectiecentra verbonden zijn. 

België : Gegevens van de grensinspectieposten (dierlijke sector)

Alle lidstaten: beschikking 2009/821/EG (Nummer CELEX - 32009D0821 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)


Naar boven


Voorafgaande kennisgeving

Elke zending levende dieren of producten van dierlijke oorsprong dient voor aankomst op het grondgebied van de EU door een belanghebbende gemeld te worden aan het FAVV in de GIP waar de zending binnenkomt. De vooraanmelding moet worden ingediend met een Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst, het GDB, via het TRACES systeem. Per zending dient een GDB te worden opgemaakt. Het GDB is vastgelegd in twee Europese verordeningen :

  • verordening (EG) Nr. 136/2004 voor producten van dierlijke oorsprong ;
  • verordening (EG) Nr. 282/2004 voor levende dieren.

Termijnen

Zie omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande kennisgeving van levende dieren en producten ingevoerd uit derde landen naar het Belgisch grondgebied (PCCB/S4/782550)Naar boven


Controles en beslissing

Documentencontrole

Iedere zending ondergaat een documentencontrole. Hiertoe dient het bij de zending behorende originele veterinair document met het GDB te worden ingediend op de GIP waar de zending binnenkomt. Er wordt o.a. beoordeeld of het veterinair document origineel is, voldoet aan het model dat de EU voorschrijft en of de zending uit een toegelaten land en een erkend bedrijf afkomstig is.

Overeenstemmingscontrole

Iedere zending bestemd voor invoer en doorvoer ondergaat een overeenstemmingscontrole. In bepaalde gevallen kan dit bestaan uit controle van het zegel op de container.

Bij de overeenstemmingscontrole wordt vastgesteld of de zendinggegevens overeenkomen met de informatie op het bijbehorende veterinair document. Hierbij wordt o.a. gekeken naar containernummer, nummers van de verzegeling, land van oorsprong, productomschrijving, zendingcodes en erkenningnummers van de producerende bedrijven en etikettering.

Materiële / fysieke controle

Bij producten vindt in voorgeschreven gevallen de materiële controle plaats. Hiertoe worden verpakkingen geopend om de producten aan bepaalde onderzoeken te onderwerpen o.a. temperatuur, organoleptisch onderzoek… In bepaalde gevallen kunnen van een zending monsters worden genomen t.b.v. laboratoriumonderzoek.

Bij levende dieren wordt in alle gevallen een fysieke- en welzijnscontrole uitgevoerd waarbij de GIP-dierenarts de gezondheid van de dieren controleert.

Beslissing

Nadat de controles zijn uitgevoerd neemt de GIP-dierenarts een beslissing over de zending. Dit kan zijn, toegelaten of geweigerd. Indien de zending is toegelaten is deze (veterinair) vrij voor de gehele Europese Unie tenzij enkel nationale voorwaarden gelden. Dan mag de zending enkel naar die lidstaten die geen bij de Europese Commissie ingediend bezwaar hebben geuit tegen het binnenbrengen van betrokken levende dieren of producten van dierlijke oorsprong.

Een geweigerde zending komt in aanmerking voor wederuitvoer, vernietiging of toelating voor andere doeleinden al dan niet na een speciale behandeling (producten) of voor terugzending, slacht of euthanasie (levende dieren).

De belanghebbende van de lading ontvangt een door de officiële dierenarts ondertekend en gestempeld GDB, evenals een gewaarmerkt kopie van het veterinair document (of een origineel exemplaar in geval van doorvoer).


Naar boven


Harmonisatie versus niet harmonisatie

De invoerregelgeving is in sterke mate geharmoniseerd. Dit houdt in dat op niveau van de Europese Unie voorschriften worden vastgelegd die in alle lidstaten van de Europese Unie gelden voor de invoer dieren en producten.

Men spreekt van:
- Geharmoniseerde dieren: dieren waarvoor de Europese Unie voorschriften vastlegt betreffende het gezondheidscertificaat dat verwijst naar een derde land of een deel van een derde land dat gemachtigd is tot uitvoer naar de Europese Unie.

- Geharmoniseerde producten: producten van dierlijke oorsprong waarvoor de Europese Unie voorschriften vastlegt betreffende het gezondheidscertificaat dat verwijst naar een derde land of een deel van een derde land dat gemachtigd is tot uitvoer naar de Europese Unie. Het certificaat heeft eveneens betrekking op een bedrijf of vaartuig dat gemachtigd of geregistreerd is voor uitvoer naar de Unie, voor zover de communautaire wetgeving zulks verplicht. Ten slotte kan ook de goedkeuring van een door het derde land ingediend residuplan een voorwaarde zijn voor het kwestieus product.

Op geharmoniseerde producten is een verlaagde controlefrequentie van toepassing, de zgn.'reduced checks' volgens beschikking 94/360/EG (Nummer CELEX - 31994D0360 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen). Afhankelijk van het product en het derde land van oorsprong wordt 1%, 10%, 20% of 50% van de zendingen materieel gecontroleerd.
Met landen als Canada en Nieuw Zeeland heeft de EU een equivalentieakkoord afgesloten met verder verlaagde controle-intensiteit.

Voor dieren en producten waarvoor geen geharmoniseerde regelgeving is opgesteld, gelden de Belgische voorwaarden. Deze nationale voorwaarden worden opgesomd in een invoermachtiging. De lijst van dieren en producten niet onderworpen aan een invoermachtiging is opgenomen in de bijlage aan de omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor levende dieren en producten van dierlijke oorsprong ingevoerd uit derde landen naar het Belgische grondgebied (PCCB/S4/JVS/973640).
Let wel, in sommige gevallen legt de EU regelgeving eveneens een invoermachtiging op zoals weergegeven in dezelfde omzendbrief.Naar bovenMeer weten

Invoercontroles in de grensinspectieposten (G.I.P.): levende dieren (PDF)(DG Controlebeleid) (05/01/2018)
   
Invoercontroles in de grensinspectieposten (G.I.P.): producten van dierlijke oorsprong (PDF)(DG Controlebeleid) (05/01/2018)
   
Naar de sectorale pagina voor dieren.
   
Naar de sectorale pagina voor producten van dierlijke oorsprong.


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.02.2019   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet