Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Export naar derde landen > Algemene leidraad export
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Algemene leidraad export


U wilt product X exporteren naar een derde land Y. Welke voorbereiding dient u te treffen voordat u een contract met een handelspartner ondertekent ?

 

A. Export van planten en plantaardige producten
(bijvoorbeeld: groenten, aardappelen, sierbomen, …)

   
  B. Export van voedingsmiddelen en andere producten
(bijvoorbeeld: koekjes, pralines, dranken, …)
     
 

C. Export van producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie
(bijvoorbeeld: vlees, gelatine voor humane consumptie, melk en zuivelproducten, …)

     
  D. Export van levende dieren / sperma / embryo’s / broedeieren / eicellen
     
  E. Export van diervoeders
(bijvoorbeeld: gelatine of verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor gebruik als voedermiddel, toevoegingsmiddelen, voormengsels, voeder voor gezelschapsdieren, …)
     
  F. Export van producten van dierlijke oosprong niet bestemd voor humane of dierlijke consumptie
(bijvoorbeeld: huiden of bloedproducten bestemd voor technisch gebruik, meststoffen, …)
     

De producten bevinden zich niet meer op het Belgische grondgebied. Kan er voor deze producten nog een certificaat worden afgeleverd ?

Kosten verbonden aan het afleveren van een certificaat

Invoerweigering – wederinvoer

Open lijsten – Gesloten lijsten – exporterkenning

Embargo

Naar boven


   

U wilt product X exporteren naar een derde land Y. Welke voorbereiding dient u te treffen voordat u een contract met een handelspartner ondertekent ?
   
 
Voordat u een contract met een handelspartner ondertekent, is het belangrijk dat u nagaat of de invoer van het product dat u naar dat derde land wenst te exporteren, is toegestaan en of er een certificaat wordt geëist door de bevoegde overheid van het invoerende derde land.
   
  De bevoegde overheden van derde landen kunnen immers eisen dat het FAVV garandeert dat producten uitgevoerd vanuit België aan bepaalde sanitaire, fytosanitaire eisen, voedsel-, en/of voederveiligheidseisen voldoen.
Deze garantie wordt afgeleverd onder de vorm van een certificaat.
   
 

Er bestaan 2 types certificaten, namelijk:

 • Certificaten waarin de identificatie en de voorwaarden waaraan de producten van de zending moeten voldoen, worden beschreven en die de zending dienen te vergezellen, namelijk:
  • Algemeen certificaat: een algemeen certificaat is een certificaat dat bedoeld is voor de export van bepaalde producten/levende dieren vanuit België naar verschillende derde landen. Een algemeen certificaat is opgemaakt door het FAVV en is gebaseerd op de Europese/Belgische wetgeving. Voor de meeste producten/levende dieren is een algemeen certificaat beschikbaar. In sommige algemene certificaten is de mogelijkheid voorzien om aanvullende verklaringen toe te voegen.
  • Landspecifiek certificaat: een landspecifiek certificaat is een certificaat voor de uitvoer van een bepaald product/levend dier naar één bepaald derde land en bevat specifieke eisen die door de bevoegde overheid van het derde land van bestemming worden geëist. Uitzondering: certificaat voor uitvoer naar de Douane-unie (Kazachstan, Russische Federatie en Wit-Rusland).
 • Certificaten voor registratie van een product (= certificaat van vrije verkoop/free sale certificaat): een voor een derde land bestemd certificaat dat aangeeft dat een product ofwel in België vrij in de handel mag worden gebracht ofwel mag worden uitgevoerd voor zover het derde land de invoer toelaat.
   
   

Naar boven

A. Export van planten en plantaardige producten
     
   

Bepaalde derde landen laten de invoer van planten en plantaardige producten enkel toe als de zending vergezeld is van een fytosanitair certificaat.

Het fytosanitair certificaat is een algemeen certificaat waarbij de mogelijkheid is voorzien om aanvullende verklaringen toe te voegen.

In toepassing van artikel 20 van het Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, zoals gewijzigd door artikel 2 van het Koninklijk besluit van 6 juni 2012 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, dient u op de hoogte te zijn van de invoereisen van het invoerende derde land en deze aan de certificerende agent voor te leggen.

De invoereisen kunnen vermeld staan op de invoervergunning. Indien dit niet het geval is, dient u deze op te vragen bij de bevoegde overheid van het betreffende derde land. U kan deze invoereisen opvragen via uw potentiële klant, via de beroepsfederatie waarvan u lid bent of u kan hiervoor beroep doen op de gewestelijke exportbevorderende organismen (die de Belgische diplomatieke post bevoegd voor het desbetreffende derde land kunnen bevragen).

Iedere aanvraag voor certificering dient u minimaal 24u op voorhand aan te vragen en schriftelijk te bevestigen aan de Lokale Controle-eenheid (LCE).

U legt de invoereisen voorzien van een beëdigde vertaling naar het Frans of Nederlands (afhankelijk van de provincie waar de zending zich bevindt) en, indien vereist, de inspectie- en/of analyseresultaten voor aan de certificerende agent van de LCE van de provincie waar de zending zich bevindt.

Indien aan de invoereisen is voldaan, levert de certificerende agent u het fytosanitair certificaat af.

Indien aan de invoereisen niet kan worden voldaan of indien het derde land voorafgaand specifieke Pest Risk Analysis (PRA) wenst en het fytosanitair certificaat bijgevolg niet kan worden ondertekend en u wenst een aanvraag in te dienen voor het openen van een nieuwe markt, kan u deze aanvraag indienen door contact op te nemen met uw LCE of kan u aan uw beroepsfederatie vragen uw aanvraag bij het FAVV in te dienen.

Beroepsfederaties die een aanvraag bij het FAVV wensen in te dienen, nemen contact op met de Stafdirectie Internationale Zaken.

Om de werkingsmogelijkheden van het FAVV inzake het openen van nieuwe exportmarkten zo efficiënt mogelijk te benutten in het belang van de Belgische export, heeft een werkgroep met vertegenwoordigers van het FAVV, de beroepsfederaties en de gewestelijke exportbevorderende organismen een objectief systeem voor de bepaling van prioriteiten uitgewerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met onder andere de kwaliteit van het ingediende aanvraagdossier en de aangeleverde informatie voor de marktopening alsook met het economisch potentieel van deze exportmarkt. Afhankelijk van de toegekende prioriteit zal het aanvraagdossier meer of minder dringend behandeld worden.

De mogelijkheid bestaat dat derde landen naast het fytosanitair certificaat eisen dat de zending eveneens vergezeld wordt van volgend(e) certificaat (certificaten):

 • gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voedingsmiddelen en andere producten,
 • gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels zonder enig product van dierlijke oorsprong of een landspecifiek certificaat voor de uitvoer van diervoeders.

Bijkomend is bij de uitvoer van verse aardappelen, groenten en fruit een normcontrolecertificaat of bewijs van kennisgeving nodig dat aangeeft dat de producten voldoen aan de geldende handelsnormen. Dit normcontrolecertificaat of bewijs van kennisgeving is ten behoeve van de douane om de uitklaring van de producten mogelijk te maken en vergezelt de zending niet naar het land van bestemming (omzendbrief PCCB/S1/LSW/597024).

Meer informatie over de export van planten en plantaardige producten vindt u onder volgende link:
http://www.afsca.be/exportderdelanden/planten/

   

Naar boven

  

B. Export van voedingsmiddelen en andere producten
     
   

Bepaalde derde landen laten de invoer van voedingsmiddelen en bepaalde andere producten enkel toe als de zending vergezeld is van het gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voedingsmiddelen en andere producten.

Het gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voedingsmiddelen en andere producten is een algemeen certificaat waarbij de mogelijkheid is voorzien om aanvullende verklaringen toe te voegen.

De door het FAVV gekende aanvullende verklaringen zijn vermeld op de FAVV-website. U kijkt onder het betreffende land of er aanvullende verklaringen worden gevraagd voor het product dat u wenst te exporteren en voegt deze desgevallend toe in het gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voedingsmiddelen en andere producten in het daarvoor voorziene vak.

Indien u onder het betreffende land geen informatie vindt over de producten die u wenst te exporteren, gaat u bij de bevoegde overheid van het derde land na of er aanvullende verklaringen door het FAVV moeten worden afgeleverd en vraagt u desgevallend de aanvullende verklaringen op bij de bevoegde overheid van het derde land.

U kan dit doen via uw potentiële klant, via uw beroepsfederatie waarvan u lid bent of u kan hiervoor beroep doen op de gewestelijke exportbevorderende organismen (die de Belgische diplomatieke post bevoegd voor het desbetreffende derde land kunnen bevragen).

Iedere aanvraag voor certificering dient u minimaal 24u op voorhand aan te vragen en schriftelijk te bevestigen aan de Lokale Controle-eenheid (LCE).

U legt het gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voedingsmiddelen en andere producten met desgevallend de aanvullende verklaringen, samen met een beëdigde vertaling naar het Frans of Nederlands van deze aanvullende verklaringen (afhankelijk van de provincie waar de zending zich bevindt) en, indien vereist, de analyseresultaten voor aan de certificerende agent van de LCE van de provincie waar de zending zich bevindt.

Indien aan de aanvullende verklaring niet kan worden voldaan en bijgevolg het gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voedingsmiddelen en andere producten niet kan worden ondertekend en u wenst een aanvraag in te dienen voor het openen van een nieuwe markt, kan u deze aanvraag zelf indienen door contact op te nemen met uw LCE of kan u aan uw beroepsfederatie vragen uw aanvraag bij het FAVV in te dienen.

Beroepsfederaties die een aanvraag bij het FAVV wensen in te dienen, nemen contact op met de Stafdirectie Internationale Zaken.

Om de werkingsmogelijkheden van het FAVV inzake het openen van nieuwe exportmarkten zo efficiënt mogelijk te benutten in het belang van de Belgische export, heeft een werkgroep met vertegenwoordigers van het FAVV, de beroepsfederaties en de gewestelijke exportbevorderende organismen een objectief systeem voor de bepaling van prioriteiten uitgewerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met onder andere de kwaliteit van het ingediende aanvraagdossier en de aangeleverde informatie voor de marktopening alsook met het economisch potentieel van deze exportmarkt. Afhankelijk van de toegekende prioriteit zal het aanvraagdossier meer of minder dringend behandeld worden.

De mogelijkheid bestaat dat derde landen naast het gezondheidscertificaat voor de uitvoer van voedingsmiddelen en andere producten eisen dat de zending eveneens vergezeld wordt van een fytosanitair certificaat.

Meer informatie over de export van voedingsmiddelen en andere producten en de door het FAVV gekende bijkomende verklaringen vindt u onder volgende link: http://www.afsca.be/exportderdelanden/voedingsmiddelen/

   

Naar boven

   

C. Export van producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie
     
   

Voor de export van producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie gaat u eerst na of er een landspecifiek certificaat beschikbaar is op de FAVV-website.

Voor ieder landspecifiek certificaat dat beschikbaar is op de FAVV-website is een bijhorende
instructie
opgemaakt. In deze instructie staan de producten vermeld die onder het toepassingsgebied van het landspecifieke certificaat vallen, zodat u kan nagaan of er een landspecifiek certificaat van toepassing is voor het product dat u wenst te exporteren.

Er kunnen zich vervolgens de volgende drie situaties voordoen :

 • Er bestaat een landspecifiek certificaat op de FAVV-website :
  De landspecifieke certificaten die zich op de FAVV-website bevinden, zijn meestal het resultaat vanonderhandelingen tussen het FAVV en de bevoegde overheid van het derde land en bevatten de sanitaire en voedselveiligheidsvoorwaarden waaraan uw product moet voldoen om te kunnen worden uitgevoerd naar het derde land. Deze voorwaarden kunnen afwijken van de Belgische en Europese wetgeving.
  Vervolgens gaat u volgende zaken na:
  1. u gaat na of het product dat u wenst te exporteren voldoet aan de voorwaarden die zijn vermeld in het landspecifieke certificaat;
  2. u gaat na of u aan alle voorwaarden voldoet die staan vermeld in de bijhorende instructie.
  Iedere aanvraag voor certificering dient u minimaal 24u op voorhand aan te vragen en schriftelijk te bevestigen aan de Lokale Controle-eenheid (LCE).
  Als u van mening bent dat aan de twee zaken is voldaan, legt u het landspecifieke certificaat en, indien vereist, de bijkomende documenten voor aan de certificerende agent van de LCE van de provincie waar de zending zich bevindt.
 • Er bestaat geen landspecifiek certificaat op de FAVV-website :
  Indien er op de FAVV-website geen landspecifiek certificaat voorhanden is, gaat u in de lijst na of er in de LCE een landspecifiek certificaat voorhanden is. Indien u in de lijst een geschikt certificaat vindt, neemt u contact op met de LCE van de provincie waar de zending zich bevindt.
  Indien er geen landspecifiek certificaat op de FAVV-website voorhanden is en u vindt geen geschikt landspecifiek certificaat in de lijst, gaat u na of er een algemeen certificaat op de FAVV-website beschikbaar is.
  Op de FAVV-website zijn algemene certificaten beschikbaar voor diverse producten van dierlijke oorspong geschikt voor humane consumptie. De sanitaire en voedselveiligheidsvoorwaarden die vermeld staan in deze algemene certificaten zijn gebaseerd op de Europese wetgeving.
  U gaat vervolgens na of het algemene certificaat door de bevoegde overheid van het derde land waarnaar u wenst uit te voeren, wordt aanvaard. U kan hiervoor via uw potentiële klant contact opnemen met de bevoegde overheid van het derde land of u kan hiervoor beroep doen op de gewestelijke exportbevorderende organismen.
  Indien het algemene gezondheidscertificaat door het derde land waarnaar u wenst te exporteren,wordt aanvaard, legt u het algemene certificaat voor aan de certificerende agent van de LCE van de provincie waar de zending zich bevindt.
 • Er is geen landspecifiek noch een algemeen certificaat beschikbaar of het landspecifieke/algemene certificaat wordt niet aanvaard :
  U vraagt bij de bevoegde overheid van het derde land de sanitaire en voedselveiligheidsvoorwaarden op. U kan hiervoor via uw potentiële klant contact opnemen met de bevoegde overheid van het betreffende derde land of u kan hiervoor beroep doen op de beroepsfederatie waarvan u lid bent of op de gewestelijke exportbevorderende organismen (die de Belgische diplomatieke post bevoegd voor het desbetreffende derde land kunnen bevragen).
  Indien de bevoegde overheid de voorwaarden onder de vorm van een landspecifiek certificaat ter beschikking stelt, legt u dit landspecifieke certificaat samen met een beëdigde vertaling naar het Frans of Nederlands (afhankelijk van de provincie waar de zending zich bevindt) en, indien vereist, de nodige documenten voor aan de certificerende agent van de LCE van de provincie waar de zending zich bevindt.
  Indien aan de voorwaarden niet kan worden voldaan en het landspecifieke certificaat bijgevolg niet kan worden ondertekend en u wenst een aanvraag in te dienen voor het openen van een nieuwe markt, kan u deze aanvraag zelf indienen door contact op te nemen met uw LCE of kan u aan uw beroepsfederatie vragen uw aanvraag bij het FAVV in te dienen.
  Beroepsfederaties die een aanvraag bij het FAVV wensen in te dienen, nemen contact op met de Stafdirectie Internationale Zaken.
  Om de werkingsmogelijkheden van het FAVV inzake het openen van nieuwe exportmarkten zo efficiënt mogelijk te benutten in het belang van de Belgische export, heeft een werkgroep met vertegenwoordigers van het FAVV, de beroepsfederaties en de gewestelijke exportbevorderende organismen een objectief systeem voor de bepaling van prioriteiten uitgewerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met onder andere de kwaliteit van het ingediende aanvraagdossier en de aangeleverde informatie voor de marktopening alsook met het economisch potentieel van deze exportmarkt. Afhankelijk van de toegekende prioriteit zal het aanvraagdossier meer of minder dringend behandeld worden.
  Meer informatie over de export van producten van dierlijke oorspong voor humane consumptie vindt u onder volgende link: http://www.afsca.be/exportderdelanden/productendierlijkeoorsprong/
   

Naar boven

   

D. Export van levende dieren / sperma / embryo's / broedeieren / eicellen :
     
   

Voor de export van levende dieren / sperma / embryo’s / broedeieren / eicellen gaat u eerst na of er een landspecifiek certificaat beschikbaar is op de FAVV-website.

Voor ieder landspecifiek certificaat dat beschikbaar is op de FAVV-website, is een bijhorende
instructie
opgemaakt. In deze instructie staan de levende dieren/producten vermeld die onder het
toepassingsgebied van het certificaat vallen, zodat u kan nagaan of er een landspecifiek certificaat
van toepassing is voor de levende dieren/producten die u wenst te exporteren.

Er kunnen zich vervolgens de volgende drie situaties voordoen:

 • Er bestaat een landspecifiek certificaat op de FAVV-website :
  De landspecifieke certificaten die zich op de FAVV-website bevinden, zijn meestal het resultaat van onderhandelingen tussen het FAVV en de bevoegde overheid van het derde land en bevatten de sanitaire voorwaarden waaraan de levende dieren/producten moeten voldoen om te kunnen worden uitgevoerd naar het betreffende derde land. Deze sanitaire voorwaarden kunnen erg afwijken van de Belgische en Europese wetgeving.
  Vervolgens gaat u volgende zaken na :
  1. u gaat na of de levende dieren/producten die u wenst te exporteren voldoen aan de sanitaire voorwaarden zoals deze zijn vermeld in het landspecifieke certificaat ;
  2. u gaat na of u aan alle voorwaarden kan voldoen die staan vermeld in de bijhorende instructie.
  Als u van mening bent dat aan de twee zaken is voldaan, legt u het landspecifieke certificaat en, indien vereist, de bijkomende documenten voor aan de certificerende agent van de Lokale Controle-eenheid (LCE) van de provincie waar de zending zich bevindt.
 • Er bestaat geen landspecifiek certificaat op de FAVV-website :
  Indien er op de FAVV-website geen landspecifiek certificaat voorhanden is, gaat u in de lijst na of er in de LCE een landspecifiek certificaat voorhanden is. Indien u in de lijst een geschikt certificaat vindt, neemt u contact op met de LCE van de provincie waar de zending zich bevindt.
  Indien er geen landspecifiek certificaat op de FAVV-website voorhanden is en u vindt geen geschikt landspecifiek certificaat in de lijst, gaat u na of er een algemeen certificaat op de FAVV-website beschikbaar is.
  Op de FAVV-website zijn algemene certificaten beschikbaar voor diverse levende dieren en producten. De sanitaire voorwaarden die vermeld staan in deze algemene certificaten zijn gebaseerd op de Europese wetgeving.
  Vervolgens gaat u volgende zaken na :
  1. u gaat na of de levende dieren/producten die u wenst te exporteren voldoen aan de sanitaire voorwaarden vermeld in het algemene certificaat ;
  2. u gaat na of aan alle voorwaarden kan worden voldaan die staan beschreven in de bijhorende instructie;
  3. u gaat na of het algemene certificaat door de bevoegde overheid van het betreffende derde land wordt aanvaard. U kan hiervoor via uw potentiële klant contact opnemen met de bevoegde overheid van het derde land of u kan hiervoor beroep doen op de gewestelijke exportbevorderende organismen.
  In de algemene certificaten voor levende dieren en producten is de mogelijkheid voorzien om aanvullende verklaringen toe te voegen. Indien de bevoegde overheid van het derde land aanvullende verklaringen wenst toe te voegen, voegt u deze aanvullende verklaringen toe in het vak dat daarvoor is voorzien en legt deze, samen met een beëdigde vertaling van deze aanvullende verklaringen naar het Frans of Nederlands (afhankelijk van de provincie waar de zending zich bevindt) en, indien vereist, de nodige documenten voor aan de certificerende agent van de LCE van de provincie waar de zending zich bevindt.
 • Er is geen landspecifiek noch een algemeen certificaat beschikbaar of het landspecifieke/algemene certificaat wordt niet aanvaard :
  U vraagt bij de bevoegde overheid van het derde land de sanitaire voorwaarden op. U kan hiervoor via uw potentiële klant contact opnemen met de bevoegde overheid of u kan hiervoor beroep doen op de beroepsfederatie waarvan u lid bent of op de gewestelijke exportbevorderende organismen (die de Belgische diplomatieke post bevoegd voor het desbetreffende derde land kunnen bevragen).
  Indien de bevoegde overheid de sanitaire eisen onder de vorm van een landspecifiek certificaat ter beschikking stelt, legt u dit landspecifiek certificaat samen met een beëdigde vertaling naar het Frans of Nederlands (afhankelijk van de provincie waar de zending zich bevindt) en, indien vereist, analyseresultaten voor aan de certificerende agent van de LCE van de provincie waar de zending zich bevindt.
  Indien aan de sanitaire voorwaarden in het landspecifieke certificaat of aan de aanvullende verklaringen in een algemeen certificaat niet kan worden voldaan en het landspecifieke certificaat of de aanvullende verklaringen bijgevolg niet kunnen worden ondertekend en u wenst een aanvraag in te dienen voor het openen van een nieuwe markt, kan u deze aanvraag zelf indienen door contact op te nemen met uw LCE of kan u aan uw beroepsfederatie vragen uw aanvraag bij het FAVV in te dienen.
  Beroepsfederaties die een aanvraag bij het FAVV wensen in te dienen, nemen contact op met de Stafdirectie Internationale Zaken.
  Om de werkingsmogelijkheden van het FAVV inzake het openen van nieuwe exportmarkten zo efficiënt mogelijk te benutten in het belang van de Belgische export, heeft een werkgroep met vertegenwoordigers van het FAVV, de beroepsfederaties en de gewestelijke exportbevorderende organismen een objectief systeem voor de bepaling van prioriteiten uitgewerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met onder andere de kwaliteit van het ingediende aanvraagdossier en de aangeleverde informatie voor de marktopening alsook met het economisch potentieel van deze exportmarkt. Afhankelijk van de toegekende prioriteit zal het aanvraagdossier meer of minder dringend behandeld worden.
  Meer informatie over de export van levende dieren / sperma / embryo’s / broedeieren / eicellen vindt u onder volgende link: http://www.afsca.be/exportderdelanden/levendedieren/
   

Naar boven

     

E. Export van diervoeders
     
    Informatie over de export van diervoeders vindt u onder volgende link : http://www.afsca.be/exportderdelanden/diervoeders/
   

Naar boven

    

F. Export van producten van dierlijke oorsprong niet bestemd voor humane of dierlijke consumptie
     
   

Producten van dierlijke oorsprong niet bestemd voor humane of dierlijke consumptie (m.u.v. verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten waarvoor een schriftelijke overeenkomst met het derde land vereist is)

Voor de export van producten van dierlijke oorspong die niet bestemd zijn voor humane of dierlijke consumptie, gaat u eerst na of er een landspecifiek certificaat beschikbaar is op de FAVV-website.

Voor ieder landspecifiek certificaat is een bijhorende instructie opgemaakt. In deze instructie staat het product vermeld dat onder het toepassingsgebied van het certificaat valt, zodat u kan nagaan of er een landspecifiek certificaat van toepassing is voor het product dat u wenst te exporteren.

Landspecifieke certificaten zijn meestal het resultaat van onderhandelingen tussen het FAVV en de bevoegde overheid van het derde land en bevatten de sanitaire voorwaarden waaraan de producten moeten voldoen om te kunnen worden uitgevoerd naar het derde land. Deze sanitaire voorwaarden kunnen erg afwijken van de Belgische en Europese wetgeving.

Vervolgens gaat u volgende zaken na :

 

 

1. u gaat na of de producten die u wenst te exporteren, voldoen aan de sanitaire voorwaarden zoals deze zijn vermeld in het landspecifieke certificaat ;
2. u gaat na of aan alle voorwaarden kan worden voldaan die zijn vermeld in de bijhorende instructie.

Als u van mening bent dat aan de twee zaken is voldaan, legt u het landspecifieke certificaat en, indien vereist, de bijkomende documenten voor aan de certificerende agent van de Lokale Controle-eenheid (LCE) van de provincie waar de zending zich bevindt.

Indien er op de FAVV-website geen landspecifiek certificaat voorhanden is, gaat u in de lijst na of er in de LCE een landspecifiek certificaat voorhanden is. Indien u in de lijst een geschikt certificaat vindt, neemt u contact op met de LCE van de provincie waar de zending zich bevindt.

Indien er geen landspecifiek certificaat voorhanden is, vraagt u bij de bevoegde overheid van het derde land de sanitaire voorwaarden op. U kan hiervoor via uw potentiële klant contact opnemen met de bevoegde overheid of u kan hiervoor beroep doen op de beroepsfederatie waarvan u lid bent of op de gewestelijke exportbevorderende organismen (die de Belgische diplomatieke post voor het desbetreffende derde land kunnen bevragen).

Indien de bevoegde overheid de sanitaire voorwaarden onder de vorm van een landspecifiek certificaat ter beschikking stelt, legt u dit landspecifiek certificaat samen met een beëdigde vertaling naar het Frans of Nederlands (afhankelijk van de provincie waar de zending zich bevindt), en, indien vereist, de nodige documenten voor aan de certificerende agent van de LCE van de provincie waar de zending zich bevindt.

Indien aan de sanitaire voorwaarden niet kan worden voldaan en het landspecifieke certificaat bijgevolg niet kan worden ondertekend en u wenst een aanvraag in te dienen voor het openen van een nieuwe markt, kan u deze aanvraag zelf indienen door contact op te nemen met uw LCE of kan u aan uw beroepsfederatie vragen uw aanvraag bij het FAVV in te dienen.

Beroepsfederaties die een aanvraag bij het FAVV wensen in te dienen, nemen contact op met de Stafdirectie Internationale Zaken.

Om de werkingsmogelijkheden van het FAVV inzake het openen van nieuwe exportmarkten zo efficiënt mogelijk te benutten in het belang van de Belgische export, heeft een werkgroep met vertegenwoordigers van het FAVV, de beroepsfederaties en de gewestelijke exportbevorderende organismen een objectief systeem voor de bepaling van prioriteiten uitgewerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met onder andere de kwaliteit van het ingediende aanvraagdossier en de aangeleverde informatie voor de marktopening alsook met het economisch potentieel van deze exportmarkt. Afhankelijk van de toegekende prioriteit zal het aanvraagdossier meer of minder dringend behandeld worden.

     
   

Verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten, niet bestemd voor humane of dierlijke consumptie (m.u.v. vismeel en producten die vismeel bevatten)

De uitvoer van volgende niet voor humane of dierlijke consumptie bestemde producten naar derde landen is verboden :

 • verwerkte dierlijke eiwitten (VDE), afkomstig van herkauwers;
 • producten die verwerkte dierlijke eiwitten (VDE), afkomstig van herkauwers, bevatten.

De uitvoer van VDE afkomstig van niet-herkauwers en van producten die dergelijke eiwitten bevatten, is enkel toegelaten onder de hieronder vermelde voorwaarden :

 • de producten zijn bestemd voor gebruik dat niet krachtens artikel 7 en bijlage IV van verordening (EG) nr. 999/2001 is verboden (feed ban).
 • voorafgaande aan de uitvoer wordt een schriftelijke overeenkomst tussen de bevoegde overheid van de lidstaat van uitvoer, of de Commissie, en de bevoegde overheid van het invoerende derde land gesloten waarin het derde land zich ertoe verbindt zich aan het eindgebruik te houden en de VDE of producten die dergelijke eiwitten bevatten, niet opnieuw uit te voeren voor gebruik dat krachtens artikel 7 en bijlage IV van verordening (EG) nr. 999/2001 is verboden.

De vereiste van een schriftelijke overeenkomst is niet van toepassing op vismeel en producten die vismeel bevatten.

Indien u wenst dat een schriftelijke overeenkomst met een bepaald derde land wordt gesloten voor de uitvoer van VDE en/of producten die VDE bevatten, dient u hiertoe een schriftelijke aanvraag in bij het FAVV ter attentie van de directeur-generaal Controlebeleid.

Om de werkingsmogelijkheden van het FAVV inzake het openen van nieuwe exportmarkten zo efficiënt mogelijk te benutten in het belang van de Belgische export, heeft een werkgroep met vertegenwoordigers van het FAVV, de beroepsfederaties en de gewestelijke exportbevorderende organismen een objectief systeem voor de bepaling van prioriteiten uitgewerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met onder andere de kwaliteit van het ingediende aanvraagdossier en de aangeleverde informatie voor de marktopening alsook met het economisch potentieel van deze exportmarkt. Afhankelijk van de toegekende prioriteit zal het aanvraagdossier meer of minder dringend behandeld worden.

Meer informatie over de export van producten van dierlijke oorsprong die niet bestemd zijn voor humane of dierlijke consumptie vindt u onder volgende link: http://www.afsca.be/exportderdelanden/dierlijkeoorsprongnietgeschikt/

 

Naar boven

  

De producten bevinden zich niet meer op het Belgische grondgebied. Kan er voor deze producten nog een certificaat worden afgeleverd ?
     
 

Producten die zich niet meer op het Belgische grondgebied bevinden, kunnen niet meer door het FAVV worden gecontroleerd. Omdat deze producten niet meer door het FAVV kunnen worden gecontroleerd, kan er voor deze producten door het FAVV geen certificaat meer worden afgeleverd.

In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Indien u bij het FAVV een aanvraag wenst in te dienen voor het afleveren van een certificaat voor producten die zich niet meer op het Belgische grondgebied bevinden, moet u uw aanvraag schriftelijk indienen bij uw Lokale Controle-eenheid (LCE) via dit formulier.

In uw aanvraag zet u de omstandigheden uiteen waarom de zending zonder certificaat is vertrokken.

Indien de voorwaarden waaraan de producten moeten voldoen niet gekend zijn bij het FAVV, dient u deze op te vragen bij de bevoegde overheid van het derde land en toe te voegen bij uw aanvraag. (meer info: U wil product X exporteren naar een derde land Y. Welke voorbereiding dient u te treffen voordat u een contract met een handelspartner ondertekent ?)

Uw aanvraag zal vervolgens worden geëvalueerd.

Indien het FAVV oordeelt dat uw aanvraag ontvankelijk is, zal het FAVV nagaan of de producten voldoen aan de voorwaarden die de bevoegde overheid van het derde land stelt voor de invoer ervan. Het is mogelijk dat dit inhoudt dat er op de plaats waar de zending zich bevindt een controle door een certificerende instelling dient te worden uitgevoerd. Alle hieraan verbonden kosten zijn ter uwer laste.

Indien aan alle voorwaarden is voldaan, zal het FAVV u het gevraagde certificaat afleveren. De datum die op het certificaat zal worden vermeld, zal de feitelijke datum van aflevering zijn.

Het FAVV kan u geen enkele garantie geven dat de bevoegde overheid van het derde land de invoer zal toestaan.

 

Naar boven

     

Kosten verbonden aan het afleveren van een certificaat
 
 

De certificaten voor export zijn betalend overeenkomstig het Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

De retributies voor de geleverde prestatie(s) worden gefactureerd aan de aanvrager.

 

Naar boven

     

Invoerweigering – wederinvoer
 
 
Indien uw zending ter hoogte van een punt van binnenkomst wordt geweigerd door de bevoegde overheid van het derde land en u wenst een tussenkomst van de Belgische overheid om de zending te deblokkeren, vindt u op de FAVV-website het document voor melding van een invoerweigering dat u hiervoor moet invullen en de bijhorende instructie.

Indien u, na weigering in een derde land, de producten wenst weder in te voeren, dient u in het bezit te zijn van een wederinvoermachtiging, afgeleverd door het FAVV.

Uitgezonderd voor producten die vallen onder de fytosanitaire regelgeving dienen de producten vervolgens terug te keren naar het bedrijf van herkomst waar het FAVV-certificaat werd afgeleverd.

Indien u een aanvraag voor het verkrijgen van een wederinvoermachtinging wenst in te dienen, maakt u het ingevulde document aanvraag voor wederinvoermachtiging voor producten over aan het FAVV via het in het document vermelde e-mailadres, samen met volgende documenten:

Voor producten die vallen onder de veterinaire wetgeving :

 • een leesbare kopie of scan van het FAVV-certificaat (1) ;
 • een leesbare kopie of scan van het CMR, AWB of B/L ;
 • een officieel document/ officiële notificatie met de reden van weigering van invoer in het derde land, afgeleverd door de bevoegde overheid van het derde land ;
 • een non-manipulatieverklaring :
  • voor niet-verzegelde containers en voor containers waarbij de verzegeling werd
   verbroken :
   een non-manipulatieverklaring, afgeleverd door de bevoegde overheid van het derde land, waarin wordt verklaard dat aan de voorwaarden inzake opslag en vervoer van de producten is voldaan en waarop is gepreciseerd dat de producten geen bewerking hebben ondergaan. Hiervoor kan het document non-manipulatieverklaring worden gebruikt of kan de bevoegde overheid van het derde land zelf een document opmaken.
  • voor verzegelde containers waarbij de verzegeling nog intact is:
 • een attest van de vervoerder waarin de vervoerder verklaart dat de inhoud niet werd bewerkt of werd uitgeladen.

 • een document, ondertekend door de exploitant van het bedrijf van herkomst waar het FAVVcertificaat werd afgeleverd, waarin de exploitant verklaart dat hij de producten terugneemt.

(1) Producten die vallen onder de veterinaire wetgeving en werden uitgevoerd zonder FAVV-certificaat komen niet in aanmerking voor wederinvoer.

Voor producten die vallen onder de fytosanitaire wetgeving:

 • indien door het FAVV een fytosanitair certificaat werd afgeleverd : een leesbare kopie of scan van het FAVV-certificaat ;
 • een leesbare kopie of scan van het CMR, AWB of B/L ;
 • een officieel document/officiële notificatie met de reden van weigering van invoer in het derde land, afgeleverd door de bevoegde overheid van het derde land ;
 • een non-manipulatieverklaring :
  • voor niet-verzegelde containers en voor containers waarbij de verzegeling werd verbroken :
   Een non-manipulatieverklaring, afgeleverd door de bevoegde overheid van het derde land, waarin wordt verklaard dat aan de voorwaarden inzake opslag en vervoer van de producten is voldaan en waarop is gepreciseerd dat de producten geen bewerking hebben ondergaan. Hiervoor kan het document non-manipulatieverklaring worden gebruikt of kan de bevoegde overheid van het derde land zelf een document opmaken.
  • voor verzegelde containers waarbij de verzegeling nog intact is :
  • een attest van de vervoerder waarin de vervoerder verklaart dat de inhoud niet werd bewerkt of werd uitgeladen.

Het FAVV zal uw aanvraag vervolgens onderzoeken en levert u, bij een gunstige beoordeling, een wederinvoermachtiging af.
De wederinvoermachtigingen zijn betalend overeenkomstig het Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. De retributies voor de geleverde prestatie(s) worden gefactureerd aan de aanvrager.

Bij een ongunstige beoordeling zal u hiervan per brief op de hoogte worden gebracht en deze zal u per mail worden overgemaakt.
Bij een ongunstige beoordeling is wederinvoer niet mogelijk.

 

Naar boven

     

Open lijsten – Gesloten lijsten – exporterkenning
 
 

De minimale eis voor de export naar derde landen is een erkenning/toelating/registratie voor het intracommunautair handelsverkeer voor de producten die men wenst te exporteren op voorwaarde dat de producten voldoen aan de eisen van het derde land.

Voor sommige derde landen is deze erkenning/toelating/registratie voor het intracommunautair handelsverkeer voldoende. In dit geval spreken we van een open lijst.

Voor bepaalde derde landen is een erkenning/toelating/registratie voor het intracommunautair handelsverkeer niet voldoende. Voor deze derde landen moet een inrichting bijkomend beschikken over een exporterkenning naar dat derde land.

Alle inrichtingen die over een bijkomende exporterkenning naar een bepaald derde land beschikken, worden vermeld op de gesloten lijst van dat betreffende land.

Deze gesloten lijsten worden gepubliceerd op de FAVV-website.

De procedure voor een aanvraag van een nieuwe exporterkenning / behoud van de exporterkenning / melding van wijzing van gegevens / stopzetting van de exporterkenning / intrekking van de exporterkenning en de bijhorende formulieren vindt u onder volgende link : procedure aanvraag exporterkenning

 

Naar boven

     

Embargo
 
 

Een embargo is een door een derde land ingestelde barrière tegen producten afkomstig uit 1 of meerdere landen omwille van sanitaire of fytosanitaire redenen of redenen van voedsel- of voederveiligheid.

Als een derde land een embargo instelt, kunnen de producten waarop het embargo betrekking heeft niet naar dat derde land worden uitgevoerd. Tijdens een embargo worden door het FAVV dan ook geen exportcertificaten afgeleverd voor het betreffende derde land voor de producten waarop het embargo van toepassing is.

Van zodra het FAVV door de bevoegde overheid van een derde land op de hoogte wordt gebracht van een embargo tegen producten afkomstig uit België, wordt dit embargo gemeld op de FAVV-website.

Indien het embargo niet is gerechtvaardigd, onderneemt het FAVV onmiddellijk de nodige stappen om het embargo op te heffen. U kan de stand van zaken volgen op de FAVV-website. Zodra het embargo gedeeltelijk of volledig wordt opgeheven, wordt u hierover geïnformeerd via de FAVV-website.

     
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.01.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet